Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie i zainstalowanie w terenie tablic informacji turystycznej i przyrodniczej

Przedmiot:

Wykonanie i zainstalowanie w terenie tablic informacji turystycznej i przyrodniczej

Data zamieszczenia: 2018-10-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gorczański Park Narodowy
Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź
powiat: limanowski
(18) 331 72 07, (18) 331 79 45, fax. wew. 50
gpn@gorcepn.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Niedźwiedź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gorczański Park Narodowy w Porębie Wielkiej zaprasza do złozenia ofert cenowych na:
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie i zainstalowanie w terenie tablic informacji turystycznej i przyrodniczej przy niepłatnych (7 tablic) i płatnych (4 tablice) szlakach turystycznych.
Zadanie będzie realizowane w ramach projektu ,,Działania ochronne przyrody metodami gospodarki leśnej i inne działania prowadzone na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w 2018 roku" finansowanego przez Fundusz Leśny.
Szczegółowy zakres robót określają przedmiar robót, (zał. nr 1a)" a opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w - ,,Ustalenia technologiczne dotyczące infrastruktury turystycznej szlaków i ścieżek edukacyjnych w Gorczańskim Parku Narodowym w 2018r." stanowiący załącznik nr lb do niniejszego zapytania ofertowego.

Specyfikacja:
www.gorcepn.pl

Składanie ofert:
3. Miejsce i termin złożenia oferty: Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka 590,
34-735 Niedźwiedź, - do 12.10.2018 r. do godz. 8.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Przewidywany termin realizacji zamówienia:
- 23 listopada 2018r.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o ile będzie to uzasadnione warunkami atmosferycznymi, tzn. opadami deszczu, śniegu, niskich temperatur, które uniemożliwią realizację prac. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody wskazujące ilość dni, w trakcie których niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie zamówienia.

Wymagania:
4. Wymagany okres gwarancji - 5 lat.
6. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10%
ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
7. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.
8. Oferowana cena ma być ceną ryczałtową brutto, wyrażoną w złotych polskich cyfrą i ,,słownie" z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Winna zawierać wszelkie koszty konieczne do poniesienia w trakcie realizacji zadania zgodnie z wymogami Zamawiającego. Ze względu na późny termin zawarcia umowy z Funduszem Leśnym oraz w związku z późnym terminem podpisania umowy z Wykonawcą, Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania częściowo i
częściową wypłatę wynagrodzenia, które będzie wyliczone na podstawie komisyjnego obmiaru, odbioru wykonanego zadania otaz kosztorysu ofertowego.
9. Sposób przygotowania oferty (stanowiący załącznik nr 2): forma pisemna w języku polskim
przesłaną drogą elektroniczną z dopiskiem ,,Wykonanie i zainstalowanie w terenie tablic informacji turystycznej i przyrodniczej przy niepłatnych (7 tablic) i płatnych (4 tablice) szlakach turystycznych". Zgodnie z § 5 Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Gorczańskim Parku Narodowym, skan oferty skan oferty może być przesłany faksem lub drogą elektroniczną. Dopuszcza się przesianie oferty na adres e-mail: gpn@gorcepn.pl w terminie jw.
10.Termin i forma płatności: płatność przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury przez Wykonawcę -- oddzielnie dla każdej transzy dostawy.

Uwagi:
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień poniżej 30 000 euio netto
Podstawa prawna prowadzonego postępowania:
§ 5 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gorczańskim Parku Narodowym (dotyczący wydatkowania środków publicznych o wartości poniżej 30 000 EUR netto).
5. Ocena kryterium: 100% cena.

Kontakt:
Gorczański Park Narodowy
Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź www.gorcepn.pl
tel. (18) 331 72 07, (18) 331 79 45, fax. wew. 50 e-mail: gpn@gorcepn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.