Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
848z dziś
4531z ostatnich 7 dni
16264z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont przepustu

Przedmiot:

Remont przepustu

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32,
65-042 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
(68)322-17-07, fax 68-322-17-01,
rdwz@zdw.zgora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont przepustu w ciągu drogi woj. nr 280 m. Płoty
II. Przedmiot zamówienia:
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wg formularza nr 3 n/n zapytania ofertowego.

Dokument nr: ZDW-ZG-RDWZG-3317-56/2018

Składanie ofert:
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub faksem lub pocztą elektroniczną* do dnia do
godz. 10;00
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a
nie data jej wysłania.
Oferty można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Zapytanie ofertowe o Remont przepustu w ciągu
drogi woj. nr 280 m. Płoty" na adres
Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, ul. Nowa 1,65-339 Zielona Góra,
lub faksem na nr: 68-322-17-01,
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: rdwz@zdw.zgora.pl
Termin składania ofert / wniosków: 2018-11-07 10:00:00

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 17.12.2018r.

Wymagania:
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena -100%
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegać zmianom.
,,Remont przepustu w ciągu drogi woj. nr 280 m. Płoty"
4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być wyliczone według
przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza
cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcom, którzy odpowiedzieli na
zapytanie ofertowe w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną oraz zostanie zamieszczona na stronie
internetowej zamawiającego, jeżeli wartość szacunkowa zamówienia przekracza netto 14 tyś. euro.
X. Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy - formularz nr 1,
2. wypełniony formularz cenowy - formularz nr 2,
3. referencje* potwierdzającerealizację jednego zadania związanego z przedmiotem zamówienia na
minimalną-wartość... zł brutto,
4. kopie uprawnień zawodowych Kierownika Budowy - Robót Drogowych - posiadającego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w zakresie dróg,
5. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości ubezpieczenia na
kwotę nie mniejszą niż 28 000,00 zł brutto.
XI. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia
postępowania bez wyboru oferty;

Kontakt:
V. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego:
Pani Iga Szylinczuk
tel.: (68)322-17-07,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.