Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3724z ostatnich 7 dni
13067z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usunięcie płotu otaczającego stawy rybne oraz zasypanie nor i wyrw po działalności bobrów

Przedmiot:

Usunięcie płotu otaczającego stawy rybne oraz zasypanie nor i wyrw po działalności bobrów

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
ul. Rybaki Górne 8
80-861 Gdańsk,
powiat: Gdańsk
tel. 58 743 18 00, fax 58 743 18 33
zamowienia@wfos.gdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. NAZWA ZADANIA:
Usunięcie płotu otaczającego stawy rybne oraz zasypanie nor i wyrw po działalności bobrów
w rezerwacie przyrody ,,Dolina Kulawy".
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie płotu otaczającego stawy rybne oraz zasypanie nor
i wyrw po działalności bobrów w rezerwacie przyrody ,,Dolina Kulawy".
Zadaniem Wykonawcy będzie:
1) zasypanie nor i wyrw po działalności bobrów:
w celu zapewnienia bezpieczeństwa Wykonawcy w pierwszej kolejności należy
zasypać opuszczone nory bobrów oraz miejsca przerwania obwałowań stawów;
wytypowano 8 miejsc, które należy wypełnić workami jutowymi z piaskiem, szczeliny
między workami wypełnić luźnym piaskiem;
2) usuniecie płotu otaczającego stawy rybne:
należy ręcznie rozebrać płot (metalową siatkę) wraz z wkopanymi drewnianymi
słupkami podtrzymującymi; łączna długość płotu do usunięcia wynosi około 890 m,
wysokość płotu 1,2 m, głębokość wkopania słupków w grunt - 0,3 m; słupki drewniane
są w większości spróchniałe, znaczna część jest przewrócona; siatka metalowa jest
poprzerastana roślinnością; zdemontowane elementy należy wynieść poza obszar
stawów rybnych, a następnie wywieźć poza obszar rezerwatu i zutylizować we własnym
zakresie; miejsce po drewnianych słupkach należy zasypać gruntem, a teren
uporządkować po wyniesieniu ogrodzenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do zapytania.

Dokument nr: PEE.231.RPO.020.2018

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć na przygotowanym formularzu ofertowym (wzór formularza stanowi
Załącznik nr 2 do zapytania) wraz z Załącznikiem nr 4 do zapytania i (jeśli dotyczy)
Załącznikiem nr 5 do zapytania w terminie do dnia: 6 listopada 2018 r.
2. Oferty należy złożyć w jednej z następujących form:
o pisemnej (osobiście lub za pośrednictwem poczty) na adres: WFOŚiGW w Gdańsku
ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk lub
o w wersji elektronicznej (w postaci skanu podpisanej oferty) na adres:
zamowienia@wfos.gdansk.pl
W przypadku, gdy umocowanie osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy nie wynika
z publicznie dostępnych rejestrów, wówczas do złożonej oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo.

Miejsce i termin realizacji:
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Do dnia 07.12.2018 r.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej osób:
wykażą się dysponowaniem osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia posiadającą
doświadczenie w prowadzeniu prac porządkowych, budowlanych, rozbiórkowych
lub ziemnych na obszarze chronionym.
Przez ,,obszar chroniony" Zamawiający rozumie obszar, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.).
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, do oferty Wykonawca jest
zobowiązany dołączyć Oświadczenie dot. dysponowania osobą zdolną do realizacji
zamówienia, w którym wskazane zostanie doświadczenie proponowanej osoby.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do zapytania.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (propozycję treści
zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia zawarto w Załączniku nr 5 do zapytania).
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena: 100%;
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą, iż oferta
nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają
proporcjonalnie mniej punktów, obliczonych według wzoru:
o Cmin - minimalna cena brutto spośród ocenianych ofert
o Cn - cena badanej oferty
C = (Cmin/Cn) x 100
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne
do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia - wynikające
zarówno z dokumentacji jak w własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne koszty nie ujęte
a konieczne dla osiągnięcia zamierzonego efektu.
Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana przez
Zamawiającego za najkorzystniejszą.
V. WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Wynagrodzenie ofertowe jest wynagrodzeniem ryczałtowym i winno obejmować wszystkie
koszty Wykonawcy oraz Zamawiającego związane z wykonaniem zamówienia, w tym
wszelkie wymagane prawem daniny publicznoprawne.
2. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności wynikającej z niniejszej umowy
w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury,
przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. Podstawą do wystawienia
przez Wykonawcę rachunku/faktury będzie podpisany przez Strony protokół wykonania
usługi.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
VI. WARUNKI GWARANCJI:
Nie dotyczy.
IX. WZÓR UMOWY/ WARUNKI ZMIAN UMOWY:
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do zapytania.
X. UWAGI KOŃCOWE:
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.
Projekt ,,Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uwagi:
XI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
- Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania
jest Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku mający
siedzibę w Gdańsku przy ul. Rybaki Górne 8,
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą adresu e-mail
iod@wfos.gdansk.pl ,
- dane osobowe przekazane w ramach niniejszego postępowania przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pod nazwą: Usunięcie płotu otaczającego stawy rybne oraz
zasypanie nor i wyrw po działalności bobrów w rezerwacie przyrody ,,Dolina Kulawy",
prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego,
- odbiorcami danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o przepisy o dostępie do informacji publicznej,
- dane osobowe przekazane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane,
przez okres 5 lat od daty zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego 2014-2020, nie krócej niż do 31.12.2028 r.; okres przechowywania został
określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Archiwum
Państwowe w Gdańsku,
- obowiązek podania danych osobowych w związku z niniejszym postępowaniem jest
wymogiem określonym w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z w/w Regulaminu,
- w odniesieniu do danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- osoby, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego postępowania,
posiadają:
 prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, jednak
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z Regulaminem oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników,
 prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO, jednak prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania
danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania,
- osobom, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego postępowania,
nie przysługuje:
 prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21
RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych
w ramach niniejszego postępowania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
3. Osobą do kontaktu w sprawie zapytania jest: Joanna Miniewicz, tel.: 58 743-18-66
e-mail: joanna.miniewicz@wfos.gdansk.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.