Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3951z ostatnich 7 dni
12078z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej

Przedmiot:

Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach
Dolnych Wałów 1
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
(32) 33-92-960
bartlomiej.jurkiewicz@zbmgliwice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach
zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą:
,, wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w celu podłączenia dwufunkcyjnych kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych nr /, 3 i 4 przy ul. Żytniej 45 w Gliwicach (działka nr 809, obręb Bojków) wraz z uporządkowaniem i dobudową przewodów kominowych, doprowadzeniem instalacji zimnej wody do kotła gazowego i rozprowadzeniem instalacji cieplej i zimnej wody do kuchni".

Dokument nr: 137/PZ/20187ZBM

Składanie ofert:
Termin składania ofert do dnia 06.11.2018r., do godz. 12.00.
Miejsce składania/przesyłania ofert: Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 1 1. Ip.. Dział Zamówień Publicznych, pok. 110 lub 111.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych tytułem zamówienia oraz nazwą Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia do dnia 26.11.2018r.
Umowa winna zostać podpisana w terminie do 3 dni od daty zaproszenia.
Okres rękojmi 5 lat.

Wymagania:
Zawartość oferty:
1. Oferta cenowa (jedynie wartość netto bez należnego podatku VAT) wraz z podaniem okresu gwarancji (minimum 3 lata, maksimum 5 lat): według własnego wzoru.
2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność aktualny wydruk z CEIDG; w przypadku spółek odpis z KRS.
3. Imię i nazwisko osób, które będą pełnić funkcję kierownika budowy oraz kierownika robót w branży instalacyjnej, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w danej specjalności wraz z informacją o sposobie dysponowania tą osobą. Należy dołączyć kserokopię uprawnień oraz aktualny (opłacony) wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
4. Minimum 2 dowody (referencje, potwierdzenia, protokoły odbioru, etc.) potwierdzające prawidłowe zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat robót w zakresie wykonania/remontu instalacji gazowej o wartości minimum 10.000.00zl brutto każda.
5. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości podatkowych (druk własny Wykonawcy).
7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu Z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (druk własny Wykonawcy).
8. Oświadczenie o barku podstaw do wykluczenia (w załączeniu).
9. Zaparafowany wzór umowy (w /uleczeniu).
10. Pełnomocnictwa (jeśli niezbędne).
11. Informacja o podwykonawcach (jeśli występują: w załączeniu).
12. Oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań wobec Miasta Gliwice (w załączeniu).
13. Uwaga ! Najpóźniej w dniu podpisania umowy wybrany Wykonawca winien przedstawić kosztorys ofertowy (podstawa przedłożonej oferty). Należy podać składowe cenotwórcze (wartość r-g. koszty pośrednie od R i S. zysk od R. S, Kp) dla celów oszacowania ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych i niewykonanych.
Kryteria oceny ofert:
Numer i nazwa kryterium Wzór:
Cena 80% Liczba punktów = ( Cmin/Cof) * 80 * waga gdzie: - Gmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie
Gwarancja na przedmiot zamówienia 20% Punktowane będzie przyznanie dodatkowej gwarancji ponad minimalny 3 letni (niepunktowany) okres według schematu: 1 rok - lOpkt. 2 lata - 20 pkt.
Dodatkowe informacje:
1. Opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszego ogłoszenia:
a. Projekt budowlany
b. Przedmiar) robót
c. Pozwolenie na budowę
2. Załączone przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy; ewentualne rozbieżności pomiędzy przedmiarem oraz projektem budowlanym i wykonawczym nie będą podstawą do ewentualnych poszerzeń
3. Za skuteczne powiadomienie mieszkańców", zakładów usługowych i gestorów sieci
0 prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych odpowiada Wykonawca. Sposób powiadomienia zgodnie / decyzją Wykonawcy i obowiązującym prawem.
4. Wykonawca zobowiązań) jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych
1 przeglądzie pogwarancyjnym. Koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego ponosi Wykonawca. Prosimy o uwzględnienie faktu w wycenie przedmiotu zamówienia.
5. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia w imieniu Inwestora wykonuje Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
6. Oferta winna zawierać wszelkie koszty pośrednie, w tym ewentualnego zajęcia ciągów komunikacyjnych, przeglądów kominiarskich, etc.
7. Zamawiający dopuszcza prowadzenie przez Wykonawcę robót w systemie dwuzmianowym.
8. Pomimo szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy, układu komunikacyjnego oraz otoczenia budowy w celu oszacowania przez Wykonawcę na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyk oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części robót. Roboty niewykonane, nie podlegają fakturowaniu w ramach niniejszego kontraktu.
10. Wykonawca we własnym zakresie dostarcza niezbędny sprzęt, narzędzia oraz materiały do wykonania zamówienia.
11. Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrożeń i utrudnień, narażając użytkowników budynku i ich posesji na szkody.
12. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ i odpowiada za nieprzestrzeganie tych przepisów.
13. Zatrudnione osoby winne posiadać aktualne, wymagane prawem polskim zaświadczenia o zdolności do wykonywania prac objętych niniejszym zamówieniem.
14. Zamawiający nie wyraża zgodny na instalowanie w obrębie realizacji inwestycji (cały teren działki, której dotyczy inwestycja) reklam bez jego zgody. Warunki uzyskania zgody j.w. mogą być przedmiotem oddzielnych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wywieszenia na terenie budowy bannera reklamującego firmę Zamawiającego.
15. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie ewentualnie powierzonych i w toku wykonywania zamówienia pozyskanych informacji dotyczących Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
18. Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z Art. 17 Ustawy o VAT płatnikiem podatku jest Zamawiający. Tym samym wybór najkorzystniejszej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
W związku z powyższym wykonawca będzie figurował w umowie, jako ,,Podwykonawca" a Jego ewentualni podwykonawcy, jako ..Dalsi Podwykonawcy". Reasumując:
Wykonawcy składają oferty w kwocie netto.
Umowa zostanie zawarta w kwocie netto (bez należnego podatku VAT).
Podwykonawca wystawia fakturę VAT w kwocie netto z adnotacją ,,Odwrotne
obciążenie".
19. Rozliczenie ryczałtowe. Płatność jednorazowa.

Uwagi:
Numer sprawy: 137/PZ/20187ZBM Gliwice 30.10.2018r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE
do udzjelenia którego nie stosuje się przepisów ustaw) Prawo Zamówień Publicznych -wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 F.URO.
Podstawa prawna zastosowania trybu: Art.4 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655. z późn. zm.).

Kontakt:
Osoby odpowiedzialne:
Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia po stronie Zamawiającego (kontakt formalny) jest Bartłomiej Jurkiewicz. tel./lax (32) 33-92-979, email: bartlomiej.jurkiewicz@zbmgliwice.pl
Zapytania merytoryczne należy kierować do osoby odpowiedzialnej: Pani Justyna Kijas, tel. (32) 33-92-960, email: justyna.kijas@zbmgliwice.pl
Zamawiający:
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach
działający na zlecenie Miasta Gliwice
44-100 Gliwice, Dolnych Walów 11
Sąd Rejonowy w Gliwicach, KRS nr 0000011843
NIP: 631-22-43-307, REGON: 276567632
Wysokość kapitału zakładowego: 52.582.000,0()zł

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.