Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie nawierzchni drogowych oraz chodników

Przedmiot:

Wykonanie nawierzchni drogowych oraz chodników

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW SINEVIA Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. ul. Ignacego Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
tel. 22 101 21 00 do 03, faks 22 101 21 04
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie nawierzchni drogowych oraz chodników przy budynku nr 9 przy ul. Leśnej 4c w Nowym Dworze Mazowieckim - zadanie nr 01592
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni drogowych oraz chodników przy budynku nr 9 przy ul. Leśnej 4c w Nowym Dworze Mazowieckim - zadanie nr 01592, w następującym zakresie: 1) Demontaż istniejących nawierzchni drogowych a) Rozebranie krawężników betonowych i krawężników wtopionych b) Rozebranie ław betonowych pod krawężniki c) Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych d) Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego e) Wywiezienie gruzu f) Wywiezienie i utylizacja asfaltu 2) Kompleksowe wykonanie nawierzchni drogowych. a) Usunięcie warstwy humusu b) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni c) Kompleksowe wykonanie wymaganych podbudów d) Kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej e) Kompleksowe wykonanie krawężników betonowych. 3) Kompleksowe wykonanie placu gospodarczego. a) Usunięcie warstwy humusu b) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni c) Kompleksowe wykonanie wymaganych podbudów d) Kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej e) Kompleksowe wykonanie obrzeży betonowych. 4) Kompleksowe wykonanie chodników. a) Usunięcie warstwy humusu b) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni c) Wykonanie warstw odcinających d) Kompleksowe wykonanie wymaganych podbudów e) Kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej f) Kompleksowe wykonanie obrzeży betonowych. 5) Kompleksowe wykonanie chodników opaskowych. a) Usunięcie warstwy humusu b) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni c) Wykonanie warstw odcinających d) Kompleksowe wykonanie wymaganych podbudów e) Kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej f) Kompleksowe wykonanie obrzeży betonowych. 6) Kompleksowe wykonanie stanowiska czerpania wody. a) Usunięcie warstwy humusu b) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni c) Wykonanie warstw odcinających d) Kompleksowe wykonanie wymaganych podbudów e) Kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej f) Kompleksowe wykonanie krawężników betonowych. Uwaga ! - Wykonawca ma obowiązek dostarczyć niezbędne dokumenty dotyczące użytych materiałów przed wbudowaniem ich na budowie. - Wykonawca zobowiązany jest pomierzyć przedmiot zamówienia przed wyceną. Szczegółowy zakres robót zawarty został w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Do SIWZ została załączona tabela elementów rozliczeniowych - załącznik nr 7 do SIWZ oraz przedmiar robót - załącznik nr 9 do SIWZ - dokumenty pomocnicze, ułatwiające przygotowanie oferty cenowej

Dokument nr: 500262794-N-2018, SVA/NDM/4624/125/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 62 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: - zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, - nie wynika ona z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, - potrzeby takiej nie można było wcześniej przewidzieć, - nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Zamawiający na etapie planowania zamówienia założył przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z odpowiednim wyprzedzeniem. W tym celu przeprowadził postępowanie: nr SVA/NDM/4620-111/2018 w trybie przetargu nieograniczonego - otwarcie ofert w dniu 27.09.2018 r., unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, gdyż cena jedynej złożonej oferty przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Powyższe potwierdza, że Zamawiający dołożył należytej staranności w celu udzielenia zamówienia do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Sytuacja zaistniała w ww. postępowaniu, związana z jego unieważnieniem nie jest zawiniona przez Zamawiającego. Na fakt, iż zaistniała sytuacja nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz, że takiej sytuacji nie można było przewidzieć ma również wpływ tendencja aktualnie kształtująca się na rynku budowlanym, co przejawia się brakiem zainteresowania składaniem ofert w postępowaniach przetargowych przez podmioty działające w branży budowlanej. W ogólnodostępnych źródłach informacji jako powody takiej sytuacji wskazywane są brak pracowników i duża ilość toczących się inwestycji związanych z budową nowej infrastruktury. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na ww. sytuację, a istniejącym po stronie Zamawiającego jest specyfika zamówień obsługiwanych przez Zamawiającego, tj. realizowanych na terenach jednostek wojskowych, stanowiących tereny zamknięte. Oznacza to, że bardzo utrudniona i wymagająca spełnienia wielu dodatkowych wymogów jest możliwość zatrudnienia pracowników będących obcokrajowcami. Dodatkowo zawęża to krąg podmiotów potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym. Podkreślić też należy, że na rynku budowlanym obserwowana jest dynamiczna sytuacja związana z upadłością firm działających w tej branży, jak i związana z odstępowaniem przez Wykonawców od zawartych kontraktów. W ramach dotychczas prowadzonych przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych wielokrotnie udawało się wyłonić Wykonawcę, oferującego cenę mieszczącą się w budżecie Zamawiającego, co nie powodowało obawy związanej z wyborem Wykonawcy. Na pilność udzielenia zamówienia wpływa dodatkowo fakt, że termin zakończenia realizacji robót budowlanych dot. całej inwestycji, wynikający z umowy z Inwestorem został ustalony na dzień 30.11.2018 r. Pilny charakter wykonania zamówienia wiąże się z opisaną wyżej sytuacją, niezależną od czynności podejmowanych przez Zamawiającego. Termin, w jakim należy wykonać zamówienie jest narzucony Zamawiającemu postanowieniami umowy zawartej z Inwestorem SZI Warszawa. Istnieje realne zagrożenie nie wykonania zamówienia w wymaganym terminie. Przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego w ocenie Zamawiającego, wynikającej z opisanego stanu faktycznego obarczone jest dużym ryzykiem unieważnienia kolejnego postępowania, w szczególności ze względu na krótki termin realizacji (duże prawdopodobieństwo, że nie zostaną złożone oferty) oraz niewywiązanie się z terminowego wykonania zamówienia wobec Inwestora. Z powodu powyższych okoliczności, w zaistniałym stanie faktycznym nie jest możliwe zachowanie terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Konieczność zachowania terminów, w szczególności dotyczących składania ofert, terminu wynikającego z wezwania do złożenia dokumentów czy terminu zawarcia umowy, przy założeniu niekorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, powodowałoby, że rozpoczęcie realizacji robót mogłoby nastąpić po ok. miesiącu od wszczęcia postępowania. Mając na uwadze termin realizacji oraz powyższe argumenty zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia jest uzasadnione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Robót Drogowych Włodzimierz Olszewski, , 26-110 Skarżysko-Kamienna, 26-110, Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.