Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia osób na stanowisku instalatora/elektryka do...

Przedmiot:

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia osób na stanowisku instalatora/elektryka do realizacji projektu

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Sokolska 80
40-087 Katowice
powiat: Katowice
601 522 615
ggruchlik@micon.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1146668
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia osób na stanowisku instalatora/elektryka do realizacji projektu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia osób na stanowisku instalatora/elektryka do realizacji projektu pt. ,,Prace badawczo-rozwojowe nad systemem do bezprzewodowej komunikacji i sterowania urządzeń drogą do wzrostu konkurencyjności firmy", Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia osób na stanowisku instalatora/elektryka do realizacji projektu pt. ,,Prace badawczo-rozwojowe nad systemem do bezprzewodowej komunikacji i sterowania urządzeń drogą do wzrostu konkurencyjności firmy", Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia osób na stanowisku instalatora/elektryka do realizacji projektu pt. ,,Prace badawczo-rozwojowe nad systemem do bezprzewodowej komunikacji i sterowania urządzeń drogą do wzrostu konkurencyjności firmy", Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CPV: 45310000-3

Dokument nr: 1146668

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 07-11-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę sporządzić należy na druku ,,Formularz ofertowy" stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Ofertę należy złożyć w siedzibie firmy: ul. Sokolska 80, 40-087 Katowice lub drogą mailową na adres: ggruchlik@micon.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Wykonanie zadania nastąpi w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. Uprawnienia umożliwiające podłączanie urządzeń do sieci 220V (np. Uprawnienia SEP lub równoważne umożliwiające realizację wskazanego warunku).
Wiedza i doświadczenie
Nie dotyczy
Potencjał techniczny
Nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Osoby posiadające uprawnienia umożliwiające podłączanie urządzeń do sieci 220V (np. Uprawnienia SEP lub równoważne umożliwiające realizację wskazanego warunku).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie dotyczy
Dodatkowe warunki
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Warunki zmiany umowy
Nie określono
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Ofertę sporządzić należy na druku ,,Formularz ofertowy" stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Zamówienia uzupełniające
Nie przewidziano

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryteria oceny ofert: Cena 100%
2. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
P = Cn / Cof.b. x 100%,
gdzie:
P - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę
Cn - cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)
Cof.b. - cena oferty badanej
100 - maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium
3. Zamawiający udzieli zamówienia maksymalnie 5 Wykonawcom, których oferty odpowiadają wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostaną ocenione w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsze - uzyskując najwyższą liczbę punktów. Każdy z Wykonawców zobowiązany będzie do wykonania 160 godzin prac instalacyjnych. W przypadku złożenia mniejszej ilości ofert niż 5 zamówienie udzielone zostanie mniejszej ilości podmiotom, przy założeniu maksymalnej liczby godzin 160 / 1 Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepodpisania umów z Wykonawcami, których oferty opiewać będą na kwoty wyższe niż zaplanowane na realizację niniejszego zamówienia przez Zamawiającego oraz do podpisania umów z mniejszą ilością wykonawców lub stopniowego podpisywania umów w celu rozłożenia prac w czasie.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranych Wykonawców, Zamawiający może zawrzeć umowy z Wykonawcami, którzy spełnili wymagania zapytania ofertowego i których oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
Cena oferty jest to cena brutto za całość zamówienia - wykonanie 160 godzin prac instalacyjnych
Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Sokolska 80
40-087 Katowice
śląskie , Katowice
NIP
6340133306
Tytuł projektu
Prace badawczo-rozwojowe nad systemem do bezprzewodowej komunikacji i sterowania urządzeń drogą do wzrostu konkurencyjności firmy
Numer projektu
RPSL.01.02.00-24-06EH/16-00
Inne źródła finansowania
Nie dotyczy

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Grzegorz Gruchlik, adres email: ggruchlik@micon.pl . Tel. 601 522 615.
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
601 522 615

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.