Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
37z dziś
3981z ostatnich 7 dni
12108z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Regeneracja silnika elektrycznego

Przedmiot:

Regeneracja silnika elektrycznego

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA
Węglowa 5
59-916 Bogatynia
powiat: zgorzelecki
75 773 4235
lukasz.stankiewicz@gkpge.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Regeneracja silnika elektrycznego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Regeneracja silnika SCF450 Y2 6KV 860KW 2984Obr./min nr 154167 szt. 1 - zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1 pn; Specyfikacja Techniczna.

Dokument nr: POST/GEK/GEK/PMR-ELT/03858/2018

Składanie ofert:
Termin składania wniosków/ofert:

2018-11-09 23:59

Wymagania:
Kryteria oceny ofert: Cena - 100,00%
O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zakupowego oraz spełniają następujący warunek udziału:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, a w szczególności:
- należycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat regeneracje silników elektrycznych o podobnym charakterze.

I. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza Wykonawcę, jeżeli:
1. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
2. Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego,
3. Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
4. Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym,
5. Wynika to z Procedury Ogólnej - System Oceny i Kwalifikacji Wykonawców w Grupie Kapitałowej PGE (pkt 3.13).
6. Urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
a. którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c. skarbowe.
Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi.
7. Wobec Wykonawcy będącym podmiotem zbiorowym, sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary lub wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
II. Dodatkowo Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli:
1. Wykonawca nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonał ją nienależycie,
2. Wynika to z Procedury Ogólnej - System Oceny i Kwalifikacji Wykonawców w Grupie Kapitałowej PGE (pkt 3.13),
3. Ogłoszono upadłość bądź otwarto likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
4. Wykonawca złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie będąc zaproszony do udziału w Postępowaniu zakupowym,
5. Uzasadnione jest podejrzenie, że zawarł z innym Wykonawcą lub podmiotem nie uczestniczącym w Postępowaniu zakupowym, porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w Postępowaniu zakupowym.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę.
Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania zakupowego Wykonawca złoży:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym,
2. Wykaz zrealizowanych dostaw spełniających kryteria określone w przedmiotowym postępowaniu w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, ze wskazaniem przedmiotu dostawy, jej wartości, daty wykonania, adresu, numeru telefonu klienta Wykonawcy, z którym można się skontaktować w celu uzyskania dalszych informacji. Wykaz zrealizowanych dostaw należy sporządzić na załączniku pn; Wykaz zrealizowanych dostaw.

UWAGI:
1) W postępowaniu nie obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową oraz jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.
2) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie zawiadomień i wyjaśnień oraz dokumentów składanych w toku postępowania zakupowego odbywać się będzie poprzez platformę zakupową - SWPP 2. Pytania do treści zaproszenia do złożenia oferty należy kierować poprzez zakładkę ,,Pytania i odpowiedzi". Dopuszcza się również warunkowo przekazywanie zawiadomień i wyjaśnień oraz dokumentów, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w ogłoszeniu w Danych Zamawiającego, pod warunkiem dostarczenia ich przed upływem wskazanego terminu i pod warunkiem ich czytelności i zgodności z oryginałem.
3) Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz postanowień zawartych w dokumentacji przetargowej, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w całości bądź w części (jeśli zamówienie podzielone jest na części) bez podania przyczyn.
5) Komisja przetargowa/prowadzący postępowanie upoważniony jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez niego uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
6) Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.
7) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub załączonych dokumentów. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez osoby nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami.
8) Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia oraz załączników. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniono ogłoszenie. Jeżeli Zamawiający dokona zmiany ogłoszenia bądź jego załączników, będzie to dla Wykonawców wiążące.
9) Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych. Do negocjacji handlowych/aukcji elektronicznej Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. Negocjacje/aukcja elektroniczna prowadzone są poprzez platformę zakupową . Negocjacje z Wykonawcami mają charakter poufny. Negocjacje prowadzone będą z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. W negocjacjach powinny uczestniczyć osoby uprawnione do reprezentacji lub pełnomocnicy, którzy w imieniu Wykonawcy będą mogli podejmować wiążące decyzje dotyczące przedmiotu postępowania.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców o uzupełnienie oferty o KRS, oraz inne oświadczenia i dokumenty, a także do wyjaśnienia treści złożonej oferty, oświadczeń lub dokumentów.
11) Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Komisja Przetargowa/prowadzący postępowanie wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
12) Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Komisja Przetargowa/prowadzący postępowanie rekomenduje wybór oferty z niższą ceną.
13) Organizator postępowania zastrzega sobie możliwość, że przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą z własnej inicjatywy.
14) Wykonawca ma prawo, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę spółki Wykonawcy, wraz z oświadczeniem na piśmie, które informacje stanowią tajemnicę spółki, a co za tym idzie nie mogą być ogólnie udostępnione.
15) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oferta uchyla się od zawarcia umowy zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania zakupowego.
16) Dopuszcza się również warunkowo złożenie oferty przygotowanej na formularzu ofertowym Zamawiającego, którą należy przesłać pocztą elektroniczną wyłącznie na adres: oferty.elt.gieksa@gkpge.pl powołując się na numer postępowania oraz nazwisko i imię osoby prowadzącej sprawę. Formularz ofertowy wraz z załącznikami znajduje się w zakładce SIWZ. Okres związania ofertą: 60 dni.
17) W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
18) Zamawiający dopuszcza jedynie składanie i wybór oferty na cały zakres przedmiotu Zamówienia.
19) Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę oferty zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1 pn; Specyfikacja Techniczna.
20) Zamawiający stosuje MPP do zapłaty za zobowiązania.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:

Łukasz Stankiewicz
Adres mailowy do osoby kontaktowej:

lukasz.stankiewicz@gkpge.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.