Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
724z dziś
4581z ostatnich 7 dni
15010z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń na Krytej Pływalni

Przedmiot:

Remont pomieszczeń na Krytej Pływalni

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wadowicach
Plac Jana Pawła II 23 Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. nr 7;
34-100 Wadowice
powiat: wadowicki
(33) 8731815
abernas@wadowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Wadowice, Wydział Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego
w Wadowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:
Remont pomieszczeń na Krytej Pływalni "DELFIN"
w Wadowicach.
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń na Krytej Pływalni ,,"DELFIN"
w Wadowicach. Wycenę oferty należy sporządzić na podstawie opisu zawartego
w pkt,2 oraz przedmiaru robót. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji w terenie
w celu oceny zamówienia.
CPV: 45453100-8 roboty renowacyjne
2. W ramach zadania Wykonawca wykona następujące prace:
a) malarskie w części basenowej - pow. ok. 1.100,0 m2,
b) malarskie w części podbasenia - pow. ok 1.580,0 m2,
c) wymiana posadzki z płytek na płytki ceramiczne w szatni dla osób
niepełnosprawnych - pow. ok. 14,0m2,
d) wymiana posadzki z wykładziny na panele podłogowe w pom. administracji.
- pow. ok. 40m2,
3. Materiały użyte do wykonania robót muszą być dopuszczone do obrotu na
terenie Polski i posiadać wymagane deklaracje i certyfikaty. W dniu końcowego
odbioru zlecenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu: świadectwa kontroli
jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności, atesty wbudowanych materiałów.
4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści zapytania ofertowego,
zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub
szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza metody, materiały,
urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych
w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie
w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych
o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.

CPV: 45453100-8

Dokument nr: IR.271.4.62.2018

Składanie ofert:
V. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form,
w terminie do dnia 5 listopada 2018 roku:
o pisemnie na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie
Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23,34
-100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. nr 7;
o faksem na numer (33) 8731815,
o w wersji elektronicznej na adres email: abernas@wadowice.pl. lub
rkawaler@wadowice.pl.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonany został w terminie
od 10 do 20 grudnia 2018 r.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe
warunki:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym, opatrzona
pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta.
3. Do oferty należy dołączyć:
o podpisane i wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik Nr 7 do
formularza ofertowego,
o kosztorys ofertowy uproszczony obejmujący całość zamówienia
z wyszczególnieniem materiałów i cen jednostkowych, sporządzony
przez Wykonawcę zgodnie z treścią zapytania ofertowego
i przedmiarem robót,
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta
wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania
prawnego wraz z opłatą skarbową.

Kontakt:
11. Dodatkowych informacji udziela:
o Anna Bernaś - Wydział Infrastruktury i Rozwoju, tel. (33) 873 1811 wew. 231
lub email: abernas@wadowice.pl.
o Roman Kawaler- Wydział Infrastruktury i Rozwoju, tel. (33) 873 1811 wew.
231 lub email: rkawaler@wadowice.pl.
Urząd Miejski w Wadowicach
Pl. Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice

telefon: (33) 873-18-11
fax: (33) 873-18-15

e-mail
umwadowice@wadowice.pl
lub
um@wadowice.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.