Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
848z dziś
4531z ostatnich 7 dni
16264z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka tam bobrowych

Przedmiot:

Rozbiórka tam bobrowych

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni w Krakowie
ul. ul. Marszałak J. Piłsudskiego 22
30-109 Kraków
powiat: Kraków
tel. 124299444 wew. 21, faks -
kradon@wody.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbiórka tam bobrowych na terenie NW Brzesko i stabilizacja brzegu na potoku Sosnówka na terenie NW Oświęcim
Przedmiotem zamówienia jest Rozbiórka tam bobrowych na terenie NW Brzesko i stabilizacja brzegu na potoku Sosnówka na terenie NW Oświęcim Zadanie zostało podzielone na 2 części:

Część nr: 1 Nazwa: Rozbiórka tam bobrowych na terenie NW Brzesko
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:,,Rozbiórka tam bobrowych na potokach: Wrzępski, Korytnica, Okulicki, Leksandrówka, Uszewka, Podszumin, Borowianka, Ulga Borowej Strugi, Uszwica, Górzański" msc. Lipnica Górna, Wiśnicz Stary, Chronów, Kwików, Rzezawa, Niedzieliska, Rajbrot, Strzelce Małe, Rajsko gm. Szczurowa, Lipnica Murowana, Rzezawa, Nowy Wiśnicz Roboty konserwacyjne obejmują: rozbiórka poprzecznych przetamowań.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71311100-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-07
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
C-cena 60,00
D-doświadczenie kierownika robót 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Stabilizacja brzegu na potoku Sosnówka na terenie NW Oświęcim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:,,Stabilizacja skarpy w km 3+000-3+150 potoku Sosnówka w msc. Wielkie Drogi, gm. Skawina." Szczegółowy zakres robót będzie obejmował ręczne wykoszenie skarp potoku z porostów wraz z wygrabieniem, lokalną wycinkę krzaków, karczowanie pni i drzew o średnicy 46-55 cm koparką podsiębierną ze skarpy potoku z wywiezieniem, usunięcie zatorów w dnie rzeki, ścięcie nawisów ziemnych ze skarp potoku, udrożnienie dna potoku o szerokości od 8,0-6,0 metrów z rozplantowaniem wzdłuż skarp potoku (kategoria gruntu III), wykopy pod ubezpieczenie skarpy narzutem kamiennym, wbijanie palisady młotem pneumatycznym w celu zastabilizowania skarpy, (kołki i słupki o średnicy 10-12 cm) i długości 2,0 m, zabudowa wyrwy w skarpie potoku poprzez wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu ułożonego na geowłókninie (ręczny wyładunek, narzut nadwodny i podwodny z kamienia ciężkiego lub średniego).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71311100-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-18
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
C-cena 60,00
D-doświadczenie kierownika robót 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 71311100-2

Dokument nr: 643689-N-2018, 734/ZZK/2018/PP

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.wodypolskie.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust.2 ustawy Pzp w związku z art. 18a ustawy z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U.z 2017r. poz.1481 oraz z 2018r. poz.106,138, 650 i 1118), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie 31-109 Kraków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-08, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonali ,co najmniej 1 usługę (potwierdzone dowodami określającymi, czy usługa ta została wykonana w sposób należyty) polegającą na konserwacji, udrożnieniu rzek lub potoków. b) dysponują osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1202), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: - inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika robót
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z póź.zm.). Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej w rozumieniu art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65; ze. zm.) w zawodzie odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa na zasadach określonych w przepisie art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2016r.poz. 1725;ze. zm).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1). Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 5 do siwz - ,,WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG" 2). Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 6 do siwz - ,,WYKAZ OSÓB".
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo lub inny dokument upoważniający do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku podpisania oferty przez inną osobę-y niż wymienione w odpisie z właściwego rejestru. 3. Dokument ustanawiający Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. wypełnione formularze ofertowe stanowiące załączniki nr 8 do SIWZ , i/lub 8a do siwz 5.pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów. 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej, w przypadku kiedy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
C-cena 60,00
D-doświadczenie kierownika robót 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1). Bogdan Muskała (cz. I ), Ewa Kras (cz.II) - w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia tel: 693 258 253 , 607 594 515, .
2). Piotr Porębski - w sprawach proceduralnych
tel: (12) 628-41-00, wew. 354
e-mail: piotr.porebski@wody.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.