Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu symulacyjnego oraz zakup,...

Przedmiot:

Zakup, dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu symulacyjnego oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI
ul. Sterlinga 26
90-212 Łódź
powiat: Łódź
42 29 95 635
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1146855
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup, dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu symulacyjnego oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w ramach projektu ,,Program rozwojowy AHE w zakresie kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo".
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Zakup, dostawę, montaż oraz instalację wraz z uruchomieniem sprzętu symulacyjnego (dla sal wchodzących w skład monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi) - Pakiet nr 1
2. Zakup, dostawę i montaż wyposażenia - Pakiet nr 2
Sprzęt wykorzystywany będzie w utworzonym Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w ramach projektu ,,Program rozwojowy AHE w zakresie kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo".
Szczegółowe informacje w załączniku - Zapytanie Ofertowe nr 9/POWR/CSM/AHE/10/2018.
Cel zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Zakup, dostawę, montaż oraz instalację wraz z uruchomieniem sprzętu symulacyjnego (dla sal wchodzących w skład monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi) - Pakiet nr 1
2. Zakup, dostawę i montaż wyposażenia - Pakiet nr 2
Sprzęt wykorzystywany będzie w utworzonym Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w ramach projektu ,,Program rozwojowy AHE w zakresie kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo".
Szczegółowe informacje w załączniku - Zapytanie Ofertowe nr 9/POWR/CSM/AHE/10/2018.
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, montaż oraz instalację wraz z uruchomieniem sprzętu symulacyjnego - Pakiet nr 1 oraz zakup, dostawę i montaż wyposażenia - Pakiet nr 2.
Wskazany powyżej sprzęt wykorzystywany będzie w utworzonym Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, w ramach projektu ,,Program rozwojowy AHE w zakresie kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo".
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych. Zaoferowane wyposażenie powinno posiadać aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów w Polsce zgodnie z dyrektywami unijnymi oraz ustawodawstwem polskim.
Zamawiający dopuszcza składanie Ofert częściowych tj. na poszczególne Pakiety, których szczegółowy opis znajduje się w Zapytaniu Ofertowym.
Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert na poszczególne pozycje w ramach Pakietów ani Ofert wariantowych.
Oferent może złożyć Ofertę na jeden lub dwa Pakiety tj. na sprzęt symulacyjny (Pakiet 1) lub wyposażenie (Pakiet 2). Nie wyklucza się udzielenia zamówienia jednemu Oferentowi na wszystkie Pakiety.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku - Zapytanie Ofertowe nr 9/POWR/CSM/AHE/10/2018.

CPV: 33000000-0

Dokument nr: 1146855, 9/POWR/CSM/AHE/10/2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 08-11-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Za datę i godzinę złożenia przyjmuje się datę i godzinę wpływu Oferty do Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, pokój K 207, ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 08 listopada 2018 roku do godziny 14.00:
- osobiście do Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, pokój K207, ul. Sterlinga 26 90-212 Łódź,
- pisemnie - drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, ul. Sterlinga 26, 90 - 212 Łódź.
Szczegółowe informacje w załączniku - Zapytanie Ofertowe nr - 9/POWR/CSM/AHE/10/2018

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Sprzęt symulacyjny (sala wysokiej wierności i sale niskiej wierności) - najpóźniej do dnia 21.12.2018 r.
2. Wyposażenie - najpóźniej do dnia 14.12.2018 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia. Weryfikacja na podstawie oświadczenia Oferenta - Załącznik nr 1.
Szczegółowe informacje w załączniku - Zapytanie Ofertowe nr 9/POWR/CSM/AHE/10/2018.
Wiedza i doświadczenie
Posiadanie niezbędnej wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia. Weryfikacja na podstawie załącznika (wraz z załączeniem do Oferty stosownych Referencji do wskazanych usług) - Załącznik nr 2.
Szczegółowe informacje w załączniku - Zapytanie Ofertowe nr 9/POWR/CSM/AHE/10/2018.
Potencjał techniczny
Dysponowanie odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym. Weryfikacja na podstawie oświadczenia Oferenta - Załącznik nr 1.
Szczegółowe informacje w załączniku - Zapytanie Ofertowe nr 9/POWR/CSM/AHE/10/2018.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Weryfikacja na podstawie oświadczenia Oferenta - Załącznik nr 1.
Szczegółowe informacje w załączniku - Zapytanie Ofertowe nr 9/POWR/CSM/AHE/10/2018.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. Weryfikacja na podstawie oświadczenia Oferenta - Załącznik nr 3.
Szczegółowe informacje w załączniku - Zapytanie Ofertowe nr 9/POWR/CSM/AHE/10/2018.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1 Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania Oferty i nie jest przez niego zawiniona,
c) Wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację dostawy sprzętu. Wykonawca powołując się na niesprzyjające warunki atmosferyczne powinien wykazać, że warunki pogodowe były nietypowe dla danej pory roku (np. wystąpiła powódź, huragan, ekstremalne temperatury lub opady). Jednocześnie Wykonawca powinien tak zaplanować harmonogram prac, aby uwzględnić charakterystyczne dla danej pory roku warunki atmosferyczne,
1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom
w następujących przypadkach:
a) Zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.
1.3 Inne zmiany:
a) W zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego (powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w kontrakcie, zmiana podwykonawcy),
b) W zakresie kolejności i terminów dostaw,
c) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia,
d) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - dla Priorytetu V PO WER Instytucją, Ministerstwa Zdrowia Departament Funduszy Europejskich
i e-Zdrowia, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zobowiązany.
2. Warunki zmian:
a) Inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
b) Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych,
c) Forma zmian - aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferent zobowiązany jest złożyć Ofertę poprzez wypełnienie i przedłożenie następujących dokumentów:
1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy według załączonego wzoru wraz z załącznikami (aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Certyfikat CE na urządzenia medyczne, autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia medycznego na terenie Polski).
Formularz Ofertowy musi być podpisany przez osobę / - y uprawnione do reprezentowania Oferenta i przedłożony wraz z dokumentem /-ami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Oferenta przez osobę podpisującą Ofertę.
2. Załącznik nr 2- dokument poświadczający posiadanie niezbędnej wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia (wraz z załączeniem do Oferty stosownych Referencji do wskazanych usług).
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia.
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Cena - 60%
Gwarancja - 40%
W kryterium cena, zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny.
Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku wg poniższego wzoru:
C = (Cmin/Cn) x 0,6
gdzie: Cmin - najniższa oferowana cena,
Cn - cena oferowana w badanej ofercie
G = (Gmin/Gn) x 0,4
gdzie: Gmin - najkrótsza oferowana gwarancja,
Cn - gwarancja badanej oferty
Całkowita ocena oferty będzie wyliczana ze wzoru:
On = C+G
gdzie: n - numer badanej próby,
On - ocena punktowa oferty badanej,
C - liczba punktów przyznana w kryterium ,,cena"
G - liczba punktów przyznana w kryterium ,,okres gwarancji"
Szczegółowe informacje w załączniku - Zapytanie Ofertowe nr 9/POWR/CSM/AHE/10/2018.
Wykluczenia
Wykonawcy nie spełniający warunków określonych w Zapytaniu Ofertowym podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Szczegółowe informacje w załączniku - Zapytanie Ofertowe nr 9/POWR/CSM/AHE/10/2018.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI
Adres
90-212 Łódź
łódzkie , Łódź
Numer telefonu
426315043
NIP
7251014115
Tytuł projektu
Program rozwojowy AHE w zakresie kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo
Numer projektu
POWR.05.03.00-00-0069/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Wodnicka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
42 29 95 635

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.