Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Akcesoria samochodowe, płyny, oleje silnikowe i smarowe do pojazdów oraz Oleje do maszyn i...

Przedmiot:

Akcesoria samochodowe, płyny, oleje silnikowe i smarowe do pojazdów oraz Oleje do maszyn i urządzeń dla leśnictwa

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Aleja Niepodległości 930
81-861 Sopot
powiat: Sopot
tel. (58)551-21-15, (58)551-72-61 fax:(58)551-55-34
k.slawek@zdiz.sopot.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Sopot
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
CZĘŚĆ I: Akcesoria samochodowe, płyny, oleje silnikowe i smarowe do pojazdów samochodowych i urządzeń drogowych
CZĘŚĆ II: Oleje do maszyn i urządzeń dla leśnictwa - pilarki, rębaki
3. Zamawiany asortyment oraz ilości wynikać będą z bieżących potrzeb Zamawiającego i wykraczać mogą poza zakres formularza ofertowego. Za asortyment nie wymieniony w formularzu ofertowym Zamawiający zapłaci cenę obowiązującą w dniu zakupu.
4. Zamawiający przewiduje formę zakupu bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, jeżeli siedziba Wykonawcy znajdować się będzie w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego. W przypadku Wykonawcy, którego siedziba będzie w odległości większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego, transport zamawianego asortymentu leżeć będzie po stronie Wykonawcy
na jego koszt i ryzyko.
5. Wykonawca zobowiązany jest podać odległość w km od miejsca wydania przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot) - odległość należy podawać w kilometrach wyłącznie według wskazania: https://www.google.pl/maps/ - w opcji najkrótsza trasa). Odległość nie może mieć wartości
0 km i nie może przekraczać 10 km.

Dokument nr: ZP-75/TT/2018

Składanie ofert:
7. Termin składania ofert: 09.11.2018 r. do godz.11:00
8. Forma składania ofert: (k.slawek@zdiz.sopot.pl) scan z podpisami i pieczątkami) lub fax na nr 58 551 55 34. Oryginał oferty wymagany będzie przed zawarciem umowy.

Miejsce i termin realizacji:
9. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2019 r do dnia 31.12.2019 r.

Wymagania:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ocena ofert będzie dokonana osobno dla każdej części przedmiotu zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na obie części zamówienia bądź na część jedną .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy Część I i formularz ofertowy Część II.

2. Formularz ofertowy nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Służyć będzie do porównania
i oceny złożonych ofert oraz wyboru Wykonawcy. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa (wzór umowy załączono do niniejszego zapytania ofertowego).
6. Szacunkowa wartość umowy nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł brutto.
10. Zgłoszenie zapotrzebowania odbywać się będzie telefonicznie, e-mailem lub faksem przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić asortyment w terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania (telefonicznie, faksem, e-mailem).

12. Odbioru ilościowo - jakościowego będzie dokonywać wyznaczony pracownik Zamawiającego.
13. Wszelkie wady i niedobory bieżącej dostawy będą zgłaszane Wykonawcy niezwłocznie po stwierdzeniu ich ujawnienia, a Wykonawca potwierdzi pisemnie przyjęcie zgłoszenia.

14. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania (przy czym stawianie warunków udziału w postępowaniu nie jest obowiązkowe): nie dotyczy.
15. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych do poszczególnych kryteriów: kryterium: cena waga 100% / pkt*
16. W załączeniu przekazuje się Wykonawcy Projekt Umowy, w którym określono wszystkie warunki zmian Umowy, jaka zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania.
17. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: bip.zdiz.sopot.pl;
18. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrą i słownie.
19. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.
20. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz oferty (wzór oferty załączono do niniejszego zapytania ofertowego),
21. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli Zamawiający nie będzie mógł uzyskać tych danych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352);
22. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę będzie obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Cena ta musi obejmować całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia.
Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia dokonywana będzie przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura VAT aby mogła być uznana za prawidłowo wystawioną musi w swojej treści jako Zamawiającego wskazywać - Gminę Miasta Sopotu, z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;, faktura winna być dostarczona na adres Odbiorcy i musi w swojej treści jako Zamawiającego (Odbiorcę) wskazać tj.: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, pod rygorem uznania faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią objętych.
23. Płatności za prawidłowo wystawioną fakturę VAT dokonywać będzie Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2017 z dnia 12.10.2017r., z zastrzeżeniem art. 701 § 3 oraz art. 703 § 2 kodeksu cywilnego, tj. Zamawiający może w każdym czasie zmienić lub odwołać warunki niniejszego postępowania, a także zamknąć (unieważnić) postępowanie bez dokonania wyboru.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.