Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3724z ostatnich 7 dni
13067z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądu pięcioletniego dróg publicznych

Przedmiot:

Wykonanie przeglądu pięcioletniego dróg publicznych

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Targowa 1
35-064 Rzeszów
powiat: Rzeszów
17 748 37 00
zamowienia@mzd.erzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie przeglądu pięcioletniego dróg publicznych na terenie miasta Rzeszowa.
2. Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pięcioletniego przeglądu dróg publicznych krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami) wraz z zasileniem bazy danych eDIOM będącej w posiadaniu Zamawiającego.
I. Zakres zamówienia obejmuje:
1. Drogi publiczne krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne ok. 326 km zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wykonanie przeglądu pięcioletniego stanu technicznego dróg publicznych o wszystkich typach nawierzchni oraz urządzeń infrastruktury drogowej wraz z rejestracją uszkodzeń: ich charakterystyką, częstotliwością, lokalizacją oraz geometrią (spękania pojedyncze, spękania siatkowe, odkształcenia typu: łaty i wyboje, sfalowania, ubytki ziaren i lepiszcza, koleiny, itp.).
W zakres opracowania wchodzi cała szerokość pasa drogowego i wszystkie urządzenia znajdujące się w nim, tj.: jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pobocza, krawężniki. Ponadto stan wyposażenia technicznego ulicy i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, slupy oświetleniowe, elementy odwodnienia drogi, zatoki postojowe, autobusowe, miejsca postojowe, zieleń, skrzyżowania z innymi drogami, przejazdy kolejowe, zjazdy, inne urządzenia lub budowle obce itp.
3. Ocenę stanu nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zatok postojowych, miejsc postojowych itp., należy wykonać metodą IGPiK (,,Instrukcja oceny stanu nawierzchni dróg publicznych w miastach", opracowana w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddział w Krakowie) lub równoważną, odnotowując uszkodzenia zgodnie z klasyfikacją ocenianych elementów i podziałem na typy uszkodzeń zawarte w niniejszej instrukcji.
4. Całość pozyskanych danych należy wprowadzić do komputerowej bazy danych dróg eDIOM - moduł Wiosna.
Opracowanie powinno zawierać:
a) protokół z przeglądu w formie papierowej (2 egz.) i elektronicznej (format doc. i pdf.)
zgodnie z załącznikiem nr 8, b )formularze z oceny stanu technicznego elementów drogi,
c) dokumentację fotograficzną uszkodzeń na danej drodze,
d) zalecenia remontowe,
e) wizualizację wyników oceny w postaci map tematycznych z wprowadzeniem do systemu eDIOM oraz wydruki w 3 egz. w skali 1: 20 000 lub 1:15 000 oraz wersja elektroniczna (format pdf i dwg).
6. Dane należy zestawić dla każdej z dróg osobno w formie formatu A4 trwale spięte ze sobą
wszystkie części ocenianych elementów drogi.
7. Wykonanie wideo rejestracji ocenianych dróg oraz zasilenie do bazy eDIOM.
Charakterystyka systemu komputerowego:
1. Informatyczny system ewidencji dróg posiadany przez Zamawiającego składa się z następujących programów:
a) eDiom 2012 ver. 2.17.44 - program do ewidencji dróg i obiektów mostowych,
b) MapViewDesktop 3.4.86 Enterprise - program do przedstawiania graficznego elementów znajdujących się w pasach drogowych,
c) eDiom OR nakładka na MapViewDesktop 3.4.86 Enterprise - program do zarządzania oznakowaniem na drogach,
d) Oracle Database lOg Express Edition,
e) AutoCad 2012 LT - bez nakładki Geodeska lub podobnej.
Uwaga: Wykonawca może zapoznać się z oprogramowaniem w biurze Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, pok. nr 211 w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. 17 748 37 16.
Realizacja zamówienia może być wykonywana przy użyciu oprogramowania eDiom, Oracle, Map View Desktop lub innych programów równorzędnych, pod warunkiem że uzyskane rezultaty będą działać z pełną funkcjonalnością przy użyciu oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego.
Nie dopuszcza się wykorzystania oprogramowania i sprzętu komputerowego Zamawiającego w celu realizacji zamówienia, z wyjątkiem zasilenia bazy danych o efekty uzyskane w ramach wykonywania zamówienia oraz ewentualnych poprawek. Udostępnienie serwera z bazą danych jest możliwe tylko w godzinach pracy MZD w Rzeszowie pod nadzorem pracownika Zamawiającego w pokoju ni- 211 po wcześniejszym uzgodnieniu godzin i terminów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest pozostanie pracownika po godzinach pracy Zamawiającego. W szczególności wykluczone jest udostępnienie Wykonawcy na stałe sprzętu i oprogramowania Zamawiającego, na czas realizacji zamówienia.

Dokument nr: TU.2310.15.2018.DW

Składanie ofert:
Miejsce i termin (z godziną) składania ofert:
1) termin (z godziną) składania ofert: do dnia 08.11.2018r. do godz. 13:00;,
2) miejsce składania ofert pisemnych:
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1, VI piętro, sekretariat - pokój 601 lub przesłać na adres: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów.
3) miejsce składania ofert w formie elektronicznej:
Oferty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres zamowienia@mzd.erzeszow.pl. Uwaga: W przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej decyduje data wysiania, w przypadku wersji papierowej decyduje data wpływu oferty do MZD w Rzeszowie

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
39 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
Opis sposobu przygotowania oferty:
1) forma pisemna:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy umieścić w zamkniętej, nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej:
a) nazwą i adresem oferenta,
b) nazwą i adresem Zamawiającego,
c) nazwą zadania i informacją ,,oferta, nie otwierać przed dniem 08.11.2018r., godz. 13:00".
2) forma elektroniczna:
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - skany podpisanych dokumentów (np. w formacie pdf) należy w załączniku przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W treści e-maila należy zamieścić informację: ,,W załączeniu oferta na zadanie nn. ,,Wykonanie przeglądu pięcioletniego dróg publicznych na terenie miasta Rzeszowa", termin składania ofert: 08.11.2018r. godz. 13:00".
7. Kompletna oferta musi być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i zawierać co najmniej:
1) nazwę zadania, na które składana jest oferta,
2) cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto,
3) podpis oferenta (w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo),
4) oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
8. Kryteria oceny ofert (zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów}:
a) Cena 100 % - cena najniższa /cena badana x 100 x 100 % (waga kryterium),

Uwagi:
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana wykonawcom biorących udział w postępowaniu na piśmie za potwierdzeniem oraz zamieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa.

Kontakt:
Informacje dodatkowe (np. gdzie i od kogo można uzyskać dodatkowe informacje na temat zamówienia - nr telefonu, adres e-mail, itp.):
Powyższe prace należy wykonać pod ruchem w sposób zapewniający bezpieczeństwo
ludzi i mienia.
Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie MZD w Rzeszowie ul. Targowa 1 pok. 607 lub telefonicznie pod numerem (017) 748 36 61 lub (0-17) 748-37-16

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.