Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3717z ostatnich 7 dni
15494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprzedaż, dostawa i montaż klimatyzatorów

Przedmiot:

Sprzedaż, dostawa i montaż klimatyzatorów

Data zamieszczenia: 2018-10-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta
ul. Solna 1,
78-100 Kołobrzeg
powiat: kołobrzeski
zca.dyrektor@rck.kolobrzeg.eu
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprzedaż, dostawa i montaż klimatyzatorów w Biurze Administracji, w Sekretariacie, w Biurze Dyrektora i Dziale Finansowym - 4 sztuki.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje sprzedaż, dostawę i montaż klimatyzatora ściennego single SPLIT Samsung Wind - Free Optimum AR 12KS INVERTER oraz klimatyzatora ściennego MULTI - SPLIT INVERTER Samsung Wind - Free Standard z czterema jednostkami wewnętrznymi i jedną jednostką zewnętrzną.
1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
VI. Miejsce składania ofert: Ofertę cenową należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zca.dyrektor@rck.kolobrzeg.eu lub złożyć osobiście w sekretariacie RCK w terminie do dnia 12 października 2018r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania usługi / zlecenia / zapotrzebowania: 30 listopada 2018 roku.

Wymagania:
III. Wykonawca winien złożyć swoją propozycję finansową na załączonej ofercie cenowej.
IV. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonej ofercie cenowej, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny lub unieważni postępowanie.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII. Termin płatności: Usługa płatna na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni po realizacji zamówienia / usługi / zlecenia.
IX. Zabezpieczenie wykonania umowy: jak w treści wzoru umowy, jeżeli jest przewidziane.

Uwagi:
X. Okres związania ofertą: 30 dni
XI. Opis kryteriów oceny ofert, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: najniższa cena brutto.

Kontakt:
V. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pani Elżbieta Downarowicz - zastępca Dyrektora RCK.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.