Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa dachu

Przedmiot:

Naprawa dachu

Data zamieszczenia: 2018-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.
600-lecia 9
62-540 Kleczew
powiat: koniński
63/247-5335
kopanski.dariusz@kwbkonin.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,494164,b4cc2c08496e988d25e566dd6762bc37.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kleczew
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
EZ28_Naprawa dachu w biurowcu C - obróbki dekarskie, zakres w/g projektu umowy.
Treść zapytania:
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego
Przedmiot zamówienia:
Naprawa dachu w biurowcu C - obróbki dekarskie, zakres w/g projektu umowy.
Warunki wykonania i płatności:
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Naprawa dachu 1 szt.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "EZ28_Naprawa dachu w biurowcu C - obróbki dekarskie, zakres w/g projektu umowy."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z451/56454

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
10- 10- 2018 07: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
12- 10- 2018 10: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
12- 10- 2018 08: 00

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania usługi: Oferent poda w swojej ofercie.

Wymagania:
Oferty:
1. Oferty będą przyjmowane do dnia: 12.10.2018r. do godz. 10.00
2. Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
3. Oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
4. Oferta musi zawierać:
a) nazwę i siedzibę Oferenta oraz datę sporządzenia oferty,
b) propozycję wynagrodzenia netto i brutto w PLN ze wszystkimi składnikami. Wynagrodzenie ustalone w wyniku
postępowania jest wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie z art. 632 KC,
c) termin wykonania przedmiotu umowy,
d) termin i warunki płatności,
e) warunki gwarancji,
f) kosztorys ofertowy.
5. Otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów.
6. Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert.
Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
1. Złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
2. Załączenie poniższych dokumentów:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta, że:
- Oferent akceptuje warunki postępowania wymienione w niniejszym zaproszeniu,
- Oferent zapoznał się z regulaminem przeprowadzania przetargu i negocjacji (regulamin dostępny na
stronie http://www.kwbkonin.pl ) oraz regulaminem korzystania z Platformy zakupowej (regulamin
dostępny na stronie https://kwbkonin.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html,
- Oferent zapoznał się ze wzorem umowy (jeżeli jest dołączony do zaproszenia), nie wnosi do niego
zastrzeżeń i zobowiązuje się do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty oraz odesłanie
podpisanej umowy Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 5 dni od jej otrzymania.
Oświadczenia z p-pkt b) można złożyć w jednym dokumencie,
c) pełnomocnictwo do uczestniczenia osób w negocjacjach i podejmowania wiążących decyzji
w przypadku zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i wyznaczenia aukcji/ negocjacji,
d) odpis potwierdzenia zgłoszenia Oferenta jako płatnika podatku od towarów i usług VAT o ile jest takim płatnikiem, (druk VAT-5),
e) Oferent składając ofertę oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
f) posiadane referencje w zakresie wykonania przedmiotu umowy i zakres działania Oferenta,
g) informacja, czy Oferent będzie korzystał z podwykonawców; w przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi, należy wskazać nazwy i siedziby podwykonawców,
h) w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że w załączniku do zapytania ofertowego zamieściliśmy klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych. Dostawcy/Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej,
i) dostawca/Wykonawca/ podwykonawca/ podmiot trzeci, ma obowiązek, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał,
j) w celu zapewnienia, że Dostawca/Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Dostawcy/Wykonawcy w postępowaniu, Dostawca/Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego

Uwagi:
Informacje:
1. Pytania w sprawach technicznych należy kierować:
Artur Przybylski - tel. 63/247-6119, mail: Przybylski.Artur@kwbkonin.pl
2. Pytania w sprawach formalnych należy kierować:
Dariusz Kopański - nr tel. 63247-5335 mail: kopanski.dariusz@kwbkonin.pl
3. Komunikacja z Oferentami w trakcie procesu zakupu będzie prowadzona przez platformę zakupową, oraz
pocztą elektroniczną.
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do:
1. Zażądania od każdego Oferenta dodatkowych wyjaśnień oraz oryginału dokumentów dopuszczających do postępowania.
2. Zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania.
3. Swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
4. Częściowego wyboru oferty w ramach danej pozycji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy).
5. Odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny.
6. Zaproszenia Oferentów do dalszych negocjacji.
7. Kontynuacji procesu wyboru Wykonawcy z wykorzystaniem aukcji/licytacje internetowej (wówczas
aukcja/licytacja nie będzie licytacją/aukcją w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.).
8. W przypadku wyboru oferty żądania od Wykonawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, lub pocztą elektroniczną.
Pozostałe:
1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania
ofert, regulaminu Internetowej Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz regulaminu
prowadzenia postępowań umieszczonego na stronie internetowej PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna.
2. Złożenie oferty jest potwierdzeniem poprawności danych tele-adresowych umieszczonych na Internetowej Platformie Zakupowej
3. Usługi mogą być realizowane na podstawie podpisanej umowy lub zamówienia.
Opracował: Dariusz Kopański
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Dariusz Kopański
tel: 63/247-5335
e-mail: kopanski.dariusz@kwbkonin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.