Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup usługi regeneracji elementów do instalacji odprowadzania popiołu lotnego i dennego

Przedmiot:

Zakup usługi regeneracji elementów do instalacji odprowadzania popiołu lotnego i dennego

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT Bogatymia
ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia
powiat: zgorzelecki
tel. 75 773 4226
Anna.Walkowiak@gkpge.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup usługi regeneracji elementów do instalacji odprowadzania popiołu lotnego i dennego dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów
Nazwa postępowania:

Zakup usługi regeneracji elementów do instalacji odprowadzania popiołu lotnego i dennego dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów

Dokument nr: POST/GEK/GEK/PMR-ELT/02766/2018

Otwarcie ofert: Czy jawne otwarcie ofert:

Nie

Składanie ofert:
Termin składania wniosków/ofert:

2018-11-09 23:59

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
2019-01-31

Wymagania:
Dodatkowe informacje:

1) W postępowaniu nie obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową oraz jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.
2) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie zawiadomień i wyjaśnień oraz dokumentów składanych w toku postępowania zakupowego odbywać się będzie poprzez platformę zakupową - SWPP 2. Pytania do treści zaproszenia do złożenia oferty należy kierować poprzez zakładkę ,,Pytania i odpowiedzi". Dopuszcza się również warunkowo przekazywanie zawiadomień i wyjaśnień oraz dokumentów, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w ogłoszeniu w Danych Zamawiającego, pod warunkiem dostarczenia ich przed upływem wskazanego terminu i pod warunkiem ich czytelności i zgodności z oryginałem.
3) Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz postanowień zawartych w dokumentacji przetargowej, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w całości bądź w części (jeśli zamówienie podzielone jest na części) bez podania przyczyn.
5) Komisja przetargowa/prowadzący postępowanie upoważniony jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez niego uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
6) Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.
7) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub załączonych dokumentów. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez osoby nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami.
8) Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia oraz załączników. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniono ogłoszenie. Jeżeli Zamawiający dokona zmiany ogłoszenia bądź jego załączników, będzie to dla Wykonawców wiążące.
9) Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych. Do negocjacji handlowych/aukcji elektronicznej Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. Negocjacje/aukcja elektroniczna prowadzone są poprzez platformę zakupową . Negocjacje z Wykonawcami mają charakter poufny. Negocjacje prowadzone będą z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. W negocjacjach powinny uczestniczyć osoby uprawnione do reprezentacji lub pełnomocnicy, którzy w imieniu Wykonawcy będą mogli podejmować wiążące decyzje dotyczące przedmiotu postępowania.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców o uzupełnienie oferty o KRS, oraz inne oświadczenia i dokumenty, a także do wyjaśnienia treści złożonej oferty, oświadczeń lub dokumentów.
11) Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Komisja Przetargowa/prowadzący postępowanie wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
12) Organizator postępowania zastrzega sobie możliwość, że przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą z własnej inicjatywy.
13) Wykonawca ma prawo, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę spółki Wykonawcy, wraz z oświadczeniem na piśmie, które informacje stanowią tajemnicę spółki, a co za tym idzie nie mogą być ogólnie udostępnione.
14) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oferta uchyla się od zawarcia umowy zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania zakupowego.
15) Dopuszcza się również warunkowo złożenie oferty przygotowanej na formularzu ofertowym Zamawiającego, którą należy przesłać pocztą elektroniczną wyłącznie na adres: oferty.elt.gieksa@gkpge.pl powołując się na numer postępowania oraz nazwisko i imię osoby prowadzącej sprawę. Formularz ofertowy wraz z załącznikami znajduje się w zakładce SIWZ. Okres związania ofertą: 60 dni.
16) W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
17) Zamawiający dopuszcza jedynie składanie i wybór oferty na cały zakres przedmiotu Zamówienia.
18) Zamawiający nie dopuszcza złożenie przez wykonawcę oferty równoważnej.
19) Zamawiający stosuje MPP do zapłaty za zobowiązania.
20) Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
21) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
21) Kryteria oceny ofert: Cena - 100,00%
22) Warunkiem koniecznym czynnego uczestnictwa w aukcji elektronicznej jest posiadanie uwierzytelnionego na platformie OnePlace konta Użytkownika. W przypadku braku konta oferta takiego wykonawcy będzie brana pod uwagę w ocenie ofert, jednakże użytkownik nie będzie miał możliwości dokonania w toku aukcji postąpienia.
Rodzaj zamówienia:

Usługi
Kategorie zakupowe:
Numer Kodu Nazwa kodu
MCH.32699 Poz.elemen.grupy elemen.układu wytwarzania energii
MCH.33399 Poz.Elemen.Grupy Elemen.Złączne
GUM.36399 Poz.elemen.grupy poz.wyroby gumowe
MCH.33299 Poz.elemen.grupy maszyny i urządzenia
MCH.32198 Armatura technologiczna - części
Typ Postępowania:

Niepubliczny
Czy planowane jest zawarcie umowy ramowej?:

Nie
Informacje dodatkowe:

Kontakt:
Imię i nazwisko Wiktor Grochala
Telefon 757734210
Adres e-mail Wiktor.Grochala@gkpge.pl
Osoba kontaktowa:

Anna Walkowiak
Adres mailowy do osoby kontaktowej:

Anna.Walkowiak@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:

75 773 4226

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.