Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
544z dziś
4442z ostatnich 7 dni
14067z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywania czynności zastępstwa inwestycyjnego

Przedmiot:

Wykonywania czynności zastępstwa inwestycyjnego

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH
ul. Al. Wł. Sikorskiego 10
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
Tel.: 48 679 71 73 Fax: 48 679 71 54
zp@szpitalkozienice.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywania czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwą.: ,,Termomodernizacja SP ZZOZ w Kozienicach"zgodnie z projektem RPMA.04.02.00-14-a907/18.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwą: ,,Termomodernizacja SP ZZOZ w Kozienicach" (zwanej dalej Inwestycją).
2. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zakresie następujących zadań:
a) Przygotowanie dokumentacji przetargowej w formie SIWZ, w celu wyłonienia profesjonalnego wykonawcy inwestycji.
b) Prowadzenie procesu nadzoru nad realizacją Inwestycji za strony Zamawiającego w tym:
a. Etap czynności przygotowawczych:
a.i. Zapewnienie zespołu inspektorów budowlanych przez cały proces budowlany:
a.i.1. Branży Konstrukcyjnej;
a.i.2. Branży Sanitarnej;
a.i.3. Branży Elektrycznej;
a.ii. Prowadzenie narad koordynacyjnych przy współudziale Generalnego Wykonawcy (zwanej dalej GW) oraz Inspektorów Budowlanych;
b. Etap prac projektowych:
b.i. Prowadzenie narad koordynacyjnych dotyczących bieżącego postępu prac;
b.ii. Weryfikacja rozwiązań technicznych w dokumentacji dostarczonej przez GW;
b.iii. Zatwierdzanie do realizacji dostarczonej dokumentacji przez GW;
b.iv. Udział przy odbiorach częściowych;
c. Etap realizacyjny:
c.i. Prowadzenie narad koordynacyjnych w zakresie bieżącej realizacji
c.ii. Odbiór prac zanikowych.
c.iii. Weryfikacja zgodności realizacji z dopuszczoną do realizacji dokumentacją techniczną;
c.iv. Udział przy odbiorach częściowych;
d. Etap prób i rozruchów w tym:
d.i. Weryfikacja możliwości przystąpienia do prób funkcjonalnych;
d.ii. Weryfikacja poprawności wykonania testów i prób funkcjonalnych;
e. Etap rozliczenia końcowego Inwestycji w tym:
e.i. Weryfikacja poprawności wykonania przez GW dokumentacji powykonawczej;
e.ii. Weryfikacja uzyskania wskaźników rezultatu zdefiniowanych w umowie dotacyjnej;
e.iii. Udział w odbiorach końcowych z GW.
c) Nadzór formalny nad uzyskaniem wskaźnika rezultatu przez wykonawcę Inwestycji poprzez opracowanie audytu ex post.
d) Rozliczenie (częściowe i końcowe) umowy o dofinansowanie Inwestycji.
e) Opracowanie materiałów promocyjnych obejmujących tablicę informacyjną i pamiątkową zgodnych z wytycznymi programu RPO WM 4.2
3. Dokumenty, które będą opracowane przez Inwestora zastępczego w ramach realizacji zamówienia zostaną przekazane w formie:
a. w postaci wydruku - po 1 egzemplarzu każdego dokumentu,
b. w postaci elektronicznej - w formacie programu Adobe Acrobat *.pdf na płycie CD lub pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego:

Dokument nr: 09/ZO/ND.ZP/2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia: 06.11.2018r. o godzinie 1200.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11 2018 roku, o godz. 12.00. Miejsce - III piętro pomieszczenie DZPiZ.
Ocena ofert zostanie dokonana w terminie do dnia 07.11.2018 roku. Umowa zostanie podpisana nie później niż 10.11.2018 roku.

Składanie ofert:
Termin składania ofert do dnia: 06.11.2018r. do godziny 1100.
V. Sposób przygotowania, termin i miejsce składania oferty

Zamawiający oczekuje złożenia oferty w terminie do 06.11.2018r. do godziny 11:00.
drogą listowaną na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Kozienicach ul. Al. Wł. Sikorskiego 10
26-900 Kozienice
osobiście - miejsce sekretariat Zamawiającego, adres j. w.
lub drogą mailową na adres e-mail:

Ofertę należy:
? przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia wraz załącznikami wynikającymi z treści zaproszenia.
? podpisać przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;
? złożyć w kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert lub wysłać ofertę w formie PDF drogą e -mailową; z adnotacją:
Oferta na wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego

W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:

- Umowa zostanie zawarta pod warunkiem zawieszającym, co oznacza, że wchodzi ona w życie z dniem podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie z Instytucją udzielającą tego dofinansowania.
- Umowa zostanie zawarta na czas przygotowania i realizacji Inwestycji, które określa się na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dotacyjnej.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:
? posiadają wiedzę i doświadczenie,
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie tj. jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał
a) minimum dwie usługi, gdzie w ramach każdego zadania został zrealizowany zakres polegający na kompleksowym pełnieniu funkcji inwestora zastępczego na inwestycjach dofinansowanych ze środków unijnych obejmujących kompleksową termomodernizację budynku w zakresie (przygotowania dokumentacji przetargowej, nadzór nad inwestycją za pośrednictwem branżowych inspektorów nadzoru, opracowanie audytu ex post, rozliczenie umowy dotacyjnej, opracowanie materiałów promocyjnych zgodnych z wytycznymi programu dofinansowującego).
b) minimum jedną usługę polegającą na kompleksowym pełnieniu funkcji inwestora zastępczego na inwestycjach dofinansowanych ze środków unijnych w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia wskazany w opisie , gdzie wartość realizowanego projektu wynosi min 8 mln zł netto.
c) minimum trzy usługi polegające na przygotowaniu kompleksowej dokumentacji technicznej (audyt energetyczny, PFU lub dokumentacja projektowa) oraz dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności oraz wniosek) dla podmiotów publicznych w celu pozyskania dofinansowania unijnego dla projektu z zakresu głębokiej termomodernizacji, w tym min jeden którego wartość wyniosła min. 5 mln zł.
d) minimum dwa kompletne wnioski zakwalifikowane do dofinansowania unijnego z Regionalnego programu Operacyjnego obejmujące swoim zakresem termomodernizacje obiektu służby zdrowia.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty referencje w formie papierowej potwierdzone za zgodność, potwierdzające ze usługi te zostały wykonane należycie.
? Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Inspektor nadzoru branży ogólnobudowlanej - uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika
b) Inspektor nadzoru branży elektrycznej - uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika
c) Inspektor nadzoru branży sanitarnej - uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy robót sanitarnych.

Wykonawca ma prawo:
? opierać się na doświadczeniu własnym dołączając do oferty referencje w formie papierowej potwierdzone za zgodność, potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Niedołączenie wymaganych minimum czterech referencji skutkować będzie odrzuceniem oferty,
Wykonawca nie może:
? opierać się na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych pod warunkiem, że udowodni, iż realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawi zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, oraz wykaże zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia,
X. Inne ważne informacje

1.W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wy- boru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
-c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Uwagi:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - o wartości mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro.

IX. Kryterium oceny ofert

W ofercie należy określić:
1. koszt wykonania opracowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej brutto, który stanowić będzie 100% kryterium oceny,
? Kryterium oceny -waga - 100%:

Cena oferty brutto wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku, będzie stanowiła podstawę oceny oferty. W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

Kontakt:
3. Szczegółowych informacji udziela: mgr Paweł Węgrzycki

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.