Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
385z dziś
3384z ostatnich 7 dni
15176z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn.: "Przebudowa ulicy"

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn.: "Przebudowa ulicy"

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Złota 43,
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
+48 62 59 85 200 Faks: +48 62 59 85 201
sekretariat@mzdik.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn.: "Przebudowa ul. Kordeckiego w Kaliszu na odc. od ul. Zeilonej do ul. Częstochowskiej", w zakresie:
- branży drogowej,
- branży sanitarnej,
- branży telekomunikacyjnej,
- branży elektrycznej,
- zagospodarowania terenu zielenią.
1. Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego w związanego z realizacją "Przebudowa ul. Kordeckiego w Kaliszu na odc. od ul. Zeilonej do ul. Częstochowskiej", w zakresie:
- branży drogowej,
- branży sanitarnej,
- branży telekomunikacyjnej,
- branży elektrycznej,
- zagospodarowania terenu zielenią.
2. Zakres obowiązków dla inspektora branży drogowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej, elektrycznej i zagospodarowania terenu zielenią obejmuje w szczególności:
1/ nadzór robót w zakresie branży: drogowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej, elektrycznej i zagospodarowania terenu zielenią,
2/ uzyskanie od wykonawcy certyfikatów materiałowych i innych niezbędnych dokumentów,
3/ nadzór i kontrola nad terminową realizacją inwestycji - zgodnie z opracowanym przez wykonawcę robót i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo - finansowym,
4/ kontrola jakości i zgodności wykonywanych robót z projektem, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, przepisami polskiego Prawa budowlanego, warunkami technicznymi wydanymi przez poszczególnych gestorow sieci, obowiązującym normami, opracowanym przez kierownika budowy planem BIOZ, wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przepisami związanymi z ochroną środowiska,
5/ kontrola i egzekwowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,
6/ współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane,
7/ zatwierdzanie i odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
8/ kontrolowanie i zatwierdzanie wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacjami technicznymi,
9/ szacowanie i weryfikowanie ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych zaproponowanych przez wykonawcę w zakresie wartości fizycznych i finansowych,
10/ w porozumieniu i we współpracy z Zamawiającym pisemne uzasadnianie konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, z uwzględnieniem aspektów technicznych, przepisów prawa zamówień publicznych, przepisów prawa budowlanego,
11/ uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości robót,
ZP.271.10.64.2018
2
12/ dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonanych robót oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przebiegu ww. odbiorów,
13/ uczestniczenie w odbiorach częściowych, eksploatacyjnych, zanikających, ulegających zakryciu oraz w odbiorze końcowym,
14/ kontrola obmiaru powykonawczego,
15/ weryfikacja dokumentacji powykonawczej,
16/ doradztwo i prowadzenie w imieniu Zamawiającego spraw związanych z roszczeniami lub sporami dotyczącymi realizacji umowy na roboty budowlane oraz z problemami mogącymi pojawić się podczas realizacji robót,
17/ informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich rozwiązania,
18/ pobyt na budowie każdorazowo w przypadku robót ulegających zakryciu oraz w razie konieczności na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót,
19/ dokumentowanie pobytu na budowie stosownym wpisem do Dziennika Budowy,
20/ uczestniczenie w przeglądach technicznych, gwarancyjnych, pogwarancyjnych.
3. Orientacyjny czas wykonania czynności, o których mowa w pkt. 2 zaproszenia wynosi:
1/ branża drogowa - ok. 150 godzin,
2/ branża sanitarna - ok. 100 godzin,
3/ branża elektryczna - ok. 90 godzin,
4/ branża telekomunikacyjna - ok. 80 godzin,
5/ zagospodarowanie terenu zielenią - ok. 40 godzin,
4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Przedmiot główny: 71.24.70.00 - 1 - nadzór nad robotami budowlanymi.

CPV: 71.24.70.00 - 1

Dokument nr: ZP.271.10.64.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11.2018r. o godz. 12:45 w Sali konferencyjnej (parter pok. nr 102).

Specyfikacja:
Projekt techniczny na realizację zadania, o którym mowa powyżej znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego: ul. Złota 43, 62-800 Kalisz pok. nr 101, oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.mzdik.kalisz.pl/zamowienia-publiczne/561.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 06.11.2018r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz - SEKRETARIAT (I piętro pok. nr 201).

Miejsce i termin realizacji:
Termin związania ofertą: 20 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.

Wymagania:
5. Oferty należy składać na każdą branżę oddzielnie.
W przypadku składania ofert na więcej niż jedną branżę, formularz ofertowy należy złożyć oddzielnie na każdą branżę.
6. Termin przedmiotowego nadzoru obejmuje:
1/ Termin pełnienia nadzoru inwestorskiego do dnia 01.07.2019r.
2/ Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 31.05.2019r.
3/ Okres realizacji zamówienia, a tym samym pełnienia przedmiotowego nadzoru obejmuje również ewentualne przedłużenie czasu realizacji inwestycji, o którym mowa w pkt 2/.
7. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:
7.1. posiadają następujące uprawnienia budowlane i doświadczenie::
1/ Inspektor w specjalności drogowej (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równoważne,
2/ inspektor w specjalności instalacyjnej branży sanitarnej (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne,
3/ inspektor w specjalności instalacyjnej branży elektrycznej (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w specjalności elektrycznej lub równoważne,
4/ inspektor w specjalności instalacyjnej branży telekomunikacyjnej (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub równoważne,
5/ inspektor zagospodarowania terenu zielenią (1 osoba) posiadający uprawnienia branżowe do pełnienia funkcji inspektora nadzoru terenów zieleni,
ZP.271.10.64.2018
3
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji pod warunkiem łącznego spełniania przez takie osoby wyżej wskazanych wymogów dla łączonych funkcji.
Uwaga:
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
8. Do ofert należy dołączyć:
1/ formularz oferty na załączonym druku,
2/ uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do branżowego samorządu zawodowego,
3/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4/ wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
9. Termin związania ofertą: 20 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.
10. Opis sposobu obliczenia ceny
10.1. Na cenę oferty, podanej w "Formularzu oferty", składają się koszty wszystkich wymaganych elementów realizowanej usługi wraz z podatkiem od towarów i usług /VAT/. Obliczoną cenę należy wpisać w pkt 1 "Formularza oferty".
10.2. Wykonawca zobowiązany jest ująć w ofercie wszelkie elementy wymagane specyfikacją i pozwalające na prawidłowe wykonanie zamówienia.
11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
11.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosował będzie następujące kryteria dla poszczególnych branż;
1/ Cena - 100%
Oferty będą oceniane oddzielnie na każdą branżę.
12. Z oferentami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty w zakresie poszczególnych branż, zostanie zawarta umowa.
13. Pisemne oferty należy złożyć w zaklejonych kopertach z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: "Oferta na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa ul. Kordeckiego w Kaliszu na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej" w zakresie branży ..........."

Uwagi:
18. Klauzula informacyjna RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:
1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz;
2/ inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim i Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu jest Pan Marcin Pługowski, kontakt: mplugowski@um.kalisz.pl, telefon (62) 765-43-56*;
3/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.10.64.2018 prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert;
4/ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej "ustawa Pzp";
5/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6/ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7/ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8/ posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9/ nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osoby wskazane do kontaktów z oferentami:
1/ Janusz Rubas - (62) 59-85-210
2/ Marcin Cieloszyk - (62) 59-85-209
3/ Donata Gadzinowska - (62) 59-85-209
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Forma prawna: jednostka budżetowa Miasta Kalisza
NIP: 618-19-21-763
REGON: 251026249
Lokalizacja: województwo Wielkopolskie, gmina Miasto Kalisz
Adres: ul. Złota 43, 62-800 Kalisz
Telefon: +48 62 59 85 200
Faks: +48 62 59 85 201
E-mail: sekretariat@mzdik.kalisz.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.