Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3951z ostatnich 7 dni
12078z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup wyposażenia do adaptacji dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne

Przedmiot:

Zakup wyposażenia do adaptacji dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia
powiat: trzebnicki
tel. 0-71 312-81-82, faks 0-71 312-81-82
inwestycje@zawonia.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Zawonia
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup wyposażenia do adaptacji dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia do adaptacji dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne w Zawoni w podziale na następujące zadania: Zadanie I - Nagłośnienie, Oświetlenie, Konstrukcje sceniczne zadanie II -meble, wyposażenie zadanie III - Sprzęt komputerowy i multimedialny W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następujących zadań: ZADANIE I - Nagłośnienie, Oświetlenie, Konstrukcje sceniczne w tym m.in.: o zestawy nagłośnieniowe, o mikrofony, o wzmacniacze, o konsole cyfrowe, o okablowanie, o zestawy oświetleniowe, o kurtyna sceniczna, o odtwarzacz muzyczny, o projektor, o belka montażowa, ZADANIE II -meble, wyposażenie, w tym m.in.: o regały, o szafy, o sofy, o pufy, o krzesła, o stoły, o biurka, o tablice, o ramki, o gabloty ZADANIE III -Sprzęt komputerowy i multimedialny w tym m.in.: o laptopy, o oprogramowanie, o Tablica multimedialna z projektorami, o ekrany, monitory, o zestaw wifi

Część nr: 1 Nazwa: Nagłośnienie, Oświetlenie, Konstrukcje sceniczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE I - Nagłośnienie, Oświetlenie, Konstrukcje sceniczne w tym m.in.: o zestawy nagłośnieniowe, o mikrofony, o wzmacniacze, o konsole cyfrowe, o okablowanie, o zestawy oświetleniowe, o kurtyna sceniczna, o odtwarzacz muzyczny, o projektor, o belka montażowa,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31500000-1, 32342400-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
Czas reakcji w przypadku usterki /R/ 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: meble, wyposażenie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE II -meble, wyposażenie, w tym m.in.: o regały, o szafy, o sofy, o pufy, o krzesła, o stoły, o biurka, o tablice, o ramki, o gabloty
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39160000-1, 39133000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
Czas reakcji w przypadku usterki 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Sprzęt komputerowy i multimedialny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE III - Sprzęt komputerowy i multimedialny w tym m.in.: o laptopy, o oprogramowanie, o Tablica multimedialna z projektorami, o ekrany, monitory, o zestaw wifi,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 32322000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
Czas reakcji w przypadku usterki 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 31500000-1,32342400-6,39160000-1,39133000-3,30213000-5,32322000-6

Dokument nr: 643716-N-2018, GPI.4.3/1/2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zawonia.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Zawoni, ul. Trzebnicka nr 11, pokój nr 2 [sekretariat] do dnia 8 listopada 2018 r., do godz. 12:00. UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 2. Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia i opisać:,, Zakup wyposażenia do adaptacji dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne" Nie otwierać przed dniem: 8 listopada2018r., przed godz. 12:15.
Adres:
Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-08, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-17
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-12-17
2018-12-17

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwa zamówienia polegające na: o dla ZADANIA I - Dostawie Nagłośnienia, Oświetlenia, wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto o dla ZADANIA II -- Dostawie mebli i wyposażenia o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto, o dla ZADANIA III - Dostawie sprzętu komputerowego i multimedialnego o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych, są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - wg załącznika nr 5 do SIWZ; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) i mieć postać oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii,
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
Czas reakcji w przypadku usterki /R/ 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.