Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3951z ostatnich 7 dni
12078z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup fabrycznie nowego centralnego urządzenia podtrzymującego zasilanie wraz z instalacją

Przedmiot:

Zakup fabrycznie nowego centralnego urządzenia podtrzymującego zasilanie wraz z instalacją

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku
ul. Młyńska 2
76-200 Słupsk
powiat: Słupsk
Nr telefonu: /59/ 842-40-01, Faks, /59/ 842-60-92
sekretariat.slupsk@straz.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Informuję, iż Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, ul. Młyńska 2, 76-200 Słupsk,
przystępuje do wyboru wykonawcy - w sprawie udzjelenia zamówienia publicznego pn. ,,Zakup centralnego
urządzenia podtrzymującego zasilanie wraz z instalacją dla Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Słupsku" w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego (bez cech używalności) centralnego urządzenia
podtrzymującego zasilanie wraz z instalacją dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Słupsku".
2) Przedmiot zamówienia obejmuje także :
a) montaż, instalacje i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez zamawiającego,
b) nieodpłatne szkolenie z obsługi i konserwami urządzenia - dla 2 osób w wymiarze 6 godzin.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
- opis przedmiotu zamówienia.
4) Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
4.1. odpowiadać wszystkim cechom określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
4.2. być fabrycznie nowy (rok produkqi 2018 - bez cech używalności ) i zgodny z obowiązującymi
przepisami i normami w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa oraz
parametrów, a także winien posiadać:
4.2.1. Kartę katalogową oferowanego sprzętu UPS,
4.2.2. Deklarację zgodności CE (WE),
4.2.3. Instrukq'ę obsługi w języku polskim.

CPV: 45315300-1

Dokument nr: PT.2372.5.2018

Składanie ofert:
8. Termin i sposób złożenia oferty:
1. W przypadku zainteresowania Państwa realizacją niniejszego postępowania proszę o złożenie swojej
oferty w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Komendy Miejskiej PSP Słupsk,
ul. Młyńska 2, II piętro pok. 203, osobiście (sekretariat), bądź też przesłać drogą pocztową na
wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2018 roku do godz. 13.00.
6. Ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
,,Zapytanie ofertowe: Zakup centralnego urządzenia podtrzymującego zasilanie wraz
z instalacją dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku" - termin
składania ofert do dnia 6 listopada 2018 roku godz. 13;00.

Wymagania:
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie brana pod uwagę przy
ocenie ofert.
3. Oferta musi zostać podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę lub
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Oferta winna składać się z:
a) Formularza oferty, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1,
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
5. W przypadku złożenia oferty niekompletnej lub nie potwierdzającej spełnienia warunku udziału
w postępowaniu, oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę.
10. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
3. Korespondent związaną z przedmiotowym postępowaniem należy kierować na adres wskazany
w pkt 1 zaproszenia.

Kontakt:
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest mł. ogn. Dariusz Kurkierewicz
fax: 59 842 60 92 email pt.slupsk@straz.gda.pl. w godzinach pomiędzy 7:30 - 15:30.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.