Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów budowlanych

Przedmiot:

Dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BIAŁY BÓR
ul. Słupska 10
78-425 Biały Bór
powiat: szczecinecki
tel. 943739002,943739029, fax. 943739745
gmina@bialybor.com.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Biały Bór
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie:
Dostawa materiałów budowlanych w ramach realizacji zadania:
,,Budowa placu parkingowego w otoczeniu zabytkowego kościoła w
Stępieniu"
II. Nazwa zadania: Budowa placu parkingowego w otoczeniu zabytkowego kościoła
w Stępieniu
Zamówienie udzielane jest w ramach realizacji umowy o dofinansowanie z budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego w formie dotacji celowej gminom - laureatom
Konkursu ,,Granty Sołeckie 2018"
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych do
miejscowości Stępień, dz. nr 335 obręb Stępień (przy budynku nr 23) celem
wykonania placu parkingowego, w następującym zakresie:
1.1 Beton zwykły klasy C20/25 - 1,8 m3,
1.2 Cement portlandzki klasy 35 - 1.400 kg,
1.3 Betonowa kostka brukowa (kolor) gr. 6 cm - 21,63 m2,
1.4 Betonowa kostka brukowa (szara) gr. 8 cm - 93,28 m2,
1.5 Krawężniki betonowe drogowe 15x30 cm - 35 m,
1.6 Obrzeża betonowe 20x6 cm - 24 m,
1.7 Piasek frakcji 0-2mm - 8,73 m3,
1.8 Pospółka - 1,68 m3,
1.9 Ścianki oporowe typu L o wys. 140 cm i szer. 100 cm - 10 szt.

CPV: 44000000-0

Dokument nr: RIZP.271.27.2018.JA

Otwarcie ofert: Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu
12.10.2018 r. o godz. 12:30.

Składanie ofert:
VIII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (osobiście, listownie, faksem lub
pocztą elektroniczną): Urząd Miejski w Białym Borze, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór,
nr faksu 943739745, e-mail: gmina@bialybor.com.pl - w terminie do dnia
12.10.2018 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Wymagany termin realizacji przedmiotu Zamówienia: do 17.10.2018 r.

Wymagania:
IV. Kryterium oceny ofert.
Kryterium oceny ofert - cena 100 %.
Inne - nie występują.
Istotne warunki zamówienia przyszłej umowy;
- Termin płatności, prawidłowo wystawionej na podstawie dokumentu wydania WZ,
faktury - do dnia 31.10.2018 r.
V. Warunki udziału.
Zamawiający nie stawia warunków udziału.
VII. Opis przygotowania oferty
1. Oferta musi obejmować całość zamówienia i zawierać;
- Ofertę sporządzoną wg załączonego wzoru lub zawierającą min. informacje jak na
załączonym wzorze.
1. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
2. Zaleca się złożyć ofertę w zamkniętym opakowaniu, np. kopercie z oznaczeniem
Wykonawcy i opisaną:
Oferta na: Dostawa materiałów budowlanych w ramach realizacji zadania:
,,Budowa placu parkingowego w otoczeniu zabytkowego kościoła w Stępieniu"
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi.
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane do wszystkich
Wykonawców którzy w terminie złożą oferty.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania
ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.