Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3708z ostatnich 7 dni
15345z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odbudowa dróg

Przedmiot:

Odbudowa dróg

Data zamieszczenia: 2018-10-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mrocza
ul. Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza
powiat: nakielski
tel. 52 386 74 10, faks 52 385 62 41
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Mrocza
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Odbudowa dróg gminnych na terenie gminy Mrocza uszkodzonych w wyniku nawałnicy
Przedmiotem inwestycji jest odbudowa dróg gminnych na terenie gminy Mrocza uszkodzonych w wyniku nawałnic. część 1 - Odbudowa drogi gminnej nr 090109C relacji Słupówko - Samsieczno od km 0+520 do km 0+810" Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny odbudowy drogi gminnej nr 090109C relacji Słupówko - Samsieczno (od km 0+520 do km 0+810, tj. 290 mb), która uległa uszkodzeniu w wyniku ubiegłorocznej nawałnicy. Obecnie droga posiada nawierzchnię tłuczniową o zmiennej szerokości oraz gruntowe pobocza. W ramach odbudowy drogi przyjęto wykonanie nawierzchni twardej nieulepszonej wraz z poboczami z gruntu rodzimego o następujących parametrach: szerokość jezdni: 4,0 m; spadek jezdni: dwustronny w kierunku poboczy; wartość pochylenia poprzecznego jezdni: 4%; szerokość poboczy: 1,0 m; wartość pochylenia poprzecznego poboczy: 8%; kategoria ruchu: KR1; klasa drogi: D. Konstrukcja nawierzchni: Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: warstwa separacyjna z geowłókniny; kliniec z kruszywa naturalnego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 40/60 o grubości 15 cm; kliniec z kruszywa naturalnego, łamanego frakcji 0/31,5 o grubości 10 cm lub warstwa separacyjna z geowłókniny; Kruszywo naturalne grube, łamane o właściwościach frakcji 0/31,5 - nasiąkliwość do 2% - grubość warstwy - 20 cm. Mieszanka kruszywa powinna być układana w warstwie o jednakowej grubości na całej szerokości jezdni samojezdną rozkładarką kruszyw, a następnie zagęszczana przy użyciu sprzętu i wilgotności optymalnej gwarantujących uzyskanie właściwych wymaganych parametrów zagęszczenia. Zagęszczenie należy rozpoczynać od krawędzi jezdni stosując walec ogumiony, a następnie walec gładki. Do uzupełnienia poboczy należy zastosować grunty z wykopu kat. III. Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń i darni spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, a następnie ułożyć w nim warstwę materiału uzupełniającego na grubość do 4,0cm. Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi dostosowany do miejsca i zakresu robót. Odwodnienie na całym odcinku pozostaje bez zmian - powierzchniowe, niezorganizowane. Nie przewiduje się zmian wysokościowych w przebiegu drogi. Zaprojektowano przywrócenie niwelety do stanu sprzed nawałnicy. część 2 - Odbudowa drogi gminnej nr 090159C Drzewianowo - Drzewianowo Wyb. od km 0+200 do km 0+310 oraz od km 0+330 do km 0+500 Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny odbudowy drogi gminnej nr 090159C relacji Drzewianowo - Drzewianowo Wybudowanie (od km 0+200 do km 0+310, oraz od km 0+330 do km 0+500 tj. łącznie 280 mb), która uległa uszkodzeniu w wyniku ubiegłorocznej nawałnicy. Obecnie droga posiada nawierzchnię tłuczniową o zmiennej szerokości oraz gruntowe pobocza. W ramach odbudowy drogi przyjęto wykonanie nawierzchni twardej nieulepszonej wraz z poboczami z gruntu rodzimego o następujących parametrach: szerokość jezdni: 4,0 m; spadek jezdni: dwustronny w kierunku poboczy; wartość pochylenia poprzecznego jezdni: 4%; szerokość poboczy: 1,0 m; wartość pochylenia poprzecznego poboczy: 8%; kategoria ruchu: KR1; klasa drogi: D. Konstrukcja nawierzchni: Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: warstwa separacyjna z geowłókniny; kliniec z kruszywa naturalnego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 40/60 o grubości 15 cm; kliniec z kruszywa naturalnego, łamanego frakcji 0/31,5 o grubości 10 cm lub warstwa separacyjna z geowłókniny; Kruszywo naturalne grube, łamane o właściwościach frakcji 0/31,5 - nasiąkliwość do 2% - grubość warstwy - 20 cm. Mieszanka kruszywa powinna być układana w warstwie o jednakowej grubości na całej szerokości jezdni samojezdną rozkładarką kruszyw, a następnie zagęszczana przy użyciu sprzętu i wilgotności optymalnej gwarantujących uzyskanie właściwych wymaganych parametrów zagęszczenia. Zagęszczenie należy rozpoczynać od krawędzi jezdni stosując walec ogumiony, a następnie walec gładki. Do uzupełnienia poboczy należy zastosować grunty z wykopu kat. III. Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń i darni spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, a następnie ułożyć w nim warstwę materiału uzupełniającego na grubość do 4,0cm. Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi dostosowany do miejsca i zakresu robót. Odwodnienie na całym odcinku pozostaje bez zmian - powierzchniowe, niezorganizowane. Nie przewiduje się zmian wysokościowych w przebiegu drogi. Zaprojektowano przywrócenie niwelety do stanu sprzed nawałnicy. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30-11-2018 r. Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie z Podwykonawców. Kod. CPV: 45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % uzgodnionego wynagrodzenie brutto. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach: 1) 70 % wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego; 2) 30 % wysokości zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu gwarancji lub wydłużonego okresu gwarancji. Wymagany okres gwarancji: min 24 m-ce, max. 60 m-cy. Wykonanie przedmiotu umowy: Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do Zaproszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). UWAGA: Celem ułatwienia przygotowania oferty przetargowej, Zamawiający (pomocniczo), jako załącznik, załącza przedmiar robót, który określa niezbędne podstawowe roboty do wykonania zamówienia. Zwraca się uwagę, że dokument ten, ma jedynie ułatwić dokonanie wyceny, nie może jednak być podstawą do dokonywania rozliczenia całego zamówienia, na które zawarta umowa będzie miała charakter UMOWY RYCZAŁTOWEJ. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu kodeksu pracy - co dotyczy tzw. pracowników fizycznych, wymóg nie dotyczy np. osób kierujących budową) osób wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z Zaproszenia, w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.). 2) Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób wykonujących czynności związane: - z obsługą równiarki, rozściełacza, 3) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkie osoby które wykonują pracę w sposób określony w art. 22 § 1 kp. 4) Wykonawca składa wykaz osób (zgodny z Załącznikiem nr 5 do Zaproszenia), o których mowa w pkt 1) wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w terminie 7 dni od podpisania umowy, ale przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy. 5) Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w pkt 2) nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korektę tego wykazu do wiadomości Zamawiającego). 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa w pkt 2). 7) Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 2), jeżeli Zamawiający o to wystąpi. Dowodem takim jest kopia umowy/umów, która powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania

CPV: 45233142-6

Dokument nr: 500245448-N-2018, SSZ.271.3.16.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 66 ust. 1 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielania zamówienia, w którym zamawiający zaprasza do negocjacji tylko jednego wykonawcę. Jest to tryb, który można zastosować tylko w sytuacjach szczególnych, ściśle określonych ustawą. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami art. 67 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta na przedmiotowe części zamówienia, tj.: część 1 - Odbudowa drogi gminnej nr 090109C relacji Słupówko - Samsieczno od km 0+520 do km 0+810 oraz część 2 -Odbudowa drogi gminnej nr 090159C Drzewianowo - Drzewianowo Wyb. od km 0+200 do km 0+310 oraz od km 0+330 do km 0+500

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Odbudowa drogi gminnej nr 090109C relacji Słupówko - Samsieczno od km 0+520 do km 0+810

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
P.P.U.H. "HURT-TRAN KAWIKO" Władysław Szyling, biuro@kawiko.com, ul. Starodworcowa 12, 89-410, Więcbork, kraj/woj. kujawsko - pomorskie

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Odbudowa drogi gminnej nr 090159C Drzewianowo - Drzewianowo Wyb. od km 0+200 do km 0+310 oraz od km 0+330 do km 0+500

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
P.P.U.H. "HURT-TRAN KAWIKO" Władysław Szyling, biuro@kawiko.com, ul. Starodworcowa 12, 89-410, Więcbork, kraj/woj. kujawsko - pomorskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.