Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remonty lokali

Przedmiot:

Remonty lokali

Data zamieszczenia: 2018-10-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
ul. ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
powiat: Siemianowice Śląskie
tel. 327 605 200, faks 327 605 280
Województwo: śląskie
Miasto: Siemianowice Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji (Zamówienie dotyczy Części 1 zamówienia - Wymiana pokrycia dachu, wymiana rynien, ocieplenie ściany zewnętrznej przy drzwiach wejściowych w budynku stanowiącym własność Gminy Siemianowice Śląskie)
1) Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji - w odniesieniu do Części 1 Wymiana pokrycia dachu, wymiana rynien, ocieplenie ściany zewnętrznej przy drzwiach wejściowych w budynku stanowiącym własność Gminy Siemianowice Śląskie ). 2)Realizacja zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie: a) wymianę pokrycia dachu z papy b) wymianę rynien i rur spustowych c) częściową wymianę deskowania d) wymianę obróbek blacharskich e) ocieplenie ściany w obrębie drzwi wejściowych Lokalizacja obiektu: Siemianowice Śląskie ul. Matejki 13a m 16 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1.Przedmiary robót (Załącznik nr 3 do INDPP), 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 4 do INDPP), zwane dalej łącznie jako ,,dokumentacja". 3) Zamawiający zgodnie z zapisami §3 ust.1 wzoru umowy (Załącznik nr 5 do INDPP) będzie wymagał od wybranego Wykonawcy przedłożenia, w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia prac. 4) Na roboty będące przedmiotem zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres zgodny i wskazany przez Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w INDPP oraz we wzorze umowy 5) W okresie gwarancyjnym wybrany Wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć na każde wezwanie Zamawiającego i przy jego udziale w przeglądach gwarancyjnych oraz do niezwłocznego przystąpienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu ich stwierdzenia i doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia. 6) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem: robót rozbiórkowych, murarsko-tynkarskich, dekarskich, malarskich, robót elektrycznych, robót wod-kan oraz pozostałych robót instalacyjnych, opisanych w przedmiarze robót. 6.1) Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących usługi geodezyjne, usługi dostaw materiałów budowlanych, wykonujących usługi transportowe i sprzętowe. 6.2) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w punkcie 6), na podstawie umowy o pracę (dotyczy również Podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia listy osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji robót zatrudniał osoby, o których mowa w punkcie 6), na podstawie umowy o pracę. 6.3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 6.4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 6), czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia osób, o których mowa w pkt 6.4 oraz listę tych osób (pracowników). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia Listy osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę osób wskazanych ww. liście osób (pracowników) wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 6.5) Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba, o której mowa w punkcie 6) niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 6.6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6.7) Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy wykonawców, którzy do realizacji zamówienia skierują inne (niż siebie) osoby. Jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę) wykonuje samodzielnie to wymóg Zamawiającego w stosunku do tej osoby nie będzie miał zastosowania 7) Jeżeli dokumentacja opisana w punkcie 2) powyżej wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż INDPP wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów, czy też wskazanie źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, źródło dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem ,,parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszelkie ,,produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać ,,produkty", aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Materiały, urządzenia równoważne nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w INDPP. Uznaje się bowiem, że materiały, urządzenia równoważne to takie, które przedstawiają przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w INDPP, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji opisanej w punkcie 2) powyżej. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo ich nie przyjęciu z powodu braku równoważności. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych dokumentów. Jeżeli w dokumentacji opisanej w pkt 3) powyżej do niektórych materiałów/urządzeń/produktów itp. zostały wskazane normy PN (bez przeniesienia na europejski odnośnik normy), które charakteryzują dany materiał/urządzenie/produkt, Zamawiający na podstawie zapisów art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie norm równoważnych, tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane. Użycie w dokumentacji danej normy PN ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego materiału/urządzenia/produktu. 8) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do INDPP). 9) Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. 10) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentacji wariantowej

Dokument nr: 500246355-N-2018, RL.271.4.00005.2018; ZP.rp.87.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 66 ust. 1 w związku z art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
1.Zamówienie było uprzednio prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, który został unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1) Pzp, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, tj. do upływu terminu składania ofert (05.09.2018 r. godz. 09:00) nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Warunki niniejszego zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione względem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Mając na uwadze powyższe niniejsze zamówienie spełnia ustawowe przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. 2. Uzasadnienie prawne: Art. 66 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Remontowo-Budowlany "ADMAR Adam Mazur , , ul. Orzeszkowej 2e, 41-103, Siemianowice Śląskie, kraj/woj. śląskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.