Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3724z ostatnich 7 dni
13067z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i zabudowa systemu monitoringu i analizy energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup i zabudowa systemu monitoringu i analizy energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
powiat: Katowice
tel.: 32 274 95 05 wew. 201
a.komandzik@weglokoksenergia.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 2 000,00 PŁN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiotem Postępowania Zakupowego jest:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostarczenie i skonfigurowanie systemu oraz uruchomienie transmisji danych pomiędzy układami pomiarowymi (105 układów [?5], w tym rozliczenia ciepłowni, rozliczeniowe w ramach OEE, potrzeb własnych + falowniki), a serwerem danych i stacjami roboczymi (3 stacje robocze z możliwością konfigurowania, serwer wirtualny w Data Center WĘGLOKOKS S.A., stacje klienckie) w systemie monitoringu i analizy danych produkcji i zużycia energii elektrycznej.
Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia opisuje Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia - ,,Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia".
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta przez Zamawiającego Umowa na przedmiot zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia -,,Projekt Umowy"

Dokument nr: WEZCP/KOZN/110/2018, ZCP.18.4.18

Specyfikacja:
6. Wizja lokalna:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na obiekcie, gdzie mają być prowadzone prace, stanowiące przedmiot zamówienia oraz uzyskał informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Miejsce realizacji prac stanowiących przedmiot zamówienia można oglądać w godz. 8:00 - 13:00 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z osobami wskazanymi w pkt. 23 ppkt. 3) Zaproszenia.
3) Sprawy związane ze organizowaniem wizji lokalnej:
- Adam Komandzik, tel.: 668 889 215; e-mail: a.komandzik@weglokoksenergia.pl
- Krzysztof Strączyński, tel.: 32 274 95 05 wew. 201; e-mail: k.straczynski@weglokoksenergia.pl

Składanie ofert:
4. Termin składania ofert upływa dnia: 09.11.2018 o godzinie 10:00.
5. Miejsce składania ofert:
Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwa, adresem Oferenta i z napisem:
Przetarg na realizację Zadania pn.: ,,ZCP.18.4.18 Zakup i zabudowa systemu monitoringu i analizy energii elektrycznej"
Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WEZCP/KOZN/110/2018
z dopiskiem:
,,NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT" należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania ti.:
WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29,40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.
0 zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Organizatora Postępowania.

Miejsce i termin realizacji:
3. Terminy realizacji zamówienia: Wykonanie całości zamówienia do 10.12.2018r.

Wymagania:
7. Składanie ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych:
- nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych,
- złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę;
- nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
8. Określenie sposobu komunikacji z oferentami:
1. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Organizatora Postępowania zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
2. Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo do przekazania: wezwań do uzupełnienia dokumentów, wezwań do wyjaśnień treści złożonych ofert, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania drogą elektroniczną oraz wymaga od Wykonawcy potwierdzenia ich otrzymania, w przypadku wyboru przez Organizatora Postępowania takiej drogi przekazania informacji.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania informacji wysłanych przez Organizatora Postępowania w sposób określony w pkt. 1 i pkt. 2, Organizator Postępowania domniemywa, iż Wykonawca otrzymał korespondencję wysłaną na e-mail przez Organizatora Postępowania w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią,
4. Organizator Postępowania udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął do Organizatora Postępowania nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Organizator Postępowania może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zaproszenia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Zaproszenia. Wprowadzona zmiana zostanie przekazana zaproszonemu do składania ofert Wykonawcy oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zaproszenia a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
7. Pytania należy kierować do osób wskazanych w pkt. 23 niniejszego Zaproszenia.
9. Warunki udziału Oferenta w Postępowaniu Zakupowym:
W Postępowaniu Zakupowym o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zakończył) jako Wykonawca lub Podwykonawca co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na zabudowie i uruchomieniu infrastruktury oprogramowania energii elektrycznej o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż połowa wartości złożonej oferty z podaniem ich wartości, daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane w sposób należyty oraz czy zostały prawidłowo ukończone (wymagane np. protokoły odbioru końcowego bez uwag, referencje) - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do Zaproszenia,
b) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi Świadectwo Kwalifikacyjne D i E z grupy I: przy konserwacji i montażu urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do lkV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, a także urządzeń instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń - wymagane jest Oświadczenie Wykonawcy przedstawiające, że dysponuje lub będzie dysponować osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie). Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do Zaproszenia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, oraz,
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości złożonej przez siebie oferty (wymagana informacja z banku wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa -w tym celu dokumenty może złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.
10. Organizator postępowania przewiduje możliwość przeprowadzenia w toku Postępowania Zakupowego negocjacji.
Negocjacje dotyczące warunków Zamówienia zostaną przeprowadzone w siedzibie Organizatora Postępowania: WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice. Ostateczny termin negocjacji zostanie przekazany niezwłocznie po rozpatrzeniu złożonych ofert przy czym Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
11. Organizator postępowania przewiduje możliwość rozstrzygnięcia w przypadku złożenia jednej ważnej oferty.
12. Organizator postępowania przewiduje możliwość wezwania Wykonawców w toku Postępowania Zakupowego do uzupełnienia brakujących, bądź błędnych dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień.
13. Opis sposobu obliczenia wstępnej i ostatecznej ceny oferty:
1) Dla przedmiotu zamówienia Wykonawca określi cenę oferty netto (zwaną dalej ,,ceną wstępną"), podając ją w zapisie liczbowym i słownym w formularzu ofertowym.
2) Cena wstępna podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3) Cena wstępna za oferowany przedmiot zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4) Cenę wstępną oferty należy podać w PLN. Cena wstępna musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze.
5) Cena wstępna oferty podlega negocjacjom na zasadach określonych w pkt. 14 ppkt 3) Zaproszenia.
15. Przesłanki decydujące o odrzuceniu oferty:
1) W Postępowaniu zakupowym, Kierownik Zamawiającego na wniosek Zespołu Negocjacyjnego może zdecydować o odrzuceniu Oferty, jeżeli:
a) Oferta nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
b) zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny,
c) Wykonawca nie zgadza się na poprawienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
d) Wykonawca nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień dotyczących jego Oferty na wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
e) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów,
f) narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
16. Przesłanki decydujące o wykluczeniu Wykonawcy:
1) W postępowaniu zakupowym ocena wymagań stawianych Wykonawcom może składać się z dwóch elementów:
a) oceny binarnej (tak/nie) spełnienia warunków dopuszczenia do udziału w Postępowaniu zakupowym, przy której niespełnienie jakiegokolwiek z wymagań formalnych może skutkować wykluczeniem Wykonawcy z Postępowania zakupowego,
b) oceny punktowej spełnienia ustalonych warunków podmiotowych.
2) W Postępowaniu zakupowym Kierownik Zamawiającego, na wniosek Zespołu Negocjacyjnego może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli:
a) Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań koniecznych dla udziału w Postępowaniu zakupowym,
b) Wykonawca nie wykonał umowy zawartej z Zamawiającym lub inną Spółką z GK WE lub wykonał ją nienależycie, bądź znajduje się w sporze ze Spółką GK WE,
c) Wykonawca wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym lub inną Spółką z GK WE nie z winy Zamawiającego lub siły wyższej,
d) ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
e) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego.
Oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana jest jako odrzucona.
17. Zamawiający Postępowania przewiduje możliwość unieważnienia Postępowania Zakupowego bez podawania przyczyny.
18. Wadium.
Wysokość i forma wniesienia:
Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium, w wysokości 2 000,00 PŁN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania oferty w jednej z niżej wymienionych form:
1) pieniężnej, wpłaty na konto Zamawiającego, prowadzone przez bank BGŻ BNP Paribas SA, nr rachunku 881600 1055184130061000 0004;
2) gwarancji bankowej;
3) gwarancji ubezpieczeniowej;
4) poręczenia bankowego.
Wadium musi być złożone na rzecz Zamawiającego w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. obejmować okres co najmniej 40 dni od upływu ostatecznego terminu złożenia ofert. Oferent, który nie wniesie wadium w powyższej wysokości i formie zostanie wykluczony z postępowania. Wadium nie jest oprocentowane.
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Oferent powinien załączyć do oferty przelew. W takim przypadku stwierdzenie, czy Oferent wniósł wadium w pieniądzu przed upływem terminu składania ofert (stwierdzenie wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert) nastąpi na podstawie dokumentu otrzymanego z banku, w którym Zamawiający posiada rachunek bankowy, potwierdzającego uznanie rachunku bankowego wskazanego przez Organizatora Postępowania kwotą wadium (wpływ pieniędzy na ten rachunek bankowy) nastąpi przed upływem terminu składania ofert. Z wniesionego wadium w pieniądzu musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Oferenta złożoną do Sygnatury Postępowania zakupowego nr: ,,WEZCP/KOZN/110/2018".
Warunki zwrotu wadium:
Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie:
a) po upłynięciu terminu związania ofertą, a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu Umowy zakupowej oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej, jeżeli było wymagane,
b) unieważnieniu Postępowania przez Zamawiającego,
c) na wniosek Wykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca wycofał Ofertę przed upływem terminu składania Ofert, Wadium wniesione w formie pieniężnej zwracane jest Wykonawcy w wysokości w jakiej zostało wniesione bez odsetek. Zamawiający może na wniosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w sytuacji kiedy wniósł on wadium w formie pieniężnej, zaliczyć wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej.
Utrata wadium:
Zamawiający może zatrzymać wadium w sytuacji, gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej, albo nie wniósł w terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej, o ile informacja o konieczności jego wniesienia albo zawarcie Umowy zakupowej stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
W Postępowaniu zakupowym Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20. Warunki zawarcia Umowy zakupowej z Oferentem po wyborze:
W celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
b) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
c) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę, stanowiącą równowartość minimum wartość oferty.
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany jest do zawarcia umowy ze Spółką (Zamawiającym), o której mowa w pkt. 1 niniejszego Zaproszenia, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
21. Wymagania Zamawiającego:
1) Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym Zaproszeniu.
2) Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.
3) Oferta musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.
4) Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
5) Sporządzenie ofert powinno nastąpić w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką. Zaleca się ponumerowanie stron.
6) Organizator Postępowania zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.
7) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści powinny być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji.
8) Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w Zaproszeniu. Organizator Postępowania nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszego Zaproszenia.
9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10} Płatność w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowej faktury.
11)Termin związania każdą z ofert składanych w postępowaniu o zamówienie wynosi 40 dni kalendarzowych, przy czym termin ten liczony jest od dnia, w którym upływa ostateczny termin składania ofert w postępowaniu zakupowym.
22. Wymagane dokumenty, oświadczenia, zaświadczenia, które Wykonawca dołączy do składanej oferty:
a) zaakceptowany Projekt Umowy - Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia;
b) wypełniony i podpisany formularz cenowy oferty (Oferta) - Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia;
c) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat podobnych prac, zgodnie z pkt. 9 ppkt 2) lit. a) Zaproszenia - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia;
d) Oświadczenie Wykonawcy zgodne z wymaganiami opisanymi w pkt. 9 ppkt 2) lit. b) Zaproszenia - wzór Oświadczenia Wykonawcy stanowi Załącznik nr 5 do Zaproszenia;
e) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnie z pkt. 9 ppkt 3) lit. a) Zaproszenia;
f) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości złożonej przez siebie oferty (wymagana informacja z banku wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert):
g) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - wzór stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Zaproszenia;
h) dowód wniesienia wadium;
i) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
j) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
k) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych
do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzone] za zgodność z oryginałem przez notariusza.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

Uwagi:
1. Zamawiający:
Zamawiającym w ramach niniejszego Postępowania Zakupowego jest Spółka Zależna należąca do Grupy Kapitałowej WE, zwana także Spółką lub Odbiorcą tj.:
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000181417, NIP 641-10-06-444, REGON 272661854, z kapitałem zakładowym 65 723 000,00 zł;
WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. jest podmiotem upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia Postępowania Zakupowego (Organizator Postępowania) w imieniu i na rzecz Spółki wskazanej powyżej na mocy Porozumienia Spółek grupy kapitałowej {,,GK WE").
Strona internetowa Organizatora Postępowania Zakupowego: http://weglokoksenergia.pl
Strona internetowa Zamawiającego: http://weglokoksenergia.pl/zcp/pl
14. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert:
1) Na podstawie informacji i dokumentów zawartych w Ofercie, Organizator Postępowania dokona wstępnej oceny formalnej zdolności Wykonawców do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu i ,,Regulaminie Udzielania Zamówień" obowiązującego u Zamawiającego.
2) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Organizator Postępowania będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
l.p. Kryterium Symbol Waga kryterium @ Maksymalna ilość punktów w danym kryterium
1. Cena oferty netto za wykonanie zakresu prac określonego w niniejszym Zaproszeniu, Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia, oraz na warunkach określonych w Projekcie Umowy w sprawie zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia. C 100 100 pkt
Wyżej wymienione kryterium oraz jego waga stanowią podstawę do ostatecznej oceny ofert.
3) Negocjacje:
Po sprawdzeniu zgodności ofert z postawionymi przez Organizatora Postępowania wymaganiami, Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni oraz złożyli Oferty nie podlegające odrzuceniu, Zamawiający dopuszcza możliwość ich zaproszenia -
pisemnie lub w formie mailowej, do udziału w negocjacjach. Organizator Postępowania wyznacza do tego celu termin oraz miejsce. Niestawienie się w wyznaczonym terminie oznacza podtrzymanie zapisów zawartych w ofercie, chyba że oferent prześle informację o zmianie ceny w formie pisemnej (e-mail, kurierem lub dostarczy osobiście) przed wyznaczonym terminem. Zmiana ceny na etapie negocjacji (po upływie terminu składania ofert) może polegać jedynie na obniżeniu ceny wstępnej, tj. Wykonawcy zaproszeni do udziału w negocjacjach, w ofertach ostatecznych, nie mogą zaoferować ceny ostatecznej wyższej niż zaoferowana cena wstępna w złożonych ofertach.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że w wyniku negocjacji zostały złożone oferty o takiej samej cenie ostatecznej, Organizator Postępowania wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach ostatecznych.
Cena po negocjacjach jest ceną ostateczną jaką zapłaci Zamawiający, z zastrzeżeniem, iż: Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zeoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia lub wysłaniem Zaproszenia do składania ofert lub negocjacji.
Negocjacje dotyczące warunków Zamówienia zostaną przeprowadzone w siedzibie Organizatora Postępowania: WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice. Ostateczny termin negocjacji zostanie przekazany niezwłocznie po rozpatrzeniu złożonych ofert wstępnych, z zastrzeżeniem, iż Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
4) Organizator Postępowania udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszym Zaproszeniu oraz otrzyma największa liczbę punktów w kryterium ,,Cena" - spośród rozpatrywanych ofert.

Kontakt:
23. Organizator Postępowania informuje, iż z jej strony, do wszelkich kontaktów z Oferentami, oddelegowane zostały następujące, niżej wymienione osoby:
1) Informacje w zakresie technicznym:
- Adam Komandzik, tel.: 668 889 215; e-mail: a.komandzik@weglokoksenergia.pl
- Krzysztof Strączyński, tel.: 32 274 95 05 wew. 201; e-mail: k.straczynski@weglokoksenergia.pl
W zakresie wymagań oprogramowania systemu monitoringu:
- Wojciech Marszałek, tel.: 538 442 561; e-mail: w.marszalek@weglokoksenergia.pl W zakresie Data Center WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.:
- Łukasz Stajer, tel.: 32 416 76 40; e-mail: l.stajer@weglokoksenergia.pl
2) Informacje w zakresie ogólnym procedury przetargowej:
- Jarosław Durczewski, e-mail: j.durczewski@weglokoksenergia.pl; tel.: 32 416 76 53
- Jakub Homan, e-mail: j.homan@weglokoksenergia.pl; tel.: 32 416 76 51
3) Sprawy związane ze organizowaniem wizji lokalnej:
- Adam Komandzik, tel.: 668 889 215; e-mail: a.komandzik@weglokoksenergia.pl
- Krzysztof Strączyński, tel.: 32 274 95 05 wew. 201; e-mail: k.straczynski@weglokoksenergia.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.