Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3951z ostatnich 7 dni
12078z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa szkła niskożelazowego

Przedmiot:

Dostawa szkła niskożelazowego

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: D.A.Glass Doros Teodora Sp. z o.o.
Rogoźnica 315
36-060 Głogów Małopolski
powiat: rzeszowski
607 155 263
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1146924
Województwo: podkarpackie
Miasto: Głogów Małopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
06/10/2018 - dostawa szkła niskożelazowego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa szkła niskożelazowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzuje Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego.
Cel zamówienia
Przedmiot zamówienia opisany w zapytaniu ofertowym stanowi część zakresu przedsięwzięcia pn. "BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 4.1 ,,Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.2 ,,Regionalne agendy naukowo badawcze".
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa szkła niskożelazowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzuje Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 14820000-5

Dokument nr: 1146924, 06/10/2018

Otwarcie ofert: 5. Zamawiający dokona otwarcia zgromadzonych ofert w dniu 08.11.2018 r. o godz.: 10:05 w biurze przedsiębiorstwa D.A.Glass Doros Teodora Sp. z o.o., Rogoźnica 315, 36-060 Głogów Małopolski

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 07-11-2018
Miejsce i sposób składania ofert
ormularz ofertowy wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami, opatrzone podpisem osoby/-ób reprezentujących Oferenta należy składać w formie papierowej w terminie do: 08.11.2018 r. godz.: 10:00, (osobiście lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) na adres korespondencyjny Zamawiającego. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Dokumentację ofertową (załącznik nr 1, 2 i 3) należy umieścić w zamkniętej kopercie lub opakowaniu oznaczonym w następujący sposób: D.A.Glass Doros Teodora Sp. z o.o., Rogoźnica 315, 36-060 Głogów Małopolski z dopiskiem: ,,Zapytanie ofertowe nr 06/10/2018. Nie otwierać przed 08.11.2018 r. godz.: 10.05".
3. Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego wpływu do siedziby Zamawiającego.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert nastąpi poinformowanie o ilości złożonych ofert oraz podanie nazwy i adresu Oferentów, oraz informacji dotyczących kryteriów oceny ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Rogoźnica 315, 36-060 Głogów Małopolski
Harmonogram realizacji zamówienia
Okres realizacji zamówienia: w terminie do 30.11.2018 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Oferenta wiedzy i kompetencji oraz doświadczenia i niezbędnych kwalifikacji.
Potencjał techniczny
Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie przez Oferenta odpowiednim potencjałem technicznym.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie przez Oferenta osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Warunkiem udziału w postępowaniu jest sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia.
Dodatkowe warunki
1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań w formie pisemnej drogą elektroniczną zgodnie z pkt. 2.2 niniejszego zapytania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji cen względem wybranej najkorzystniejszej oferty cenowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.
5. Ofertę należy składać zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa.
7. Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób czytelny.
8. Wszystkie strony powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
9. Oferta wraz z załącznikami powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.
10. Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale opieczętowane imienną pieczęcią wraz z podpisem oraz aktualną datą.
11. W toku badania i oceny Oferty, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
12. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą wpłynąć na konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty;
- zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;
- wystąpienie oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
- zmiana terminu realizacji umowy oraz wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia;
- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Ocena ofert obejmuje:
o ocenę formalną - obejmuje kompletność, poprawność złożonych dokumentów
o ocenę merytoryczną
2. Podczas oceny formalnej zostaną odrzucone oferty:
a) nieczytelne,
b) nie złożone w wyznaczonym terminie,
c) niekompletne: braki formalne, brak wypełnionych lub dołączonych załączników, brak podpisów,
d) nie spełniające wymagań wskazanych w ogłoszeniu i zaproszeniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków formalnych udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia tj. zgodnie z zasadą, czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, dokumentów, załączników, załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału
w postępowaniu.
3. Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria:
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny formalnej, w oparciu o kryterium:
a) Cena - 100%
2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, w oparciu o kryterium ceny zgodnie z poniższą metodologią:
KRYTERIUM: Cena - 100%
o Oferent w Formularzu ofertowym określi cenę zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT.
o Cena podana przez Oferenta musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez niego.
o Wszystkie ceny określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianom.
Wykluczenia
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość oraz podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Istnienie powiązania, o którym mowa, między kierownikiem Zamawiającego, a Wykonawcą skutkuje wykluczeniem danego Wykonawcy z postępowania. Weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie wypełnionego oświadczenia oferenta stanowiącego Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
D.A.GLASS DOROS TEODORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
36-060 Rogoźnica
podkarpackie , rzeszowski
Numer telefonu
607 155 263
NIP
5170386188
Tytuł projektu
BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.
Numer projektu
POIR.04.01.02-00-0111/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Przemysław Ząbek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
607 155 263

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.