Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3708z ostatnich 7 dni
15345z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg

Przedmiot:

Dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg

Data zamieszczenia: 2018-10-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Gryficki - Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach
ul. Piłsudskiego 18
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
tel.91384 20 56, faks 91384 20 56 wew. 12
z_d_p@gryfice.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:
,, Dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg w ilości 1 000 Mg (ton)"

1) dostawy materiałów odbywać się będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego minimum po 25 Mg (ton) - 30 Mg (ton) jednorazowo na podstawie pisemnych, faksem lub telefonicznych zamówień,

2) maksymalny termin realizacji dostawy wynosi 2 dni robocze od złożenia zamówienia.
3) termin realizacji całości zamówienia 45 dni od dnia podpisania umowy.
4) dostawa na plac Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Piłsudskiego w m. Gryfice, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 lub na wskazany przez Zamawiającego plac Wykonawcy ZUD na terenie Powiatu Gryfickiego.
5) piasek do zimowego utrzymania dróg nie może zawierać żadnych składników spoistych (składniki spoiste mogą wzmagać efekt poślizgu na nawierzchni).
6) uziarnienie powinno być w miarę jednolite, wielkość ziaren powinna wynosić do 2 mm;
7) zawartość ziaren drobnych(<0,075 mm) powinna być minimalna (do 3%)
8) ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny,
9) materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne niszczenie przez ruch; nie mogą ulegać rozdrabnianiu,
10) ziarna powinny być dostarczane i składowane w stanie suchym, nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.
11) Zamawiający zastrzega możliwość ważenia każdorazowej dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg.
12) zapłata za dostawy realizowana będzie po dostarczeniu każdej partii materiału, w terminie do 21 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego częściowej faktury wraz z dokumentem ,,WZ" potwierdzonym każdorazowo przez koordynatora Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zwiększającego wartość umowy po cenach w ofercie.
4. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV - 4.21.10.00-3 .

Dokument nr: ZDP:2601.ZOC.19.2018

Składanie ofert:
IX. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat w zamkniętej kopercie
w terminie do dnia 12 października 2018 r., do godz. 12.00 z dopiskiem
,,Dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg w ilości 1000 Mg (ton)"
NIE OTWIERAĆ 12 października 2018r PRZED GODZ 12.00

Miejsce i termin realizacji:
2) maksymalny termin realizacji dostawy wynosi 2 dni robocze od złożenia zamówienia.

VI. Termin wykonania zamówienia.
Od daty zawarcia umowy przez 45 dni

Wymagania:
5. wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pani Iwona Drobysz
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: od godz. 7.00 do godz. 15.00.

VII. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:
O wyborze oferty najkorzystniejszej stanowić będą przedstawione niżej kryteria i przypisane im maksymalne ilości punktów:
1) cena
-waga 100%
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym należy przedstawić cenę ofertową netto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym koszty transportu na wskazane miejsce dostawy)
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

X. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach informuje, iż w związku z centralizacją rozliczania podatku od towarów i usług w powiecie Gryfickim zmianie ulęgają dane służące do wystawiania dokumentów księgowych

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.