Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3865z ostatnich 7 dni
15128z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego

Przedmiot:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
powiat: Kraków
tel./faks.: 12 619 50 92 / 12 619 58 41
piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E, obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do budynków Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Mickiewicza 11 i Sądu Rejonowego w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 7. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Składanie ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt 12) na adres poczty internetowej: piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl, lub pisemnie (pocztą, osobiście) w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. E-233 do dnia 9.11.2018 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Od dnia 1.02.2019 roku do dnia 31.01.2020 roku (12 miesięcy).

Wymagania:
Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy ,,Prawo zamówień publicznych".

6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr 1 do ogłoszenia (formularz ofertowy).

7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:

formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postepowania (zgodnie z załącznikiem nr 3).
projekt umowy.

8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy:

aktualna koncesja na obrót paliwami gazowymi oraz umowa z siecią dystrybucyjną o świadczenie usług dystrybucji, ważną w okresie dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego dla Zamawiającego.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga kryterium):
a) kryterium ceny - 95 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
,,mniej lepiej": oferta min./oferta badana x 100 x 95 %
b) kryterium terminu płatności - 5 % (w przedziale od 14 dni do 30 dni)
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
,,więcej lepiej": oferta badana/oferta max. x 100 x 5 %

UWAGA: w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu płatności dłuższego niż 30 dni, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 30 dni, natomiast w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu płatności krótszego niż 14 dni, Zamawiający ofertę odrzuci.

Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawców dwóch lub więcej ofert z taką samą ceną i terminem płatności, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ważną przez 30 dni liczone od terminu składania ofert. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt 9) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego terminu.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

13) Informacje dodatkowe:
Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.

14) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

15) Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

Uwagi:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.

Kontakt:
Dane osoby do kontaktu:
Piotr Radzikowski tel. 12 619 50 92,
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1500.
email: Piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl, gospodarczy@krakow.so.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.