Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3951z ostatnich 7 dni
12078z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa dostawę gazu ziemnego

Przedmiot:

Kompleksowa dostawę gazu ziemnego

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku
ul. Bolesława Prusa 42372
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel. 227 794 671, faks 227 794 671
zp@zozmswia.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: 5.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksową dostawę gazu ziemnego na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku przez okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, tj. 12 miesięcy do punktu poboru poprzez istniejące przyłącze, punkt wejścia do systemu gazowego - stacja redukcyjna gazu zlokalizowana na działce Zamawiającego, grupa taryfowa obecnego sprzedawcy W-6A.1. Moc umowna 724 kWh/h. Zamawiający oświadcza, że minimalny pobór paliwa gazowego niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczający uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych znajdujących się w Szpitalu wynosi 30m3/h. O zmianach Zamawiający będzie informował na bieżąco. Przewidywane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie trwania umowy: 1.324,385 MWh, tj. 117.896,00 m3

CPV: 09123000-7,65210000-8,65200000-5

Dokument nr: 643662-N-2018, ZP6-2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zozmswia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w SPZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W OTWOCKU ul. B. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, w sekretariacie. Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1 adres Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego (nadania).
Adres:
ul. B. Prusa 1/3, 05-400 Otwock

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-08, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01 lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-01-01 2019-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz w zakresie dystrybucji paliwa gazowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż: a) posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz b) posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2018, poz. 755 ze zm.) lub posiada ważną Umowę Dystrybucyjną z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego - w przypadku, gdy Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 300.000,00zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwa zamówienia na dostawy gazu ziemnego o wolumenie co najmniej 1,2 GWh w skali roku każda. Należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw. Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach wskazanych w SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, w tym: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia; b) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu zaświadczeń. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3c do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dotyczących posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca złoży: - ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz - ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.755 ze zm.) lub oświadczenie, iż posiada ważną Umowę Dystrybucyjną z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego, w przypadku, gdy Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca złoży: - dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100); w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie; c) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: - Wykonawca złoży wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwa zamówienia na dostawy gazu ziemnego o wolumenie co najmniej 1,2 GWh w skali roku każda. Dowodami w powyższym zakresie są: - referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy gazu ziemnego były wykonywane, a w przypadku okresowych lub ciągłych są wykonywane, - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w tirecie pierwszym, - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z formularzem ofertowym, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazanych poniżej dokumentów, aktualnych na dzień złożenia oferty: oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - składanego przez każdego Wykonawcę, dowodu wniesienia wadium. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. 2) Łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowe. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie musi zawierać: a) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia); b) oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy o realizację zamówienia powiększony o okres rękojmi i gwarancji.; c) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej przez któregokolwiek z partnerów (współwykonawców) do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z umowy o realizacji zamówienia; d) zakaz wprowadzania zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności; e) oświadczenie, że wszyscy partnerzy (współwykonawcy) przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia, za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości; f) szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań; g) wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu zamówienia; h) informację, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów (współwykonawców) razem i każdego z osobna. 6) Wykonawcy wspólnie składający ofertę wskażą w formularzu oferty adres korespondencyjny, na który Zamawiający będzie przekazywał korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.