Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
181z dziś
3832z ostatnich 7 dni
14792z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie audytu energetycznego

Przedmiot:

Wykonanie audytu energetycznego

Data zamieszczenia: 2018-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Drohiczyn
ul. J.I. Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
powiat: siemiatycki
Tel. 85 656 52 60 fax. 85 655 70 80
Województwo: podlaskie
Miasto: Drohiczyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: ,,Wykonanie audytu energetycznego ex-post budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie".
2. Przedmiot zapytania ofertowego:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu audytu energetycznego ex-post budynków użyteczności publicznej (dla każdego budynku oddzielnie) oraz potwierdzenia osiągnięcia zamierzonych celów przyjętych we wniosku o dofinansowanie po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu. Wyniki audytu służyć będą monitorowaniu wskaźników.
2) Audyt energetyczny ex-post należy wykonać dla każdego budynku oddzielnie.
3) Dokumenty wymagane są do rozliczenia dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
4) Audyt energetyczny należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi sporządzania audytów energetycznych.
5) Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną w/w budynków oraz audytem energetycznym ex-ante w/w budynków opracowanych w 2016 r. na potrzeby realizacji inwestycji oraz wnioskiem o dofinansowanie zawierającym wskaźniki wyznaczone do osiągnięcia w wyniku realizacji zadania. Dokumentacja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie, ul. J.I. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn.
6) Wyżej wymienioną dokumentację należy wykonać dla następujących budynków:
Komunalny budynek mieszkalny przy ul. Wielkiego Księcia Witolda 12, 17-312 Drohiczyn,
Komunalny budynek mieszkalny przy ul. Wielkiego Księcia Witolda 20, 17-312 Drohiczyn,
Budynku użyteczności publicznej przy ul. Kraszewskiego 20, 17-312 Drohiczyn.
7) Audyty energetyczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP, zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi sporządzania audytów energetycznych oraz następującymi dokumentami konkursowymi:
Regulamin Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne,
Finansowanie termomodernizacji budynków ze środków dostępnych w ramach polityki spójności (Dokument został przygotowany i przetłumaczony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na podstawie poradnika ,,Technical guidance: Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding, Final report: A study prepared for the European Commission DG Energy" (C) European Union, 2014).
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek przeprowadzenia dokładnej analizy budynków oraz niezbędnych pomiarów. Dokładna analiza i pomiary budynków mają umożliwić wykonanie stosowanych obliczeń oraz przyjęcie odpowiednich założeń w audytach energetycznych i pozostałych wymaganych dokumentach.

Składanie ofert:
6. Ofertę należy złożyć podpisaną przez upoważnioną osobę na adres: Urząd Miejski w Drohiczynie, ul. J.I. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn (liczy się data wpływu).
Termin składania ofert upływa w dniu 13.10.2018, o godz.12.00.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.11.2018 r.

Wymagania:
4. Termin płatności
Zamawiający zapłaci 50% należnego wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT w 2018 r. i pozostałe 50% w 2019 r. w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół odbioru dokumentacji.

5. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonywania audytów energetycznych.
Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:
- wypełnionego formularza ofertowego wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1;
- oświadczenia wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2;
- wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3. Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania audytów energetycznych.
Wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.

6. Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu audyty energetyczne w wersji papierowej (3 egz.) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD - 2 szt.) - osobno na każdy z trzech budynków,

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Wykonawca poda cenę oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku VAT. Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki oferenta dla realizowania przedmiotu zamówienia: ubezpieczenia, rabaty, upusty, koszt materiałów, robocizny i dojazdu, czas na wykonanie usługi.
8. Kryterium oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - waga 100 %.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową ( oferta otrzyma maksymalną ilość - 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.
10. Sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Oferta winna zawierać łączną cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
2. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.
5. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

11. Termin związania ofertą
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisane niezwłocznie. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z wybranym Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Arkadiusz Żero, tel. 85 6565269
e-mail: arek@drohiczyn.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.