Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
181z dziś
3832z ostatnich 7 dni
14792z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie zagospodarowania terenu placu zabaw

Przedmiot:

Wykonanie zagospodarowania terenu placu zabaw

Data zamieszczenia: 2018-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel. (54) 414-41-28
kstradowska@um.wloclawek.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nazwa zadania inwestycyjnego:
,,Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 32 i dostosowane jego
do potrzeb dzieci niepełnosprawnych"
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu placu zabaw przy Przedszkolu
Publicznym nr 32, przy ul. Kaliskiej 108 we Włocławku, polegające na wykonaniu przebudowy
i rozbudowy placu zabaw oraz elementów towarzyszących.
Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej opracowanej przez firmę Usługi Projektowe Tomasz Ostrowski dla zadania pn.:
,,Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 32 i dostosowane jego
do potrzeb dzieci niepełnosprawnych" zgodnie ze zgłoszeniem robót z dnia 28 kwietnia 2017 r.
W tym celu należy wykonać:
1) Przygotowanie podłoża i ułożenie płytek 20x20 em, płytki schodowe R11 mrozoodporne
na kleju mrozoodpornym elastycznym -17,04 m2.
2) Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, żywotnik zachodni
wysokość sadzonki 10Ocm - 118 szt.
3) Wykonanie impregnacji powierzchni betonowej oraz malowanie tynków zewnętrznych
farbą silikonową -162,75 m2.
4) Wykonanie nawierzchni z trawy z rolki na uprzednio przygotowanej warstwie
wegetacyjnej - 1227,2 m2.
5) Wykonanie nawierzchni placu zabaw typu bezpiecznego dla wysokości 1,1m, Warstwa dolna
z geokraty stabilizującej kotwionej gr 4 em wypełniona żwirem lub grysem, warstwa górna
z nawierzchni bezpiecznej gr 3 em np. Czerwony Warco S30 - 84,25 m2
6) Dostawa i montaż urządzeń palcu zabaw:
- huśtawka z koszem dla osoby niepełnosprawnej 6/7M -1 szt.
- karuzela z dostosowaniem dla osoby niepełnosprawnej 6,5M -1 szt.
- piaskownica z przykryciem (konstrukcja stalowa ocynkowana, obłożona płytami HDPE) -1 szt.
- zestaw zabawowy dla małych dzieci ze zjeżdżalnią (ślizg ze stali nierdzewnej, konstrukcja
nośna stal ocynkowana malowana proszkowo, płyta HDPE) -1 szt.
- lokomotywa z siedziskami (konstrukcja nośna stal ocynkowana malowana proszkowo, płyta
HDPE) -1 szt.
- wagonik z siedziskami (konstrukcja nośna stal ocynkowana malowana proszkowo, elementy
połaciowe płyta HDPE)-1 szt.
- tablica interaktywna 0/X, tablica zręcznościowa (konstrukcja nośna stal ocynkowana
malowana proszkowo, elementy połaciowe płyta HDPE) - 2 szt.
- śmietnik - 2 szt.
Ustalenia dodatkowe:
1) Wykonawca do zamontowanych urządzeń placu zabaw będzie zobowiązany do dostarczenia
następujących dokumentów:
- karty techniczne urządzeń, wskazujące w jaki sposób urządzenia zostały wyprodukowane,
w tym min. informacja o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałowych,
farbach i lakierach.
- instrukcje obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy
urządzeniami oraz zasadach kontroli i konserwacji.
- certyfikaty zgodności wydane przez akredytowana jednostkę certyfikującą.
2) Wymagane do dostarczenia urządzenia placu zabaw muszą być fabrycznie nowe, wykonane
z fabrycznie nowych materiałów oraz winne być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych
i prawnych, nieużytkowane.
3) Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane powinien wynosić 60 miesięcy
od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót lub potwierdzenia usunięcia wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót.
4) Na dostarczone i zamontowane urządzenia placu zabaw należy udzielić gwarancji na okres
nie krótszy niż 24 miesiące.

Dokument nr: I.RNI.2510.29. 2018

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być dostarczona listownie bądź osobiście na adres: Urząd Miasta Włocławek
Wydział Inwestycji, 87-800 Włocławek, Zielony Rynek 11/13 (pok. 504) w nieprzezroczystej
kopercie opisanej Oferta na zadanie: ,,Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola
Publicznego nr 32 przy ul. Kaliskiej".
Termin składania ofert: 11 października 2018 r.
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Do dnia 10 grudzień 2018 r.

Wymagania:
III. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ BYĆ ZŁOŻONE WRAZ Z OFERTĄ (jeżeli Zamawiający
żąda takich dokumentów)
Zamawiający odstąpił od określania wykazu dokumentów jakie mają być złożone wraz z ofertą,
V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca na etapie przygotowania oferty winien dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się
z istniejącym stanem technicznym, i oceny zakresu prac niezbędnych do wykonania, celem
właściwego przygotowania oferty.
2. Całkowita cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające
wprost z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w dokumentacji projektowej, a niezbędne
do prawidłowego wykonania zadania, w szczególności: podatek od towarów i usług (VAT), wszelkie
koszty robót przygotowawczych i porządkowych, koszty związane z zagospodarowaniem placu
budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie
placu budowy, ubezpieczenie placu budowy), koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do
placu budowy, koszty związane z zabezpieczeniem placu budowy, koszty oznakowania placu
budowy, koszty usunięcia i utylizacji odpadów.
3. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej ma obowiązek wykonać wszystkie niezbędne roboty, które
należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia z punku widzenia
celu, któremu ma służyć. Wykonanie robót w ilościach większych niż przewiduje dokumentacja
projektowa, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, nie
upoważnia Wykonawcy do żądania podwyższenia wynagrodzenia.
4. Wykonawca określi cenę brutto oferty, z uwzględnieniem podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY
(wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert)
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
o Cena: 100%
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
1) nazwę firmy Wykonawcy;
2) datę sporządzenia oferty;
3) adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numery NIP i REGON;
4) podpis Wykonawcy;
5) nazwę zadania,
6) cenę oferty brutto.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

Kontakt:
X. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji w zakresie zamówienia udziela Kamila Stradowska, Inspektor
w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Włocławek, nr tel. (54) 414-41-28,
adres
email: kstradowska@um.wloclawek.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.