Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
377z dziś
3376z ostatnich 7 dni
15168z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa oraz montaż pomp obiegowych do wanny jacuzzi

Przedmiot:

Dostawa oraz montaż pomp obiegowych do wanny jacuzzi

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: 22 629-36-84; fax: 22 629-97-24,
przetargi@fsusr.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż (wraz z dostosowaniem oraz przy uwzględnieniu wszystkich niezbędnych materiałów) dwóch pomp obiegowych (filtracyjnych)
do wanny jacuzzi znajdującej się w nieruchomości Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników użytkowanej przez Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS Niwa w Kołobrzegu (78-100), ul. C. K. Norwida 3.
Dotychczas funkcjonujące pompy charakteryzuje poniższa tabliczka znamionowa.
Zgodnie z informacjami pozyskanymi od firmy świadczącej usługę serwisu, aby nowe pompy gwarantowały uzyskanie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawidłowej jakości wody, winny spełniać poniższe parametry:
- Muszą w pełni współpracować z pozostałymi urządzeniami pomiarowymi,
- Przepływ Q - 25m3/h,
- Napięcie V-400 V,
- Moc N - ok. 1,30 KW,
- H max-ok. 16-18 m,
- Prąd rozruchowy - ok. 4,15/2,4 A-3. Inne parametry:
- Średnica zaworów kulowych i zaworów zwrotnych po stronie tłoczącej i ssącej 2 W ,
- Wysokość przyłącza zassania 295 mm,
- Średnica przyłączy pompy zassania i tłoczenia pompy 2 Vj*.
Zamawiający informuje, że opisu przedmiotu zamówienia dokonano w oparciu o opinię serwisanta i parametry pompy Badu Prime 25 (Badu 90/25) i montaż takich pomp sugeruje Użytkownik obiektu.
Dostosowanie i montaż pomp nie może wymagać dodatkowych kosztów dla Zamawiającego ani ingerencji w istniejącą infrastrukturę (kłucia kafelek etc).
Zakres zadań Wykonawcy obejmować będzie ponadto:
- Demontaż starych pomp i montaż nowych pomp,
- Uruchomienie pomp i wanny jacuzzi.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowane pompy pochodziły z bieżącej produkcji, a cykl produkcji zaoferowanego modelu nie został zakończony.
Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wizji lokalnej w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS Niwa w Kołobrzegu celem prawidłowego doboru pomp i wszystkich niezbędnych materiałów potrzebnych do ich montażu oraz kalkulacji oferty.
Zamawiający zastrzega, iż załączona umowa stanowi jedynie poglądowy wzór, a Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nieistotnych zmian.

Składanie ofert:
4. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (skan) na adres: przetargi@fsusr.gov.pl w terminie do dnia 9 listopada 2018 roku.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu (78-100), ul. C. K. Norwida 3.

Wymagania:
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie prowadzone jest w oparciu o przepisy wewnętrzne Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
V. WYNAGRODZENIE, TERMINY PŁATNOŚCI
Zamawiający przewiduje ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, płatne jednorazowo.
VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Zamawiający dokona wyboru w oparciu o najkorzystniejszą ofertę cenową.
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty w formie pisemnej, w oparciu o wymogi określone w niniejszym zaproszeniu, według załączonego wzoru.
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty w formie pisemnej, w oparciu o wymogi określone w niniejszym zaproszeniu, według załączonego wzoru.
2. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia ryczałtowego, jaką Wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, musi zawierać wartość całego przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie w okresie trwania umowy.
3. Nie wskazanie firmy i modelu pomp będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Uwagi:
II. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
o zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu to: imię i nazwisko (nazwa), miejsce zamieszkania o ile jest miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na poris^uwie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO w celu związanym z postępowaniem o sprzedaż złomu;
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa;
o w sprawach związanych z danymi osobowymi zamieszczonymi w dokumentacji przetargowej proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
w Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa, nr tel.: 609-170-700, e-mail: iod@fsusr.gov.pl*:
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych po zakończeniu postępowania będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
0 ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933);
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane, stosowanie do art. 22 RODO;
o w zakresie swoich danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
1 wycofania zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych;
o skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
o osoba składająca niniejsze oświadczenie ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
o podanie przez osobę, której dane osobowe są wykazane w złożonym oświadczeniu, prawidłowych danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w procedurze zamówienia i zawarcia umowy oraz wykonywania praw i obowiązków z niej wynikających;
o wniesienie sprzeciwu lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować odrzuceniem oferty, zmianą albo rozwiązaniem umowy przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników;
o wykonawca składa do oferty oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do Zaproszenia -oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.