Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
782z dziś
4681z ostatnich 7 dni
16233z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia drogi gminnej

Przedmiot:

Budowa oświetlenia drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gać
Gać 275
37-207 Gać
powiat: przeworski
tel. 16 6411429, faks 16 6411429.
Województwo: podkarpackie
Miasto: Gać
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Gać
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiotu zamówienia) ,,Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Wolica"

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Wolica

Zakres robót:

- Montaż linii kablowej oświetleniowej YAKXS 4x35 mm2 - 736/814 m.

- Montaż na fundamentach słupy z oprawami LED 70W - 11 kpl.

- Montaż szafki oświetlenia ulicznego RSOU - 1 szt.

Przedmiot zamówienia określony jw. szczegółowo został opisany w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- CPV 45 112 100 - 6 Roboty w zakresie kopania rowów

- CPV 45 231 600 - 1 Roboty budowlane nawierzchniowe

- CPV 45 314 200 - 3 Instalowanie infrastruktury kablowej

- CPV 45 314 300 - 4 Układanie kabli

- CPV 45 316 110 - 9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

- CPV 45 311 100 - 1 Roboty w zakresie pomiarów elektrycznych

CPV: 45 112 100 - 6, 45 231 600 - 1, 45 314 200 - 3

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.11.2018 r. o godz. 10:15 w Sali narad budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci

Składanie ofert:
VII. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : w Urzędzie Gminy Gać w terminie do dnia 6.11.2018 r. , godz.10:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na ,,Budowę oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Wolica" NIE OTWIERAĆ PRZED godz. 10:15 dnia 6.11.2018 r." w sekretariacie Urzędu Gminy Gać pokój nr 15.

Miejsce i termin realizacji:
- termin wykonania zadania: do dnia 20.12.2018 r.

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Zamawiający stawia warunek w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jednej osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień - pełniącego funkcję kierownika budowy.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

.

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1).

2) kosztorys ofertowy

3) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (załącznik nr 2)

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
VII. Opis sposobu obliczania ceny

Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto i brutto.
Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
Kryterium wyboru oferty - cena 100 %, na zrealizowane zadanie wykonawca udziela 36 miesięczną gwarancję.

VIII. Informacje o formalnościach

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
-wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcą środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
- wykonawca związany jest ofertą 30 dni,
- bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Zbigniew Szczepański tel. 16 6411429 e mail zszczepanski@gac.pl

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30; wtorek od 7:30 do 16:30; piątek od 7:30 do 14:30.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.