Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH

Przedmiot:

DOSTAWA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.
ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
tel. 0957256749, faks 957 202 807
pzukowski@gorzow-wlkp.so.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: 15000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH DLA SĄDU REJONOWEGO W GORZOWIE WLKP
Przedmiotem zamówienia jest ,,DOSTAWA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH DLA SĄDU REJONOWEGO W GORZOWIE WLKP". 2.Kody CPV:42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne. 2 .Zakres zamówienia obejmuje: 2. Dostawę jednostek klimatyzacyjnych dla Sądu Rejonowego w następujących ilościach: - klimatyzacyjna jednostka zewnętrzna, typ stojący dwumodułowy, nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 95,2 kW , nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 107,1 kW - szt. 1. - klimatyzacyjna jednostka zewnętrzna ,typ stojący jednomodułowy, nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 78,6 kW , nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 88,2 kW - szt. 1. - klimatyzacyjna jednostka zewnętrzna ,typ stojący jednomodułowy, nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 56,0 kW , nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 63,0 kW - szt. 1. - klimatyzacyjna jednostka zewnętrzna ,typ stojący jednomodułowy, nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 50,4 kW , nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 56,7 kW - szt. 1. - klimatyzacyjna jednostka wewnętrzna, montaż naścienny, nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 4,5 kW, nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 5,0 kW - szt. 15. - klimatyzacyjna jednostka wewnętrzna, montaż naścienny, nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 3,6 kW, nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 4,0 kW - szt. 14. - klimatyzacyjna jednostka wewnętrzna, montaż naścienny, nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 2,8 kW,nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 3,2 kW - szt. 18. - klimatyzacyjna jednostka wewnętrzna, montaż naścienny, nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 2,2 kW,nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 2,5 kW - szt. 54. - klimatyzacyjna jednostka wewnętrzna, montaż naścienny, nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 1,5 kW,nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 1,7 kW - szt. 7. - sterownik przewodowy klimatyzacyjnych jednostek wewnętrznych w pomieszczeniu, z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, do obsługi minimum 5 jednostek wewnętrznych w pomieszczeniu, menu w języku polskim - szt. 87. - centralny serwer systemu klimatyzacji, do obsługi maksymalnie 110 jednostek wewnętrznych w komplecie z pakietem licencjonowanego oprogramowania, zasilanie 230V- szt. 1. - pompa skroplin,wydajność 8,0dm3 /h ,ciśnienie ssania 50kPa,ciśnienie tłoczenia 80 kPa, przyłącza skroplin 8,0 mm, zasilanie 230V - szt. 108. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w karcie technicznej, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ

CPV: 42500000-1

Dokument nr: 643702-N-2018, ZP/6/PN/2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.gorzow-wlkp.so.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów Wlkp.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-09, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-11-16 lub zakończenia: 2018-12-17
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
1

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimumjedną dostawę klimatyzacji lub dostawę klimatyzacji wraz z montażem o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. UWAGA:W WYKAZIE DOSTAW NALEŻY WSKAZAĆ TYLKO TE DOSTAWY, KTÓRE POTWIERDZAJĄ SPEŁNIENIE WARUNKU UDZIAŁU W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU. dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Tak
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Tak

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.