Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
700z dziś
4598z ostatnich 7 dni
14223z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA WYPOSAŻENIA

Przedmiot:

DOSTAWA WYPOSAŻENIA

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 525 835 422, faks 525 835 452
info@powiat.bydgoski.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI MECHATRONIKI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W SOLCU KUJAWSKIM W RAMACH PROJEKTU PN. ,,DOPOSAŻENIE WARSZTATÓW W SZKOŁACH ZAWODOWYCH W POWIECIE BYDGOSKIM"
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych, nieużywanych i wolnych od wad prawnych i fizycznych, urządzeń mechatronicznych wg poniższej specyfikacji: Część zamówienia, Nazwa, Minimalne wymagania, Ilość sztuk, 1 Nazwa: Manipulator pneumatyczny z oprogramowaniem - 5 osi lub 6 osi, - zasięg min. 500, - obciążenie min. 4 kg, 1 sztuka, 2 Multimetr-mierni Uni-t - VAC 600, - VDC 600, - ADC max 10, - AAC max. 10, 4 sztuki, Zestawy elektroniczne,Zestaw do samodzielnego montażu AVT. W jednym zestawie powinno znajdować się: - miliwoltomierz z wyświetlaczem LED (do montażu), - zasilacz laboratoryjny regulowany 0-1A (do montażu), - płytka prototypowa, - komplet przewodów do płytek testowych, 3 zestawy, Czujnik elektroniczny, Długość pomiaru 50 mm, 2 sztuki, 3 Pomoce dydaktyczne modele urządzeń komplet, - przekrój silnika elektrycznego - 1 szt., - przekrój silnika prądu stałego - 1 szt., - przekrój silnika prądu przemiennego - 1 szt., - przekrój pompy hydraulicznej - 1 szt., - przekrój sprężarki - 1 szt., komplet, 4 Osuszacz powietrza, współpraca ze sprężarką o cisnieniu 5 bar, 1 sztuka, Zbiornik do sprężarki, - 200 litrów, - ciśnienie robocze 11 barów, - temperatura 50/100 stopni C, 1 szuka 2) W ofercie wykonawca skalkuluje dostawę urządzeń do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, ul. 29 Listopada 786-050 Solec Kujawski. 3) Wykonawca dołączy do urządzeń dokumenty (np. instrukcje obsługi) sporządzone w języku polskim, które będą w sposób jasny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd przekazywały informacje, wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z dostarczanego towaru. 4) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia: a) był fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku, b) był wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru normami przepisami, c) posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, d) posiadał wpis w książce gwarancji, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego by bieg okresu gwarancyjnego rozpoczął się z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo- odbiorczego. 5) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz Specyfikacji Techniczno-Użytkowej (STU) dla każdej Części na jaką składana jest oferta. Formularz STU stanowi oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego dla zamówienia i musi być dołączony do Oferty. W przypadku jego braku Zamawiający ofertę odrzuci o dyspozycję art. 89 ust. 2). 6) Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy; c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; d) Wykonawca poda numery telefonów kontaktowych i fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia; e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 7) Wymagania dotyczące gwarancji: a) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ostemplowanych kart gwarancyjnych, certyfikatu jakości oraz dokumentacji techniczno-ruchowej (o ile dotyczy) urządzeń w języku polskim. Warunki gwarancji wynikające z karty gwarancyjnej nie mogą być gorsze od wymagań określonych w niniejszej SIWZ, a w przypadku zapisów karty gwarancyjnej niekorzystnych dla Zamawiającego pierwszeństwo nad zapisami karty gwarancyjnej mają zapisy niniejszej SIWZ. b) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych urządzeń na okres min. 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. c) Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców produktów, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. d) W trakcie trwania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego działania sprzętu w dni robocze. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń w formie telefonicznej oraz za pomocą wiadomości e-mail lub faksu. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, jest wysłanie do Zamawiającego wiadomości e-mail lub faksu. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w okresie gwarancji nowych, oryginalnych części do ww. urządzeń. e) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuję się w terminie uzgodnionym przez strony do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie uzgodnionego terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w wysokości określonej w zawartej umowie. f) Wszelkie koszty związane z naprawą przedmiotu zamówienia w ramach gwarancji ponosi w całości Wykonawca. g) Opóźnienie w wykonaniu zamówienia lub obowiązków gwarancyjnych dłuższe niż 14 dni równoznaczne jest z nie zrealizowaniem dostawy albo z nie zrealizowaniem obowiązków wynikających z gwarancji i uprawnia Zamawiającego do dochodzenia roszczeń. h) Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 8) SERWIS i NAPRAWY GWARANCYJNE a) Wykonawca w okresie gwarancji zapewni bezpłatny serwis i dojazd serwisanta do siedziby Użytkownika. b) Serwisant w sytuacji określonej w punkcie a), zdiagnozuje usterkę oraz określi sposób i czas jej usunięcia. c) Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia przez Zamawiającego (Przez czas reakcji serwisu rozumie się: dojazd serwisanta do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, czas na zdiagnozowanie usterki oraz określenie sposobu i czasu jej usunięcia). d) W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z naprawą urządzenia, jego transportem od i do Zamawiającego oraz koszty ewentualnej wymiany sprzętu poniesie w całości Wykonawca. e) Ewentualne niezbędne naprawy gwarancyjne będą dokonywane przez upoważnionych specjalistów Wykonawcy. Wszystkie koszty naprawy obciążają Wykonawcę. f) W przypadku usterki, która będzie wymagała okresu naprawy dłuższego niż 4 tygodnie kalendarzowe liczone od zdiagnozowania usterki, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze na okres realizacji naprawy o parametrach nie gorszych niż sprzęt uszkodzony. g) Wszystkie użyte przez Wykonawcę materiały muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane

Część nr: 1 Nazwa: Część 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych, nieużywanych i wolnych od wad prawnych i fizycznych, urządzeń mechatronicznych wg poniższej specyfikacji: Część zamówienia: 1, Nazwa: Manipulator pneumatyczny z oprogramowaniem, Minimalne wymagania: -5 osi lub 6 osi, -zasięg min. 500, -obciążenie min. 4 kg, Ilość sztuk: 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43800000-1, 42000000-6, 38810000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa urządzeń odbędzie się nie później niż do 21 grudnia 2018 r.Ostateczny termin dostawy urządzeń Wykonawca określi w ofercie

Część nr: 2 Nazwa: Część 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych, nieużywanych i wolnych od wad prawnych i fizycznych, urządzeń mechatronicznych wg poniższej specyfikacji:Część zamówienia: 2, 1) Nazwa: Multimetr-mierni Uni-t, Minimalne wymagania: -VAC 600, -VDC 600, -ADC max 10, -AAC max. 10, Ilość sztuk: 4, 2) Nazwa: Zestawy elektroniczne, Minimalne wymagania: Zestaw do samodzielnego montażu AVT. W jednym zestawie powinno znajdować się: -miliwoltomierz z wyświetlaczem LED (do montażu), -zasilacz laboratoryjny regulowany 0-1A (do montażu), - płytka prototypowa, -komplet przewodów do płytek testowych, Ilość sztuk: 3 zestawy, 3) Nazwa: Czujnik elektroniczny, Minimalne wymagania: Długość pomiaru 50 mm, Ilość sztuk: 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43800000-1, 38548000-8, 38900000-4, 30237475-9, 38552000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa urządzeń odbędzie się nie później niż do 21 grudnia 2018 r. Ostateczny termin dostawy urządzeń Wykonawca określi w ofercie

Część nr: 3 Nazwa: Część 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych, nieużywanych i wolnych od wad prawnych i fizycznych, urządzeń mechatronicznych wg poniższej specyfikacji:Część zamówienia: 3, Nazwa: Pomoce dydaktyczne modele urządzeń komplet, Minimalne wymagania: -przekrój silnika elektrycznego - 1 szt., -przekrój silnika prądu stałego - 1 szt., -przekrój silnika prądu przemiennego - 1szt., -przekrój pompy hydraulicznej - 1 szt., -przekrój sprężarki - 1 szt., Ilość sztuk: komplet
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43800000-1, 38548000-8, 42000000-6, 38810000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa urządzeń odbędzie się nie później niż do 21 grudnia 2018 r. Ostateczny termin dostawy urządzeń Wykonawca określi w ofercie.

Część nr: 4 Nazwa: Część 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych, nieużywanych i wolnych od wad prawnych i fizycznych, urządzeń mechatronicznych wg poniższej specyfikacji:Część zamówienia: 4, 1) Nazwa: Osuszacz powietrza, Minimalne wymagania: współpraca ze sprężarką o ciśnieniu 5 bar, Ilość sztuk: 1, 2) Nazwa: Zbiornik do sprężarki, Minimalne wymagania: -200 litrów, -ciśnienie robocze 11 barów, -temperatura 50/100 stopni C, Ilość sztuk: 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43800000-1, 42000000-6, 38548000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa urządzeń odbędzie się nie później niż do 21 grudnia 2018 r. Ostateczny termin dostawy urządzeń Wykonawca określi w ofercie.

CPV: 43800000-1,31160000-5,38810000-6,38553000-6,38552000-9,30237475-9,44615000-4,39721320-1

Dokument nr: 643479-N-2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiat.bydgoski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego,
Adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, Kancelaria Ogólna

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-08, godzina: 09:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujący dokument: oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca wraz z ofertą złoży wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz Specyfikacji Techniczno-Użytkowej (STU) (w zakresie części na którą składana jest oferta) stanowi oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego dla zamówienia. W przypadku braku STU, Zamawiający ofertę odrzuci o dyspozycję art. 89 ust. 2).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym swoje zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.