Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostawa oraz montaż klimatyzatorów ściennych

Przedmiot:

Zakup, dostawa oraz montaż klimatyzatorów ściennych

Data zamieszczenia: 2018-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WIELISZEW
ul. Modlińska 1,
05-135 Wieliszew
powiat: legionowski
tel. (22) 782-27-32, fax (22) 782-27-22, TEL.+48 22 782 18 80
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wieliszew
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup, dostawa oraz montaż klimatyzatorów ściennych na potrzeby OSP w Janówku Pierwszym"
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa oraz montaż klimatyzatorów ściennych (2 jednostki wewnętrzne i 1 jednostka zewnętrzna) na potrzeby OSP w Janówku Pierwszym

1) Parametry i funkcje urządzeń:
a) Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, wentylacja
b) Wydajność:
? chłodnicza - 7,1 kW,
? grzewcza - 8,0 kW
c) Przepływ powietrza wewnątrz pomieszczenia - 1100 m3/h,
d) Zużycie prądu (chłodzenie/grzanie) - 2200/2210 W
e) Poziom hałasu jednostka wewnętrzna/zewnętrzna - 47(32)/53dB(A)
f) Czynnik chłodniczy R410A
g) Filtr jonowy
h) Filtr polifenolowy
i) Klasa energetyczna: A++/A+
j) Pilot zdalnego sterowania
k) Programator czasowy: włącz i wyłącz
l) Sygnalizacja zabrudzenia filtra
2) Klimatyzator do Sali zebrań o powierzchni 86,4 m2 - wg załącznika graficznego

Dokument nr: ZZP.271.1.123.2018.PR

Składanie ofert:
5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
Ofertę można wysłać mailowo (skan oferty podpisany przez osobę upoważnioną) na adres: lub złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta.
Termin składania ofert upływa 12 października 2018 r. o godzinie 12.00
Oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zniszczone komisyjnie.

Miejsce i termin realizacji:
4) Miejsce dostarczenia i montażu: OSP Janówek - Góra, ul. Dworcowa 9, 05-124 Janówek Pierwszy.
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
- 3 tygodnie od dnia podpisania umowy

Wymagania:
3) Okres gwarancji: 36 miesięcy
2. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew, pok. 104,
lub drogą elektroniczną e-mail:
4. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
Cena - 100%
Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (Cena ofertowa), podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C =
C min
x 100 pkt

C o

gdzie:
C min
- cena brutto oferty najtańszej

C o
- cena brutto oferty ocenianej
6. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
6.1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ,,Oferta cenowa".
6.2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6.3 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6.4 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
6.5 Ofertę wraz z dokumentami składanymi w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą, imieniem i nazwiskiem) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Gmina Wieliszew Referat Zakupów i Zamówień Publicznych ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
oraz opisane:
OFERTA na:
,,Zakup, dostawa oraz montaż klimatyzatorów ściennych na potrzeby OSP w Janówku Pierwszym".

7. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę wykonawcy, adres siedziby wykonawcy, cenę oferty - zostanie przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

9. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY ZOSTANIE NIEZWŁOCZNIE PRZEKAZANA WYBRANEMU WYKONAWCY TELEFONICZNIE, MAILEM LUB DROGĄ POCZTOWĄ.

Uwagi:
8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Wieliszew, ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew;
8.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: .
8.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu o udzielenia zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
8.4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
8.5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
8.6. Dane osób uprawnionych będą przechowywane począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy przez okres 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE.
8.7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty

Kontakt:
Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących procedury Pana Piotra Roze, tel.: +48 22 782-18-81.
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Panią Ewę Kiszel, tel.:+48 22 782-25-96.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.