Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont nawierzchni ulic

Przedmiot:

Remont nawierzchni ulic

Data zamieszczenia: 2018-10-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Mysłowice
ul. Ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice
powiat: Mysłowice
tel. 32 223 40 75, faks 32 223 40 75; 222 25 65
Województwo: śląskie
Miasto: Mysłowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, Kosztowskiej i Imielińskiej w Mysłowicach"
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, Kosztowskiej i Imielińskiej w Mysłowicach. 1.2. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: 1.2.1) wykonanie remontu chodników i zjazdów na łącznej pow. ok.2800 m2, w tym przy ulicach: Oświęcimskiej od ul. Robotniczej do ul. Górniczej str. zachodnia na pow. ok. 1900 m 2, Gen. Ziętka przy posesji 106 wraz z zatoką postojową i wyspą przystankową na pow. ok. 900 m2- poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni, wykorytowanie, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej lub kolorowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie tłuczniowej grub. 15 cm (chodniki i zjazdy) i warstwie odcinającej z piasku o grub. 10 cm, ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm i krawężników najazdowych 15x22 cm na dł. ok. 850 m, w tym skosów prawych, lewych i krawężników łukowych na ławie betonowej z oporem oraz ułożenie obrzeży betonowych 30x8 cm na ławie betonowej; 1.2.2) wykonanie ścieżki rowerowej o szer. 1,5 m z mas mineralno - asfaltowych wzdłuż ul. Oświęcimskiej od ul. Robotniczej do ul. Górniczej na pow. ok. 570 m2 wg załączonych rysunków oprac. przez biuro projektowe KANAD z Bytomia; 1.2.3) odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego akrylowego na pow. ok. 1040 m2 na wyremontowanych nawierzchniach jezdni DW 934 oraz na wskazanych przez zamawiającego dodatkowych odcinkach drogi krajowej i wojewódzkiej; 1.2.4) regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych oraz kratek ściekowych, zaworów wodociągowych i gazowych, studni telekomunikacyjnych; 1.2.5) wymianę - odbudowę dwóch studzienek ściekowych wg wskazań Zamawiającego; 1.2.6) zebranie nadmiaru gruntu z zieleńca, plantowanie i humusowanie z obsianiem trawą wg wskazań Zamawiającego; 1.2.7) montaż poręczy ochronnych z rur fi 60 mm na długości 40 m w trzech odcinkach wg wskazań Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto na projekcie zagospodarowania terenu (rysunek), w przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanych dalej SST). Zakres robót każdorazowo wskazuje inspektor nadzoru. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie obmiaru wykonanych robót potwierdzonego inwentaryzacją geodezyjną oraz cen jednostkowych ofertowych. Zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp, Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania czynności w pełnym zakresie rzeczowym wyszczególnionym w przedmiarach robót były zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- .- Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) z wyłączeniem czynności realizowanych przez kierownika robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 108). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określono w § 8 ust. 1 pkt 8 projektu umowy. Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy: 1) czynności wykonywanych w trakcie realizacji zamówienia przez kierownika robót, tj. osoby pełniącej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz.1332); 2) czynności określonych w poz. 51, 52,53 przedmiaru robót (tj. poz. 51, Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót (opracowanie projektu, uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i demontaż dla wszystkich odcinków), poz. 52 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zgodnie z art. 43 ustawy Prawo budowlane dla ulic: 1.Oświęcimska - od Robotniczej do ul. Górniczej 2. Gen. Ziętka 106 zatoka, poz.53 Nadzory branżowe w zakresie urządzeń obcych: teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, sieci gazowych, sieci elektroenergetycznych, sieci co). 2. Rozwiązania równoważne. W opisie przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB nie wskazano znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Wobec powyższego, nie znajduje zastosowania art. 29 ust. 3 uPzp. W opisie przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB odniesiono się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp. Wobec powyższego, Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB Na podstawie art. 30 ust. 5 uPzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia opisano zgodnie z art. 29-31 uPzp, w tym art. 30 ust. 1 pkt 2 uPzp. W przedmiotowym postępowaniu znajdują zastosowanie wymagania, o których mowa w art. 30 ust. 8 uPzp. 3. Zamawiający wymaga, aby podczas negocjacji przedłożyć uproszczony kosztorys ofertowy. 4. Wspólny Słownik Zamówień dla wszystkich części (CPV): główny przedmiot: kod CPV: 45233220-7, nazwa: roboty w zakresie nawierzchni dróg 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2018 roku

CPV: 45233220-7

Dokument nr: 500242554-N-2018, ZP.271.1.28.2018.JP

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Przepis art. 67 ust. 1 pkt 4 dotyczy sytuacji, gdy wcześniej zostało przeprowadzone co najmniej jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego i postępowanie to zostało unieważnione, ponieważ wystąpiły trzy alternatywne przesłanki: nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w przetargu ograniczonym), nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia (w przetargu nieograniczonym lub przetargu ograniczonym), wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania (w przetargu ograniczonym). Ponadto przesłanką konieczna do spełnienia jest to, aby warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający wcześniej przeprowadził jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i postępowanie to zostało unieważnione, ponieważ nie zostały złożone żadne oferty. Warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
CEW Sp.z o.o. Spółka komandytowa, firma-budowlana@cewspolka.pl, ul. R. Dmowskiego 33, 41-219, Sosnowiec , kraj/woj. śląskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.