Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Przedmiot:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2018-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wieluń
ul. Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń
powiat: wieluński
tel. 438 860 249, faks 438 860 260
Województwo: łódzkie
Miasto: Wieluń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Bieżące utrzymanie dróg gminnych miasta i Gminy Wieluń": Zadanie nr 1 - ,,Bieżące utrzymanie dróg gminnych we wschodniej części miasta i Gminy Wieluń"
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie wschodniej części gminy Wieluń, obejmującej część wschodnią miasta Wieluń oraz wsie: Borowiec, Jodłowiec, Małyszyn, Masłowice, Olewin, Ruda, Sieniec, Starzenice, Urbanice, Widoradz. Podział gminy na część wschodnią i zachodnią przebiega wzdłuż ulicy Śląskiej, Placu Legionów, ulicy Palestranckiej w kierunku południowym i północnym do granic gminy Wieluń. Zakres rzeczowy zamówienia: 1) remonty cząstkowe dróg gminnych przy użyciu masy asfaltowej na gorąco- załącznik 1A; 2) remonty cząstkowe nawierzchni brukarskich - załącznik 1B; 3) inne remonty cząstkowe dróg gminnych - załącznik 1C; 4) oznakowanie poziome i pionowe - załącznik 1D; 5) usuwanie drzew i krzewów w pasie drogowym - załącznik 1E; 6) obserwacja stanu nawierzchni dróg oraz oznakowania dla poszczególnych ulic wg załącznika nr 6 - załącznik 1F. Przedmiotem negocjacji będą: 1) ceny jednostkowe, które muszą uwzględniać wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego. Ceny jednostkowe ofertowe podane w załącznikach 1A - 1F winny obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszystkie inne koszty wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a niezbędne do osiągnięcia rezultatu umowy, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Ceny ofertowe jednostkowe brutto muszą być podane w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny jednostkowe brutto należy podać w formie ryczałtu. W związku z powyższym ceny ofertowe jednostkowe brutto muszą zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz podatek VAT. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności mające wpływ na oferowane ceny jednostkowe zamówienia. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz.1221); 2) czas reakcji. Czas reakcji musi mieścić się w granicach od 3 dni do 7 dni. Czas reakcji jest to czas, w ciągu którego Wykonawca podejmie działanie związane z bieżącym utrzymaniem dróg na podstawie otrzymanego zlecenia od upoważnionej osoby z Urzędu Miejskiego w Wieluniu; 3) pozostałe warunki umowne według załączonego do zaproszenia wzoru umowy - załącznik nr 6

CPV: 45233142-6

Dokument nr: 500242910-N-2018, ZP.271.2.31.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp. tj. Bieżące utrzymanie dróg gminnych miasta i Gminy Wieluń": Zadanie nr 1 - Bieżące utrzymanie dróg gminnych we wschodniej części miasta i Gminy Wieluń zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu nr 504130-N-2018 dla zamówienia podstawowego, jest udzielane dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, wartość udzielanego zamówienia w wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Usług Leśnych i Komunalnych ,,ECHO" Jan Urbaniak- lider konsorcjum, , ul.Fabryczna 47 , 98-300, Wieluń, kraj/woj. łódzkie
Zakład Drogowo-Komunalny ,,DROG-AS" Joanna Urbaniak - konsorcjant, , ul. Fabryczna 47, 98-300, Wieluń, kraj/woj. łódzkie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.