Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski

Przedmiot:

Nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda
powiat: olsztyński
tel. 895 126 475, faks 895 126 910
stawiguda@stawiguda.com.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Stawiguda
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie: CZĘŚĆ I - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków - etap I i II CZĘŚĆ II - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Rozbudowa budynku administracyjnego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"

Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ I - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków - etap I i II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie: CZĘŚĆ I - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków - etap I i II ? - nadzór inwestorski branży konstrukcyjnej ? - nadzór inwestorski branży sanitarnej ? - nadzór inwestorski branży elektrycznej ? - nadzór inwestorski branży drogowej Wykonawca zobowiązany jest do: a) bezzwłocznego przybycia na teren budowy lub do siedziby Zamawiającego na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych, b) sporządzenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych, c) sprawdzania jakości dostarczonych na budowę materiałów i wyrobów budowlanych oraz ich pisemne dopuszczanie do wbudowania d) kontroli prawidłowości wykonania robót budowlanych, montażowych i innych (np. składowania materiałów, przestrzegania przepisów BHP i P.Poż,), e) sprawdzenie, odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, f) udział w naradach technicznych, próbach, testach, oraz częściowych odbiorach technicznych, g) sprawdzanie, potwierdzanie i kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy, h) potwierdzanie obmiaru robót dodatkowych, uzupełniających, bądź zamiennych wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych i weryfikacja ewentualnych kosztów tych robót, i) potwierdzanie usunięcia usterek i wad (również na protokołach i fakturach Wykonawcy), j) sprawdzanie i potwierdzanie odpowiednimi wpisami do dziennika budowy gotowości zadania do odbioru, k) nadzorowanie postępu robót według przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych harmonogramu finansowo-rzeczowego l) udział w odbiorze ostatecznym inwestycji, przeglądach gwarancyjnych i odbiorze pogwarancyjnym m) niezwłocznego informowania zamawiającego, jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią i do dokonania wpisu do dziennika budowy, przy czym taki wpis nie może stanowić podstawy roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie ze strony wykonawcy robót budowlanych. Inspektorzy w czasie trwania umowy jest zobowiązani są przede wszystkim do wizytowania budowy w miarę potrzeb wynikających z postępującego procesu budowlanego, lecz nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na uzasadnione wezwanie Wykonawcy robót, a w szczególności przy prowadzeniu robót zanikających. Potwierdzenie wizytowania budowy należy udokumentować poprzez wpisy kontrolne do dziennika budowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 750
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie Wykonawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ II - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Rozbudowa budynku administracyjnego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie: CZĘŚĆ II - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Rozbudowa budynku administracyjnego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" ? - nadzór inwestorski branży konstrukcyjnej ? - nadzór inwestorski branży sanitarnej ? - nadzór inwestorski branży elektrycznej Wykonawca zobowiązany jest do: a) bezzwłocznego przybycia na teren budowy lub do siedziby Zamawiającego na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych, b) sporządzenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych, c) sprawdzania jakości dostarczonych na budowę materiałów i wyrobów budowlanych oraz ich pisemne dopuszczanie do wbudowania d) kontroli prawidłowości wykonania robót budowlanych, montażowych i innych (np. składowania materiałów, przestrzegania przepisów BHP i P.Poż,), e) sprawdzenie, odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, f) udział w naradach technicznych, próbach, testach, oraz częściowych odbiorach technicznych, g) sprawdzanie, potwierdzanie i kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy, h) potwierdzanie obmiaru robót dodatkowych, uzupełniających, bądź zamiennych wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych i weryfikacja ewentualnych kosztów tych robót, i) potwierdzanie usunięcia usterek i wad (również na protokołach i fakturach Wykonawcy), j) sprawdzanie i potwierdzanie odpowiednimi wpisami do dziennika budowy gotowości zadania do odbioru, k) nadzorowanie postępu robót według przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych harmonogramu finansowo-rzeczowego l) udział w odbiorze ostatecznym inwestycji, przeglądach gwarancyjnych i odbiorze pogwarancyjnym m) niezwłocznego informowania zamawiającego, jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią i do dokonania wpisu do dziennika budowy, przy czym taki wpis nie może stanowić podstawy roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie ze strony wykonawcy robót budowlanych. Inspektorzy w czasie trwania umowy jest zobowiązani są przede wszystkim do wizytowania budowy w miarę potrzeb wynikających z postępującego procesu budowlanego, lecz nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na uzasadnione wezwanie Wykonawcy robót, a w szczególności przy prowadzeniu robót zanikających. Potwierdzenie wizytowania budowy należy udokumentować poprzez wpisy kontrolne do dziennika budowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 750
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie Wykonawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 71247000-1,71248000-8

Dokument nr: 643589-N-2018, BiZ.271.1.27.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.stawiguda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, sekretariat Urzędu Gminy w Stawigudzie (pokój nr 18)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-08, godzina: 09:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla CZĘŚCI I Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. Kierownik zespołu nadzorującego - Inspektor branży konstrukcyjnej - minimalne wymagania Wykształcenie wyższe lub średnie. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego Inspektor branży drogowej - minimalne wymagania Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Inspektor branży sanitarnej - minimalne wymagania Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Inspektor branży elektrycznej - minimalne wymagania Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Dla CZĘŚCI II Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. Kierownik zespołu nadzorującego - Inspektor branży konstrukcyjnej - minimalne wymagania Wykształcenie wyższe lub średnie. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego Inspektor branży sanitarnej - minimalne wymagania Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Inspektor branży elektrycznej - minimalne wymagania Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. UWAGA! Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby na funkcji inspektora nadzoru w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę na kilka części.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osoba (załącznik nr 6A-B do SIWZ) oraz oświadczeniem, że osoby przewidziane do realizacji posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 6D do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1do SIWZ 2) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo - wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza (zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie - Dz. U. z 2013 r., poz. 829, z późn. zm.). 3) Informacja art. 91 ust. 3a ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ 4) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 8
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.