Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
848z dziś
4531z ostatnich 7 dni
16264z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOPOCIE
ul. Bitwy pod Płowcami 67 C
81-731 Sopot
powiat: Sopot
tel.(58) 550-12-15
beata.mosirsopot@o2.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Sopot
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.
Usługa polega na: Przeprowadzeniu okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w zakresie, o którym mowa w art.62 ust.1 pkt 1 ,2 i 3 ustawy z 7 lipca I994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1. kontrolę okresową (przegląd roczny i 5-letnią kompleksową kontrolę obiektów budowlanych wraz z terenem zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1202) , obejmującą ocenę stanu technicznego elementów budynków, stwierdzenie i opisanie ewentualnych nieprawidłowości oraz podanie propozycji naprawy i pilności przeprowadzenia robót remontowych i napraw w zakresie branży budowlanej i sanitarnej, a także wnioski na temat przydatności obiektu do użytkowania oraz ocenę estetyki budynku i jego otoczenia.
Zakres przeglądów zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 pkt. 1 PB obejmuje w szczególności sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
Zakres przedmiotowego zamówienia nie obejmuje kontroli instalacji gazowych, branży elektrycznej oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych).
2.Sporządzenie protokołów z kontroli (Protokoły sporządzone w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać określenie: 1 /. Stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą. 2/. Rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów. 3/. Zakresu robót remontowych i kolejnos'ci ich wykonywania wraz z podaniem sposobu zabezpieczenia i dostosowania obiektu do dalszej eksploatacji. 4/. Metod i s'rodków użytkowania elementów obiektu budowlanego narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników).
Dokumentację należy wykonać w 2 egz. dla każdego obiektu. 3.Uzupełnienie treści książek obiektów.
4-Pisemne powiadomienie właściwego organu o przeprowadzonej kontroli.
Kontrole, o których mowa powyżej mogą przeprowadzić osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć kserokopie uprawnień budowlanych osób wykonujących czynności w specjalności uprawniającej przeprowadzenie kontroli oraz kserokopie dokumentu potwierdzającego przynależność tych osób do izby branżowej.
Wykaz obiektów, w których należy przeprowadzić kontrolę:
1. Pawilon socjalny oraz stadion piłkarski z murawy trawiastej o wymiarach 105171 na 66 m - Sopot ul. 23 Marca (kontrola roczna )
- pow. zabudowy 167 m2 - kubatura 480 m3
2. Budynek biurowy - Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 67 C ( kontrola roczna i pięcioletnia)
- pow. zabudowy 326,8 m2 - pow. całkowita 510,63 m2 - piętro 183,83 m2 - parter 326,80 m2 - kubatura 2020,05 m3 - pow. użytkowa 442,50 m2 - II kondygnacje
3. Kryta Pływalnia - Sopot ul. Haffnera 57 ( kontrola roczna )
- pow. użytkowa 1307,3 m2 - kubatura 8.920,5 m3 - wys. 8 m - I kondygnacja z podpiwniczeniem

Składanie ofert:
Ofertę z ceną brutto prosimy złożyć do dnia 09.11.2018 r. do godziny 14 .00 w formie pisemnej w siedzibie MOSiR w Sopocie ul. Bitwy pod Płowcami 67 C lub drogą elektroniczną na adres : beata.mosirsopot@o2.pl

Miejsce i termin realizacji:
Kontrola przeprowadzona będzie w obiektach poz. 1,2 jednorazowo do 30 listopada br., w obiekcie poz. 3 dwukrotnie: do 30 listopada br. i do 31 maja 2019 roku.

Wymagania:
W ofercie należy podać łączną cenę brutto oraz ceny jednostkowe brutto za każdy obiekt.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.z. U. z 2018 r., poz.1986).
Wyniki zapytania będą publikowane na stronach internetowych www.mosir.sopot.pl i www.sopot.pl w zakładce bip.
Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym użyto sformułowania ,,obowiązek informacyjny" - należy przez to rozumieć realizację przez Administratora danych obowiązku, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO - realizowany poprzez przekazanie informacji pisemnej osobom uczestniczącym w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, w następnym etapie przy zawarciu umowy najmu, bądź złożeniu wniosku skargi na działalnos'ć prowadzoną przez MOSIR w Sopocie w oparciu o Załączniki Nr 3-5 do zapytania ofertowego.
Oferent przy składaniu ofert otrzyma obowiązek informacyjny z art.13 RODO wg. załącznika nr 3, Wykonawca przy podpisaniu umowy z MOSIR, otrzyma obowiązek informacyjny z art. 13 RODO wg. załącznika nr 4, a osoby, które mogą złożyć wnioski, skargi otrzymają obowiązek informacyjny na podstawie art.13 RODO wg. załącznika nr 5.
Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym finansowe od Zamawiającego.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.