Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-10-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
tel. 322 340 696, faks 322 340 696
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice - etap III"
1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice - etap III" 2.Nadzorem objęte będą roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w jezdni drogi powiatowej Nr 2925S wraz z przebudową fragmentu chodnika i remontem nawierzchni drogi powiatowej. 3.Planowany zakres robót obejmuje odcinek o długości około 270 mb. Początek robót znajduje się w rejonie budynku Nr 15 przy skrzyżowaniu ulic Górniczej i Leboszowskiej natomiast koniec zlokalizowany jest na wysokości budynku Nr 28 przy skrzyżowaniu ulic Leboszowskiej i Podgórnej (zakres obejmuje również budowę kanalizacji w ul. Podgórnej aż do rowu melioracyjnego). W ramach zadania przewidziano w szczególności: a) budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy DN 400 mm oraz z rur żelbetowych o średnicy: DN 500, DN 600 i DN 800 wraz ze studniami rewizyjnymi o średnicy 1200 mm i 1500 mm oraz wpustami ulicznymi o średnicy 500 mm i przykanalikami o średnicy 200 mm, b) montaż urządzeń podczyszczających, tj. osadnika jednokomorowego o średnicy wewnętrznej Dw 2000 mm z włazem żeliwnym DN 600 mm i kompletem wyposażenia oraz separatora lamelowego o średnicy DN 2000 mm. Urządzenia muszą być przeznaczone do montażu rur dopływowych i odpływowych o średnicy DN 800 mm. c) przebudowę chodnika oraz istniejących zjazdów, d) regulację studni teletechnicznej, e) wykonanie nawierzchni- w-wa wiążąca gr. 8 cm oraz w-wa ścieralna gr. 4 cm W związku z zabudową w jezdni drogi powiatowej kanalizacji, w ciągu ul. Leboszowskiej konieczne będzie wykonanie nowej nawierzchni na szer. 5,0 m oraz przebudowa chodnika w celu dostosowania wysokościowego istniejącego chodnika o szer. 1,5 m . W ciągu chodnika ułożone zostaną krawężniki betonowe 20x30 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15 a w miejscu występowania zjazdów do posesji krawężniki najazdowe 20x22 cm. Nawierzchnia chodnika ograniczona będzie poprzez obrzeża 8x30 cm ułożone na ławie betonowej z betonu C 12/15. Zjazdy do posesji wykonane zostaną ze skosem 1:1 ( 1,0 m) z nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego. W przypadku odkrycia podczas wykonywania robót kanalizacyjnych istniejących przewodów kanalizacji deszczowej służących do odwodnienia istniejących posesji zostaną one podpięte do projektowanej kanalizacji deszczowej (w przypadku wykazania takiej woli przez właściciela posesji) a kosztami wykonania przyłącza obciążony zostanie właściciel nieruchomości . 4. Do zadania inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie pełny zakres czynności określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zmianami ) tj. w szczególności: Na etapie realizacji: 1) przekazanie placu budowy Wykonawcy przy udziale Zamawiającego, 2) przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji Inspektora Nadzoru, 3) informowanie Zamawiającego o postępie prac poprzez Raporty Miesięczne Inspektora (w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca) 4) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę metodologii robót, harmonogramów, planów BIOZ i przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiającemu, 5) nadzór nad postępem robót pod względem technicznym, jakościowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym, 6) koordynacja nadzoru geotechnicznego nad prowadzeniem prac w przypadku takiej konieczności, 7) informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania kontraktu na roboty w terminach umożliwiających ich usunięcie przez właściwe Biuro Projektów bez opóźnienia terminów zakończenia poszczególnych robót, 8) zatwierdzanie po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów, 9) sprawdzanie zgodności dostaw materiałów i urządzeń z kontraktem na roboty i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. urządzenia oraz ich świadectw pochodzenia, 10) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc ich składowania po zakończeniu robót, 11) bezzwłoczne informowanie o występowaniu na terenie budowy podwykonawców bez wiedzy i zgody Zamawiającego, 12) weryfikacja oświadczeń Wykonawcy i/lub Podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób realizujących inwestycję, oraz umów o pracę pracowników objętych oświadczeniem, celem potwierdzenia wymogu Zamawiającego dotyczącego obowiązku zatrudnienia określonych osób na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp przy realizacji inwestycji, jak również kontrola tych informacji w miejscu realizacji inwestycji, wraz z przekazywaniem Zamawiającemu stwierdzonych naruszeń w tym względzie, 13) sprawdzanie i kontrola realizacji projektu organizacji ruchu drogowego w związku z wykonywanymi robotami , 14) koordynacja robót w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji, 15) dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji kontraktu na roboty przy minimalnym stopniu utrudnień dla mieszkańców, posiadaczy gruntów, na których prowadzone są roboty oraz posiadaczy nieruchomości przyległych, 16) nadzór, aby roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 17) monitorowanie zagrożeń dla środowiska w zakresie sposobu prowadzenia robót, 18) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad, 19) przeprowadzanie z Wykonawcą odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego o ile Zamawiający uzna swój udział za konieczny, 20) ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zmian przedstawionych przez Wykonawcę w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie do decyzji Zamawiającego, 21) sprawdzanie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy o wykonaniu robót i przygotowanie odpowiednich Świadectw Płatności, 22) sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawców do zapłaty przez Zamawiającego, 23) dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności, 24) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia powinny być opatrzone datą ich wykonania i z archiwizowane w formacie cyfrowym ( nośnik DVD lub CD- w ilości 1 egz. ) 25) organizowanie okresowych spotkań w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, sporządzanie i uzgadnianie ze stronami protokołów z tych spotkań i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania, 26) obsługa kontroli (w tym organizacja spotkań roboczych) i przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektu w zakresie swoich praw i obowiązków, 27) udzielanie Wykonawcy pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów, wniosków administracyjnych, sprawdzania ich kompletności, bieżącego informowania Wykonawcy o obowiązujących przepisach i procedurach formalno-prawnych i administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych do obowiązujących przepisów), 28) zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, 29) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji kontraktu 30) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami kontraktu , 31) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót placu budowy w przypadku wypowiedzenia kontraktu 32) rozliczenie Kontraktu w przypadku jego wypowiedzenia, 33) sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającym, 34) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy w celu zgłoszenia zakończenia robót do nadzoru budowlanego, 35) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym, 36) bieżące dokonywanie przeglądów placów budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości Zamawiającego i Wykonawcy robót. Na etapie po zakończeniu realizacji: 1) w okresie zgłaszania wad, w sytuacji wystąpienia wad lub uszkodzeń, niezwłoczne stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad, 2) zapewnienie stałego nadzoru w okresie zgłaszania wad: a) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy, b) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia stwierdzonych wad i ich odbiór, c) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, d) organizowanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem oraz na każde wezwanie Zamawiającego, e) prowadzenie dokumentacji w sprawie zgłaszania wad, f) konsekwentne egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawców oraz potwierdzenie usuwania usterek, g) składanie Zamawiającemu raportów po każdym przeglądzie gwarancyjnym, Inspektor Nadzoru, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, a nie wymienione w powyższym zakresie zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji kontraktu i zabezpieczenia interesów Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, że cele te Inspektor Nadzoru osiągnie poprzez: 1) właściwą i profesjonalną organizację i koordynację robót, 2) administrowanie i zarządzanie kontraktami na roboty, 3) monitorowanie postępu prac pod względem rzeczowym i finansowym, 4) zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, 5) zapewnienie zgodności realizacji kontraktu na roboty z Prawem Budowlanym oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi, 6) skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 7) zapewnienie zgodności realizacji kontraktów na roboty z dokumentacją projektową oraz warunkami kontraktowymi, 8) właściwe rozliczenie kontraktu na roboty budowlane, 9) odbiór zadania, 10) właściwy nadzór w okresie zgłaszania wad, konsekwentne egzekwowanie obowiązków usuwania wad od Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, z uwagi na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby nie podlegające stosunkowi pracy

Dokument nr: 500241672-N-2018, ZDP/ZD/3421/33/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający unieważnił wcześniejsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta do upływu terminu składania ofert. Zamawiający skorzystał zatem z zapisów art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy, który mówi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice - etap III"

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Biuro projektów i Nadzoru Budowlanego mgr inż. Musiałek Mirosław, , ul. Brzozowa 9, 44-145, Stanica, kraj/woj. śląskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.