Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3865z ostatnich 7 dni
15128z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa drogi

Przedmiot:

Naprawa drogi

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
9-go Maja 95
98-100 Łask
powiat: łaski
+48 261 554 161, 607 476 929
32blt.soi.aw@ron.mil.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łask
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa drogi.
3.2. Przedmiar i zakres prac zgodnie z kosztorysem oraz przedmiarem prac - załącznik nr 7.
3.3. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika zamówień: 45235111-4.
3.4. Zamawiający na prośbę Wykonawcy, dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie wizji jest Jarosław WIECZOREK tel. 261 554 161 lub Kamil FRĄTCZAK tel. 261 554 396.

Dokument nr: 36/ZO/2018

Otwarcie ofert: 9.6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.11.2018 r. o godz. 10:30 w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, Gucin 58A, 98-113 Buczek, budynek nr 43, pokój nr 11.

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
9.1. Oferty należy do dnia 09.11.2018 r. do godz. 10:00 przesłać tylko i wyłącznie na adres e-mail podany w pkt. 1 i 15 zapytania ofertowego.
9.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
9.3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 i dodatkowo opatrzone napisem ,,ZMIANA". Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem ,,WYCOFANIE". Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.
9.4. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
9.5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

9.7. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do 14.12.2018 r.
Termin związania ofertą - 30 dni.

Wymagania:
5. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1. Nie podlegają wykluczeniu:
5.1.1. Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków. Wykonawcy przedstawią oświadczenie - załącznik nr 2 do zapytania.
5.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu:
5.2.1. Warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
5.2.1.1. przedstawią oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (załączą do oferty wypis z CEIDG RP lub
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy 36/ZO/2018
32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Str. 3/8
KRS).
5.2.2. Warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
5.2.2.1. Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków. Wykonawcy przedstawią oświadczenie - załącznik nr 2.
5.2.3. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:
5.2.3.1. Dokumenty potwierdzające, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonywał lub wykonuje, co najmniej dwie usługi o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000, 00 zł każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie:
Ocena spełniania warunków określonych w punkcie 5 zapytania nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w punkcie 6 zapytania na zasadzie spełnia - nie spełnia.
6. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
6.1. Oferta musi zawierać:
6.1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik 1 do zapytania;
6.1.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do zapytania;
6.1.3. wypis z CEIDG RP lub KRS;
6.1.4. wykaz usług - załącznik nr 4 do zapytania;
6.1.5. wykaz osób - załącznik nr 5 do zapytania;
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mail.
8. Opis sposobu przygotowywania ofert (art. 36 ust.1 pkt. 10 uPzp)
8.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
8.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.3. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim.
8.4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
8.5. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym, w sposób zrozumiały, pismem czytelnym.
8.6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
8.7. Wskazane jest by pierwsza strona zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu - brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.
8.8. Wykonawca winien załączyć do składanej oferty dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w punkcie 5 i 6 zapytania ofertowego.
8.9. Zamawiający umożliwia składanie ofert jedynie za pomocą poczty elektronicznej, w tym wypadku przesłane dokumenty muszą być podpisane i opatrzone pieczątką Wykonawcy oraz potwierdzone za zgodność (skan oryginalnego dokumentu).
8.10. Ofertę przekazywaną pocztą elektroniczną (e-mail):
8.10.1. W tytule maila należy wpisać: ,,Oferta na naprawę drogi" Nie otwierać przed 09.11.2018 r. godz. 10:30.
8.10.2. Załączone dokumenty muszą być opatrzone podpisem wykonawcy.
8.11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
8.12. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez Wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8.13. W przypadku gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię wymaganego dokumentu kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej stronie przez Wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8.14. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

Uwagi:
ZAPYTANIE OFERTOWE
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO
,,NA NAPRAWĘ DROGI"
Nr sprawy 36/ZO/2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy 36/ZO/2018
2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579). zwanej dalej ,,ustawą".
2.2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania wykonawców oferujących wykonanie określonej dostawy.
2.3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579) i wynosi poniżej 30 000 EURO.
2.4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
10. Opis sposobu obliczenia ceny
10.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
10.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
10.3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
10.4. Cena jednostkowa netto towaru to cena ustalona za jednostkę towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach (bez kwoty podatku VAT).
10.5. Wartość netto to wartość towaru, którego dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości towaru).
10.6. Stawka VAT w procentach (%) to stawka określona w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 ze zm.) dla poszczególnych towarów.
10.7. Wartość brutto towaru to wartość sprzedaży towaru wraz z kwotą podatku VAT (suma wartości netto towaru i wartości podatku VAT).
10.8. Cena zadania to cena ustalona poprzez zsumowanie wartości brutto poszczególnych towarów w zadaniu. Stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert.
10.9. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.
10.10. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza .
10.11. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania).
11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
11.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium, wg wzoru przedstawionego poniżej:
11.1.1. Kryterium cena oferty (A)
A min
A = ------------ x 100 x 100% = ..... pkt.
A bad
gdzie:
A min - najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
A bad - cena brutto oferty badanej.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
11.2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.
11.3. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
12. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.32blot.wp.mil.pl, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
13. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
14. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
15. Adres poczty elektronicznej
Zamawiający umożliwia porozumiewania się pocztą elektroniczną w sprawie wyjaśnień do SIWZ, wniosków oraz składania ofert.
E-mail: 32blt.soi.aw@ron.mil.pl
16. Inne informacje dotyczącego postępowania.
16.1. Postępowanie jest ważne, jeżeli wpłynie co najmniej jedna ważna oferta.
16.2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert, które zostaną uznane za ważne według wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym.
16.3. Zamawiający w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie mógł przewidzieć w chwili ogłaszania zapytania może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.
16.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w wyznaczonym przez siebie terminie po przekazaniu Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty.
16.5. Jeżeli wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać następnego Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych.
16.6. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
16.7. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany oraz określił warunki takiej zmiany.
17. Ochrona danych osobowych.
17.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
17.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95.
17.1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest Pan Paweł Rogala, tel. 261 554 639, email: p.rogala@ron.mil.pl.
17.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ,,naprawę drogi" nr sprawy 36/ZO/2018 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro.
17.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp".
17.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
17.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
17.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
17.1.8. Posiada Pani/Pan:
17.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
17.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
17.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
17.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
17.1.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
17.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
17.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
17.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
18. Załączniki do Zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 Wzór umowy
Załącznik nr 4 Wykaz usług
Załącznik nr 5 Wykaz osób
Załącznik nr 6 Specyfikacja naprawy drogi
Załącznik nr 7 Przedmiar robót i zakres prac
SZEF INFRASTRUKTURY
(-) wz mgr Andrzej SABELA

Kontakt:
32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Str. 2/8
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Zamawiającym jest:
1.1. Adres korespondencyjny
Nazwa: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
Adres: ul. 9-go Maja 95, 98-100 Łask
1.2. Siedziba Zamawiającego
Nazwa: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
Adres: Gucin 58A, 98-113 Buczek
Strona internetowa: www.32blot.wp.mil.pl
E-mail: 32blt.soi.aw@ron.mil.pl
Numer telefonu: +48 261 554 396 lub 519 039 177
Numer faksu: +48 261 554 709
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30
REGON: 730097572 NIP: 8310004953
7.1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych jest:
stanowisko: Starszy technik ds. budowlanych
imię i nazwisko: Jarosław WIECZOREK
tel. +48 261 554 161, 607 476 929
uwagi: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30
stanowisko: Starszy Technik
imię i nazwisko: Kamil FRĄTCZAK
tel. +48 261 554 396, 519 039 177
fax. +48 261 554 709
uwagi: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30
7.2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpłynięcia ofert przekazywanych pocztą elektroniczną jest:
stanowisko: Starszy Technik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy 36/ZO/2018
32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Str. 4/8
imię i nazwisko: Kamil FRĄTCZAK
tel. +48 261 554 396 lub 519 039 177
fax. +48 261 554 709
uwagi: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15.30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.