Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu komputerowego

Przedmiot:

Dostawa sprzętu komputerowego

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Emigracji w Gdyni
ul. Polska 1
81-339 Gdynia
powiat: Gdynia
tel. 58 623-31-79, 58 670-41-50 faxu: 58 623-31-79
zamowienia@muzeumemigracji.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
nr sprawy nadany przez Zamawiającego: DZP.271.216.2.2018

Zamawiający, działając na podstawie § 2 ust. 16 pkt. b) Regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod rygorów ustawy Prawo zamówień publicznych, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na:
,,Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Emigracji w Gdyni"
§ 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Emigracji w Gdyni, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych, 31224800-0 Zestawy przyłączeniowe do kabli, 30237135-4 Karty sieciowe, 30237460-1 Klawiatury komputerowe, 30237130-9 Karty komputerowe, 30234500-3 Pamięci do przechowywania danych, 30237100-0 Części komputerów, 30236100-3 Urządzenia rozszerzające pamięci, 30213300-8 Komputer biurkowy, 30214000-2 Stacje robocze, 30232110-8 Drukarki laserowe.

CPV: 30233000-1, 31224800-0, 30237135-4, 30237460-1, 30237130-9, 30234500-3, 30237100-0, 30236100-3

Dokument nr: DZP.271.216.2.2018

Składanie ofert:
§ 4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w biurze Zamawiającego: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@muzeumemigracji.pl, lub nr faksu: 58 623 31 79.
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6.11.2018r. godz. 12.00
3. Oferty złożone niezgodnie z załączonym wzorem lub po terminie wyznaczonym na składanie ofert, nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
§ 2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia: do 10.12.2018r.

Wymagania:
§ 3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Oferta winna zostać sporządzona według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług).
3. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres realizacji zlecenia i nie będzie podlegała zmianie.
4. Wykonawca zobowiązany jest opatrzyć ofertę datą.
5. Oferta powinna :
a) zawierać dane Wykonawcy m.in.: adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu / faksu, adres poczty elektronicznej, Regon, NIP, nr odpisu z KRS,
b) być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. W przypadku podpisania oferty przez osobę nieposiadającą prawa do występowania w imieniu Wykonawcy, wynikającego z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawca musi załączyć do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
7. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu, opisem przedmiotu zamówienia, wskazanym w § 1 oraz załącznikami do zapytania ofertowego.
8. W przypadku popełnienia przez Wykonawcę oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej Zamawiający poprawi je w ofercie z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając wykonawcę o poprawieniu omyłki:
a) przez oczywiste omyłki pisarskie należy rozumieć widoczną mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
b) przez omyłkę rachunkową należy rozumieć omyłkę rachunkową w przeprowadzeniu rachunków (działań) na liczbach przy obliczaniu ceny ofertowej, jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.
9. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do złożonej oferty w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień złożonej oferty lub uzupełnienia dokumentów.
10. Oferta wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień/nie uzupełni dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zostanie odrzucona.
4. Zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty oraz unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
§ 5. OCENA OFERT
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną brutto.
§ 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty, z podaniem nazwy i adresu wybranego Wykonawcy/ o unieważnieniu postępowania, Zamawiający zawiadomi wykonawców zamieszczając informację o rozstrzygnięciu na stronie BIP.

Kontakt:
§ 7. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pan Przemysław Janczewski pod numerem telefonu 58/6704158, email: administracja@muzeumemigracji.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.