Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawę piasku płukanego

Przedmiot:

Dostawę piasku płukanego

Data zamieszczenia: 2018-10-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Bełchatowski
ul. Lipowa 67A,
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel.: (44) 632 79 14, faks: (44) 632 79 22.
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę piasku płukanego do zimowego utrzymania
dróg w ilości 700 ton wraz z transportem do Obwodu Drogowego Nr 2 w Szczercowie.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Dostawa piasku płukanego do zimowego utrzymania dróg w ilości 700 ton wraz z transportem
do Obwodu Drogowego Nr 2 w Szczercowie, piasek musi odpowiadać normom (wymagań
wyrobów dopuszczonych do obrotu) pozwalającym na ich zastosowanie w budownictwie.

CPV: 14210000-6

Dokument nr: PZD-ZP-3701/68/2018

Składanie ofert:
VI. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego : ul. Lipowa 67A, 97-400 Bełchatów w zamkniętej kopercie
z dopiskiem ,,Dostawa piasku płukanego do zimowego utrzymania dróg w ilości 700 ton wraz
z transportem do Obwodu Drogowego Nr 2 w Szczercowie."
w terminie do dnia 12.10.2018 do godz 12:00.

Wymagania:
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. załączonego
wzoru formularza ofertowego,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(załącznik Wykonawcy);.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania
przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest Kierownik Obwodu Drogowego Nr 2 w Szczercowie Pan Bartłomiej
Guzenda tel. 609 801 084.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków
udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek - piątek
godz. 07.00 - 15.00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.