Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
782z dziś
4681z ostatnich 7 dni
16233z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa miejsc parkingowych

Przedmiot:

Budowa miejsc parkingowych

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim
ul Złocieniecka 22a
78-500 Drawsko Pomorskie
powiat: drawski
Tel./fax 094 363 32 83
zdp@powiatdrawski.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Drawsko Pomorskie
Wadium: Nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Budowa miejsc parkingowych przy drodze powiatowej nr 2035Z - ulica 5 - go Marca w miejscowości Złocieniec, gmina Złocieniec. Odcinek pierwszy obejmuje 7 miejsc postojowych o łącznej długości 34, 52 mb, drugi - 9 w tym jedno dla osób niepełnosprawnych o łącznej długości 35,60 mb.
2. Zamówienie obejmuje:
I. ODCINEK DROGA OKRZEI - RONDO

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
km
0,04
Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm
szt
2
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
m2
63,47
Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
m
46,49
Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej
m
65,6
Cięcie nawierzchni asfaltowej
mb
67,2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm
m2
77,28
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17cm
m2
77,28
3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km
m3
26,58
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych
m3
26,58
4. PODBUDOWY

Podbudowy betonowe z betonu C12/15 bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm
m2
171,09
Podbudowy betonowe bez dylatacji z betonu C12/15 - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm
m2
171,09
5. Roboty wykończeniowe

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm
szt
1
Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
szt
1
6. Elementy ulic

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
m
123,8
Ława betonowa z oporem pod krawężniki
m3
9,29
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej
m
85,3
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
m
38,5
Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 70/6 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki
m2
4,67
7. Miejsca postojowe

Place i zatoki postojowe z kostki betonowej POLBRUK typu 70/8 grubości 80mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z zalaniem spoin zaprawą cementową
m2
171,09
8. Roboty inne

Przestawienie lampy oświetleniowej
szt.
1
II. ODCINEK DROGA KRAJOWA - OKRZEI

1. Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
km
0,04
2. Roboty rozbiórkowe

Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
m2
76
Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
m
41,8
Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej
m
65,4
Cięcie nawierzchni
m
69
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm
m2
82,6
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17cm
m2
82,6
3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km
m3
23,13
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych
m3
23,13
4. Elementy ulic

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
m
158,5
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej
m
88,9
Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
m
39,6
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem
m
15,6
Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 70/6 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem
m2
12,3
5. Miejsca postojowe

Podbudowy betonowe z betonu C12/15 bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm
m2
170,8
Podbudowy betonowe z betonu C12/15bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm
m2
170,8
Place i zatoki postojowe z kostki betonowej POLBRUK typu 70/8 grubości 80mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z zalaniem spoin zaprawą cementową
m2
170,8
6. Roboty inne

Przestawienie lampy oświetleniowej
szt.
1
3.Szczegółowy opis wraz z przedmiarem w załączonym do zamówienia kosztorysie.

Otwarcie ofert: Rozdział 17. Miejsce i termin otwarcia oferty
1. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego, adres jw., pokój nr 7,
w dniu 09.11.2018 r. o godz. 09:05.

Specyfikacja:
Rozdział 15. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie
-pisemnej na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim
Ul. Złocieniecka 22a
78-500 Drawsko Pom.
-Faksem na numer: 094-36-332-83
-Drogą elektroniczną: zdp@powiatdrawski.pl
-przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:
-nazwę i adres Wykonawcy,
-nr telefonu i faksu,
-imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,
-znak postępowania - ZDP - 2711.01.06.2018
5. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 8, II piętro,
w godzinach urzędowania Zamawiającego.

Składanie ofert:
Rozdział 16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
-Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim
Ul. Złocieniecka 22a
78-500 Drawsko Pom.
pokój nr 4 - sekretariat
w terminie do dnia 09.11.2018 r. do godz. 09:00.
-Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
-Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
UL. ZŁOCIENIECKA 22A
78-500 DRAWSKO POM.

OFERTA NA: ,,Budowa miejsc postojowych przy drodze powiatowej - ulicy 5 - go Marca w Złocieńcu".
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
09.11.2018 r. do godz. 09:00
UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy
2. Zakończenie - do 14.12.2018 r.

Wymagania:
Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro do progów ustalonych na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- strona internetowa Zamawiającego - www.bip.zdp.powiatdrawski.pl > ogłoszenia
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Rozdział 4. Gwarancja
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie mniej niż 60 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
Rozdział 5. Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca winien wskazać w oświadczeniu zakres przedmiotu zamówienia, który zostanie powierzony podwykonawcom - Wykonawca może powierzyć całość robót Podwykonawcy.
3. Zasady na jakich Wykonawca może powierzyć wykonanie części/ całości zamówienia podwykonawcom określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.
Za działania Podwykonawców, w ramach realizacji zlecenia, pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego ponosi Wykonawca.
Rozdział 7. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia;
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy;
c) Zdolności technicznej lub zawodowej:
- dysponować min. 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń;
- nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego min. 2 roboty budowlane związane z przebudową lub budowę dróg publicznych obejmującą wykonanie min. 5 miejsc parkingowych z kostki betonowej;
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w ust. 1. pkt 2 lit. c niniejszego rozdziału zostaną spełnione wyłącznie jeżeli Wykonawca, który posiada uprawnienia i doświadczenie opisane przez Zamawiającego w SWZ będzie osobiście wykonywał tę część zamówienia (roboty wskazane jako roboty zastrzeżone do osobistego wykonania - rozdz. 7);
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c niniejszego rozdz. w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;
4. Zamawiający jednocześnie informuje, że ,,stosowna sytuacja", o której mowa w pkt 3 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia;
c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Rozdział 8. Dokumenty i oświadczenia jakie Wykonawca powinien przedstawić w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków
1. Ocena wstępna wszystkich wykonawców

1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, o świadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. O świadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,
4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

W załączniku nr 2 do SWZ należy wypełnić tylko te oświadczenia i informacje, które dotyczą danego postępowania i Wykonawcy.

5) Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SWZ).

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że posiada powiązania z innym Wykonawcą.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składający ofertę wspólną.

3. Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje/ poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; (załącznik nr 4 do SWZ)

Zamawiający określa, że roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa powyżej i złożenia dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, dotyczy jedynie robót budowlanych wystarczających do potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, którego opis znajduje się w Rozdziale 7 ust. 1 pkt 2 lit. c niniejszej SWZ.

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SWZ);

Minimalne wymagania Zamawiającego opisane w Rozdziale 7 ust 1. pkt 2 lit. c niniejszej SWZ,

d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 6 do SWZ).

3) W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
4) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Rozdział 9. Wadium
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Rozdział 10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Informacje ogólne
0 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
-pieniądzu,
-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
-gwarancjach bankowych,
-gwarancjach ubezpieczeniowych,
-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 37 1020 2847 0000 1902 0009 6248 z dopiskiem zabezpieczenie dotyczące postępowania przetargowego na ,,Budowa miejsc postojowych przy drodze powiatowej - ulicy 5 - go Marca w Złocieńcu".
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy.
6. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy.
7. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
8. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia.
9. Kwota, o której mowa w poprzednim ustępie jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Rozdział 11. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego
Wszelkie rozliczenia, niniejszego zamówienia będą realizowane w PLN.
Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania oferty
Wymagania podstawowe.
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.
5. Wzory oświadczeń i dokumentów dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w innej zgodnej z SWZ formie. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości załączników (stworzonych na podstawie wzorów) przez wykonawcę, jednakże zmiany nie mogą naruszać układu graficznego i opisu poszczególnych pól.
6. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów oświadczeń/ dokumentów jakichkolwiek zmian (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków) za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (np.: wykropkowanych, oznaczonych gwiazdką, lub pozostawiających wykonawcy wybór).
7. We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
8. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane na ich wniosek złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty w tym również te przedstawiane w formie oryginałów nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną.
11. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
12. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
13. Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie - arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.
14. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę lub osoby (jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być numerowane i parafowane.
15. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
16. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
17. Zamawiający informuje, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
18. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

Rozdział 13. Wyjaśnienie i zmiany w treści SWZ
1. Wyjaśnianie treści SWZ.
Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SWZ. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. Zamawiający zamieści treść pytań i wyjaśnień na stronie internetowej, na której jest udostępniana SWZ.
2. Zmiany w treści SWZ:
-W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść niniejszej SWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SWZ, a także zamieści na stronie internetowej, na której jest udostępniana SWZ.
-Zmiany są każdorazowo wiążące dla wykonawców.
-Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
-O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazał SWZ, a także zamieści tę informację na stronie internetowej, na której jest udostępniana SWZ.

Rozdział 14. Zebranie wykonawców
1. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
2. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną - każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
3. Na każde wezwanie Zamawiającego o uzupełnienie dokumentów, oświadczeń lub udzielenie wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wskazanych dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego w oryginałach lub kopiach potwierdzonych ,,za zgodność z oryginałem".
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego - www.bip.zdp.powiatdrawski.pl > ogłoszenia > ,,Budowa miejsc postojowych przy drodze powiatowej - ulicy 5 - go Marca w Złocieńcu".
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, na stronie internetowej.
2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen.
5. Informacje, o których mowa w pkt 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
Rozdział 18. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział 19. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określi cenę brutto oferty na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego zał. nr 10 oraz wizji lokalnej, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku)
2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapisami SWZ w Rozdziale 3 ust. 2, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
3. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia określone zostały we wzorze umowy.
5. Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od wykonawców, aby przedstawili (wyjaśnili) kalkulacje kwot zawartych w ofercie.
6. W oferowanej cenie należy uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na jej zmianę w czasie trwania umowy np.:
-koszty niezbędnych prób i badań związanych z technologią realizacji niniejszego zamówienia,
-wskaźnik wzrostu cen usług i produktów,
-miejsce składowania materiałów z rozbiórki,
-koszty związane z odwozem i utylizacją ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-materiał rozbiórkowy, który nie zostanie ponownie użyty (wbudowany) na danej budowie należy do Inwestora,
-wzrost cen paliw,
-ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
-obsługa geodezyjna inwestycji w czasie wykonywania robót,
-pomiary geodezyjne powykonawcze,
-inwentaryzację znaków granicznych np. kamieni granicznych (w przypadku kiedy wykonawca podejmie decyzję o konieczności wykonania przedmiotowej inwentaryzacji),
-koszty związane z wykonaniem stosownych badań laboratoryjnych,
-opracowanie ,,Programu Zapewnienia Jakości",
7. Na cenę winny składać się wszystkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia.
8. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

Rozdział 20. Kryteria oceny ofert
W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.
Nazwa kryterium
Symbol
Waga
[%]

1)
Cena oferty
C
100

Rozdział 21. Zawartość oferty
Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy
2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (część I i II)
3) doświadczenie zawodowe
4) potencjał kadrowy
5) oświadczenie o posiadaniu uprawnień
6) wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone Podwykonawcom
7) wypełniony kosztorys ofertowy
8) oświadczenie RODO - jeśli dotyczy
9) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SWZ)
10) inne dokumenty wymienione w rozdziale 8;
Rozdział 22. Tryb oceny ofert
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawienie oczywistych omyłek:
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści.
2) Zamawiający poprawi w ofercie:
-oczywiste omyłki pisarskie,
-oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
-inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Sposób oceny zgodności ofert z treścią niniejszej SWZ:
1) Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów jakie wykonawca zawarł w swej ofercie.
2) Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z treścią niniejszej SWZ,
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
2) W przypadku gdy zawarta w ofercie kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie zastrzeżenia co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii takiego dokumentu. W przypadku niespełnienia przez wykonawcę żądania Zamawiającego w terminie określonym przez Zamawiającego, dokument nieczytelny lub budzący wątpliwości zostanie potraktowany jako nie złożony, a oferta takiego wykonawcy zostanie odrzucona.

Rozdział 23. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
-jest ona niezgodna z ustawą,
-jej treść nie odpowiada treści SWZ,
-jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
-zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
-została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
-zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
-wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
-wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
-jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
-jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział 24. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
-Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w SWZ.
-Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
-Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego ofertę wybrano, odrębnym pismem.

Uwagi:
Rozdział 25. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Projekt umowy zawarty został w Załączniku nr 8 do SWZ.
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz opóźnienia nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ustawy Prawo Budowlane,
3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
5) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 3.
5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.
6. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 2, zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 5 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.6, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 8 ust. 3, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zgromadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.
11. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
12. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
13. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
14. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
15. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
-danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
-danych teleadresowych,
-danych rejestrowych,
-będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
Rozdział 26. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- w obu przypadkach podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział 27. Środki ochrony prawnej
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 28. Wykaz załączników

Kontakt:
godziny urzędowania: 7:00-15:00 (od poniedziałku do piątku)
8. Osobą upoważnioną do udzielania informacji po stronie Zamawiającego jest:

Dyrektor Zbigniew Kot
tel. 094-36-332-83
fax. 094-36-332-83

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.