Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa dróg gminnych

Przedmiot:

Przebudowa dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2018-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jedlina-Zdrój
ul. ul. Poznańska 2
58-330 Jedlina-Zdrój
powiat: wałbrzyski
tel. 74 8455215; 8455216; 8855054, faks 74 8855269
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jedlina-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju", obejmująca: 1) Zadanie Nr 1 pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa dz. nr 291 obręb Jedlinka; ul. Zbigniewa Herberta dz. nr 678/18 obręb Jedlina-Zdrój oraz zjazd do tartaku dz. nr 445 obręb Jedlina-Zdrój", 2) Zadanie Nr 2 pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Górnicza Nr 116364D obręb Kamieńsk"
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju". 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania częściowe: 1) Zadanie Nr 1 pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa dz. nr 291 obręb Jedlinka; ul. Zbigniewa Herberta dz. nr 678/18 obręb Jedlina-Zdrój oraz zjazd do tartaku dz. nr 445 obręb Jedlina-Zdrój", 2) Zadanie Nr 2 pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Górnicza Nr 116364D obręb Kamieńsk". 3. Szczegółowy opis przedmiotu określa: 1) Dokumentacja projektowa (wspólna dla wszystkich części zamówienia), stanowiąca Załącznik Nr 1 do Zaproszenia, Uwaga: Projekt budowlany zawiera szerszy zakres niż wskazany w niniejszym postępowaniu tj. przebudowa ul. Narutowicza i Dąbrowskiej - ujęta w projekcie budowlanym, nie jest objęta przedmiotowym postępowaniem. 2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (wspólna dla wszystkich części zamówienia), stanowiąca Załącznik Nr 2 do Zaproszenia, 3) Przedmiary robót wraz z kosztorysami ślepymi, stanowiące Załącznik Nr 3 do Zaproszenia, Uwaga: Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - zostały określone w § 4 projektu umowy stanowiącym Załącznik Nr 10 do Zaproszenia. Powyższe wymagania określają w szczególności: 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań

CPV: 45000000-7, 45111100-9

Dokument nr: 500245129-N-2018, ZPZ. 271.1.10.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne: W terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia 9 października 2018 r. do godz. 900 nie złożono żadnej oferty na Zadanie Nr 1 i Nr 2 niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie prawne: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że: ,,Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3".

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa dz. nr 291 obręb Jedlinka; ul. Zbigniewa Herberta dz. nr 678/18 obręb Jedlina-Zdrój oraz zjazd do tartaku dz. nr 445 obręb Jedlina-Zdrój".

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., spbdim@wp.pl, ul.Częstochowska Nr 12, 58-100, Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Górnicza Nr 116364D obręb Kamieńsk".

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., spbdim@wp.pl, ul. Częstochowska Nr 12, 58-100, Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.