Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zabudowa układu zasilania przenośnika taśmowego W-262a Z-1

Przedmiot:

Zabudowa układu zasilania przenośnika taśmowego W-262a Z-1

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A w Lubinie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
76 748 0602
Daniel.Donczyk@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=401115
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zabudowa układu zasilania przenośnika taśmowego W-262a Z-1
Opis postępowania 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu zasilania przenośnika taśmowego W-262A Z-1.
2. Szczegółowy opis zakresu zadania został określony w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Do oferty należy dołączyć:
3.1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do SIWZ
3.2. Wstępny ramowy harmonogram rzeczowo - finansowy, który w przypadku wybrania oferty Wykonawcy zostanie uszczegółowiony z Zamawiającym na etapie podpisywania umowy.
3.3. Szczegółowe kosztorysy ofertowe z widocznymi składnikami cenotwórczymi na podstawie, których został on opracowany, sporządzone w formacie ath. oraz pdf.
Uwaga:
1. Wartości wynikająca z załączonych kosztorysów ma być tożsama z wartością zadania przedstawioną przez Wykonawcę w SWZ formularzu ofertowym.
2. W przypadku podzlecania części prac załączony kosztorys ma zawierać wyszczególnienie podzlecanych pozycji
4. W terminie do 5 dni roboczych od daty uzyskania informacji o rozstrzygniętym przetargu za pośrednictwem SWZ, Wykonawca, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotowego zadania, uwzględniający ostateczne warunki handlowe oferty, oraz pozostałe załączniki wymienione w projekcie umowy wskazane do przygotowania przez Wykonawcę.
5. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych liczonych od daty otrzymania projektu harmonogramu uzgodni z Wykonawcą ostateczną wersje harmonogramu, który będzie stanowił załącznik do umowy
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie_ przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
11. W celu prawidłowego przygotowania oferty Wykonawca zainteresowany realizacją zamówienia może również uzyskać dodatkowe informacje podczas wizji lokalnej w dniu 16.10.2018r. o godzinie 8:00 (wizja nie jest obowiązkowa).
Zgłoszenie (nie później niż na dwa dni przed wyznaczonym terminem wizji), uczestnictwa
w wizji lokalnej musi zawierać dane Wykonawcy, tj.: nr telefonu, imię i nazwisko, numeru PESEL i numer dokumentu tożsamości osoby, która będzie uczestniczyć w spotkaniu - maksymalnie 2 osoby.
Powyższe informacje wraz ze zeskanowanym oświadczeniem o zachowaniu poufności zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ należy przesłać drogą elektroniczną w SWZ, oraz oświadczenie w formie papierowej z na adres: KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 A, 59-301 Lubin, dopiskiem: ,,Oświadczenie o zachowaniu poufności nr postępowania JGKR/ID/18/55185/ pn. ,,Zabudowa układu zasilania przenośnika taśmowego W-262a Z-1" - Skierować do Departamentu Zakupów, Operator postępowania: Daniel Dończyk.
Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy (do skanu oświadczenia należy załączyć dokument potwierdzający ww. upoważnienie - KRS, pełnomocnictwo itp.) Zamawiający na podstawie otrzymanego zgłoszenia prześle do Wykonawcy zwrotną informację, która będzie zawierała: imię i nazwisko, nr telefonu osoby organizującej spotkanie.
UWAGA!
W trakcie wizji lokalnej Wykonawca zostanie zapoznany min. z istniejącą i dostępną
w rejonie wykonywania przedmiotu zamówienia infrastrukturą umożliwiającą prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z faktu nieskorzystania przez niego
z udziału w wyżej wymienionym spotkaniu.
Wskazane jest, aby na spotkanie Wykonawcy przybyli z własnymi środkami ochrony BHP tj. kask, okulary, fartuch.
Grupa asortymentowa E01 - Energia elektryczna
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: JGKR/ID/18/55185

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-11-08 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2018-11-02 10:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=401115

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, przez co Zamawiający rozumie między innymi samodzielne prowadzenie robót, w ruchu zakładu górniczego Zamawiającego
(a w szczególności posiadają lub zobowiązują się stworzyć strukturę organizacyjną zgodną z wymaganiami Prawa Geologicznego i Górniczego oraz Rozporządzeniami wykonawczymi - z uwagi na wykonywanie prac w ruchu Zakładu Górniczego, w celu samodzielnej realizacji czynności związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w ruchu zakładu górniczego - do oferty w SWZ należy dołączyć strukturę organizacyjną firmy lub oświadczenie Wykonawcy, że stworzy strukturę organizacyjną zgodną z wymaganiami Prawa Geologicznego i Górniczego,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak
zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
e) sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat
za ubiegły rok obrachunkowy lub inny dokument potwierdzający obroty, w przypadku przedsiębiorców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych,
f) informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion złotych 00/100), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
g) polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość polisy nie może być niższa niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100). Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej.
Okres obowiązywania polisy: nie krótszy niż do dnia 15.06.2019r.
Jeżeli termin załączonej polisy, jest krótszy niż wymagany przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o treści:
,,Oświadczamy, że w przypadku wygrania postępowania nr JGKR/ID/18/55185 zobowiązujemy się w terminie do 7 dni przed upływem ważności polisy OC nr................ z dnia ......... wystawionej przez ................ dostarczyć nową polisę zgodną z pkt III ppkt 2 g) SIWZ z terminem ważności do dnia 15.06.2019r.; w przypadku niedostarczenia polisy Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną - w wysokości 10% wartości umowy".
Zamawiający nie dopuszcza łączenia polis.
Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty promesy wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe o gotowości zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na powyższą kwotę i okres,
h) wykaz (zgodnie z załącznikiem nr 5a do SIWZ) wykonanych min dwóch zadań w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzających doświadczenie Wykonawcy (należy załączyć referencje stwierdzające ich należyte wykonanie) w zakresie robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia, których zakres obejmował między budowę rozdzielni SN pod ziemią w podziemnych zakładach górniczych z podawaniem Inwestora, rodzaju i zakresu zamówienia oraz daty i miejsca wykonania.
i) Wykaz (zgodnie z załącznikiem nr 5b do SIWZ) osób kierownictwa i dozoru i kadry Wykonawcy, dedykowanych do realizacji przedmiotowego zadania z zakresami czynności i odpowiedzialności, posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w danej branży (do oferty załączyć kopie świadectw i uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Izby samorządu zawodowego).
W wykazie należy bezwzględnie wskazać przynajmniej:
zy osoby dozoru średniego w branży elektrycznej,
dna osoba dozoru średniego w branży mechanicznej,
zech operatorów maszyn górniczych,
zy osoby posiadające uprawnienia elektromonterów powyżej 1 kV
zech spawacz.
UWAGA:
1. Do wykazu osób należy dołączyć dokumenty, które będą potwierdzały posiadanie stosownych uprawnień i kwalifikacji.
2. W przedmiotowym wykazie należy bezwzględnie zaznaczyć, które z wymienionych osób będą zaangażowane do innych realizowanych przez Wykonawcę prac na rzecz Oddziałów Zamawiającego (Zamawiający wymaga przedstawienia w tym zakresie informacji nt. nazwy zadania, Inwestora / Oddziału, terminu realizacji oraz numer umowy)
j) wykaz (zgodnie z załącznikiem nr 5c do SIWZ) maszyn i pojazdów pozostających
w posiadaniu Wykonawcy, które będą bezpośrednio związane z realizacją przedmiotowego zadania,
Należy bezwzględnie wskazać posiadanie przynajmniej:
K-1 lub LKP itp do transportu materiałów - minimum 1 szt.
jazd do transportu ludzi p/z - minimum 1 szt.
Postanowienia umowy/ zlecenia Postanowienia umowy określone są w Projekcie umowy.
UWAGA:
W związku z tym, że KGHM Polska Miedź S.A. wprowadziła 60-dniowy termin płatności we wszystkich nowo-zawieranych kontraktach handlowych, wychodząc naprzeciw potrzebom dostawców, którzy chcieliby otrzymywać zapłatę przed upływem 60 dni, umożliwia się przystąpienie do Programu Finansowania Dostawców.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie Zamawiającego, pod adresem:
http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow
Od 1 lipca 2018 roku KGHM Polska Miedź S.A. będzie dokonywać płatności na rzecz Wykonawców przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Nowy sposób rozliczania zobowiązań wynika z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług dokonanej ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62).
Szczegółowa informacja na ten temat na stronie głównej www.kghm.com:
http://kghm.com/pl/mechanizm-podzielonej-platnosci
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Daniel
Nazwisko: Dończyk
Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: Daniel.Donczyk@kghm.com
Telefon: 76 748 0602

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.