Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa instalacji wentylacji mechanicznej bytowej

Przedmiot:

Obsługa instalacji wentylacji mechanicznej bytowej

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju
ul. 1 Maja 55
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel. (32) 47-87-001 fax: (32) 47-62-952
logistyka@mznjastrzebie.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty
1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. I Maja 55 jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Obsługa instalacji wentylacji mechanicznej bytowej w 2019 roku", w tym:
1) ZADANIE 1; Serwisowanie instalacji wentylacji mechanicznej w celu zapewnienia sprawności działania systemów wentylacji mechanicznej bytowej;
2) ZADANIE 2: Naprawa lub wymiana urządzeń i elementów instalacji wentylacji bytowej.
1.1. Zadania należy traktować jako łączne - nie dopuszcza się złożenia oferty na jedno z zadań.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zakresu Zadania 1 oraz Zadania 2 w nw. obiektach:
1) obiekty użytkowe:
a) Al. Piłsudskiego - Podziemny Pasaż Handlowy ,,A",
b) Al. Piłsudskiego - Podziemny Pasaż Handlowy ,,B",
c) ul. Kościelna 1A - budynek mieszkalno-użytkowy,
d) ul. Witczaka 5b -Inhalatorium,
e) ul. Cieszyńska 146 - Przychodnia.
2) obiekty mieszkalne:
a) ul. Gagarina 108,
b) ul. Gagarina 110,
c) ul. Gagarina 112,
d) ul. Pszczyńska 292.
2.1.1. W budynkach mieszkalnych socjalnych przy ul. Gagarina 108.110,112 wentylacja mechaniczna zabudowana jest w każdym mieszkaniu, w związku z czym kontrolą należy objąć wszystkie lokale. Ilość mieszkań w poszczególnych budynkach:
a) ul. Gagarina 108 - 58 mieszkań,
b) ul. Gagarina 110 - 58 mieszkań,
c) ul. Gagarina 112 - 56 mieszkań.
W budynku mieszkalnym socjalnym przy ul. Pszczyńskiej 292 wentylacja mechaniczna zabudowana jest w 24 lokalach mieszkalnych i w świetlicy usytuowanych na parterze oraz wszystkich pomieszczeniach przyziemia - kontrolą należy objąć wszystkie lokale. W budynku przy ul. Kościelnej IA wentylacja zabudowana jest w części użytkowej. W Podziemnych Pasażach A i B wentylacja zabudowana jest w boksach handlowych.
W pomieszczeniach Przychodni na wszystkich kondygnacjach zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Zabudowano dwa niezależne układy wentylacyjne obsługujące pomieszczenia należące do poszczególnych najemców. Nawiew do wszystkich pomieszczeń oraz wywiew z części pomieszczeń realizowany jest za pomocą central wentylacyjnych w wykonaniu zewnętrznym, wyposażonych w nagrzewnice elektryczne o mocy 4,5 kW, w chłodnice wodne, z wymiennikami obrotowymi, tłumikami kanałowymi i systemem kanałów blaszanych stalowych z blachy ocynkowanej z anemostatami i kratkami nawiewnymi.
W okresie letnim przewidziano dochłodzenie powietrza nawiewanego w chłodnicach wodnych central wentylacyjnych. Podłączenie agregatu wody lodowej z chłodnicami wodnymi w centralach wentylacyjnych wykonano za pomocą rur stalowych łączonych przez spawanie. Przewody chłodnicze zabezpieczono antykorozyjnie i zaizolowano termicznie otulinami. Sterowanie układami nawiewno-wywiewnymi odbywa się za pomocą sterowników ściennych zlokalizowanych w pomieszczeniach najemców.
2.2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej w obiektach wraz z dokumentacją rysunkową dołączono w wersji elektronicznej do Zaproszenia.
2.3. Zasady sporządzania wyceny zrealizowanych czynności, wartości materiałów, sprzętu, roboczogodziny określone zostały w $5 wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
2.4. Szczegółowy zakres prac oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, który stanowi integralny Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
2.5. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w niniejszym zaproszeniu bądź we wzorze umowy a niezbędnych do realizacji zadania jako całości - należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.
2.6. Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin urządzeń, systemów przed złożeniem oferty. Obiekty użytkowe są ogólnodostępne, wejście do budynków mieszkalnych jest również możliwe. Centrale nie będą udostępniane przed zawarciem umowy - należy zapoznać się z dokumentacją.

Dokument nr: DL.4231.76.2018.DI, L.dz. 15742/2018

Składanie ofert:
5. POSTAĆ OFERTY
5.1. Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Obsługa instalacji wentylacji mechanicznej bytowej w 2019 roku" należy złożyć w Biurze Podawczym MZN (pokój nr 11) do dnia 9.11.2018 r. do godz. 15.00.
5.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną na adres e-mail: logistyka@mznjastrzebie.pl

Wymagania:
3. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
3.1. Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 02.01.2019 r. do dnia 20.12.2019 r.
4. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
4.1. Posiadanie uprawnień budowlanych w pełnym lub ograniczonym zakresie, pozwalających na zrealizowanie zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów - minimum 1 osoba.
4.2. Posiadanie zaświadczenia potwierdzającego przynależność do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa (ważne na dzień składania oferty) - dla osoby wymienionej w pkt 4.1. wyżej.
4.3. Posiadanie urządzenia pomiarowego do kontroli skuteczności i wydajności systemów wentylacyjnych wraz z potwierdzeniem legalizacji.
4.4. Wykazanie wykonania dwóch usług (potwierdzonych referencjami, poświadczeniami) w zakresie:
1) wykonania przeglądów i pomiarów instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych lub użytkowych, sporządzanie protokołów z wykonanej kontroli,
2) serwisowaniu/konserwacji instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych lub użytkowych.
Zamawiający dopuszcza złożenie dwóch osobnych Referencji, tzn. osobno na wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych lub użytkowych, sporządzanie protokołów z wykonanej kontroli oraz osobno na serwisowanie/konserwację instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych lub użytkowych. Nie muszą to być dwie usługi realizowane na rzecz jednego Zamawiającego.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca realizował na rzecz Zamawiającego (MZN) usługi, wówczas nie ma obowiązku przedłożenia dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie (np. listy referencyjne, poświadczenia).
4.4.1. Usługi wykazane winny być zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli ten okres jest krótszy - w tym okresie.
4.4.2. W referencjach/poświadczeniach powinny być wymienione czynności, które były wykonywane przez Wykonawcę bez konieczności określania ich wartości.
5.2.1. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną uwzględnia się datę i godzinę wpłynięcia oferty na serwer Zamawiającego, a nie datę i godzinę wysłania wiadomości elektronicznej przez Wykonawcę. Pojemność maksymalna jednej wiadomości e-mailowej na skrzynce Zamawiającego wynosi 10 MB danych, stąd zaleca się podzielenie przez Wykonawcę oferty na większą ilość wiadomości.
5.3. Oferty przesłane pocztą oraz drogą elektroniczną będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Zamawiającego w wyznaczonym terminie.
5.4. Cofnięcie oferty może nastąpić do dnia i godziny wskazanej w pkt 5.1 wyżej - przed upływem terminu składania ofert.
5.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.6. Ofertę należy sporządzić na/lub w oparciu o FORMULARZ OFERTOWY stanowiący Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
5.7. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
5.8. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli bądź osoby upoważnione przez Wykonawcę zgodnie z załączonym do oferty upoważnieniem (również podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy). 5.8.1. Podpis winien być czytelny umożliwiający identyfikację osoby go składającej z imienia i nazwiska a w przypadku podpisu nieczytelnego dodatkowo z pieczątką imienną osoby składającej podpis bądź z czytelnym zapisem imienia
i nazwiska tej osoby nad lub pod podpisem.
5.8.2. Podpisy winny być złożone co najmniej na tych stronach składanego dokumentu, które są istotne dla oceny tego czy Wykonawca bądź inny wystawca dokumentu chciał złożyć oświadczenie o treści wynikającej z dokumentu jako całości np. pierwszej i ostatniej jego stronie jeżeli układ treści dokumentu wskazuje, że pozostałe strony łączą się w całość pozwalającą uznać, że całość dokumentu składa się na treść oświadczenia jego wystawcy.
5.9. Kserokopie dokumentów winny być uwierzytelnione ,,za zgodność z oryginałem" przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w- jego imieniu oświadczeń woli bądź osoby upoważnione przez Wykonawcę.
5.10. Oferta winna być sporządzona w języku polskim pismem czytelnym.
5.11. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
5.12. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
a) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,
b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeśli oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy,
UWAGA: złożona oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, a kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez tę osobę ,,za zgodność z oryginałem". Jeśli oferta zostanie podpisana przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do jego udzjelenia. Jeżeli zostanie dołączona kserokopia pełnomocnictwa, wówczas winno być ono poświadczone notarialnie. 6.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 8 Zaproszenia) do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających wymagania, o których mowa w pkt 4 Zaproszenia, w szczególności następujących dokumentów:
a) kserokopię uprawnień budowlanych w pełnym lub ograniczonym zakresie, pozwalających na zrealizowanie zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów - minimum 1 osoba wraz z Zaświadczeniem potwierdzającym przynależność do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa (ważne na dzień składania oferty),
b) kserokopię dokumentu w języku polskim potwierdzającego legalizację urządzenia pomiarowego do kontroli skuteczności i wydajności systemów wentylacyjnych,
c) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dwóch usług, o których mowa w pkt 4.4. Zaproszenia, np. referencje, poświadczenia. UWAGA: Jeżeli Wykonawca realizował na rzecz Zamawiającego (MZN) usługi, wówczas nie ma obowiązku przedłożenia dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie (np. listy referencyjne, poświadczenia).

Kontakt:
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ POMIĘDZY WYKONAWCA A ZAMAWIAJĄCYM
7.1. Szczegółowych informacji udzielają:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia: p. Ewa Klikuszowian-Pluta. tel.: (32) 47 63 633/47 525 97 wew. 42.
b) w zakresie procedury postępowania: p. Agnieszka Wojtal-Popko, p. Daria Izdebska - tel. 32 47 87 001.
7.2. Adres e-mail Zamawiającego: logistyka@mznjastrzebie.pl.
7.3. Godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku).
7.4. Wszelkie pytania i uwagi należy przekazywać w formie pisemnej (drogą pocztową lub drogą elektroniczną) do dnia 07.11. 2018 r. do godz. 12:00.
7.5. Wyjaśnienia i odpowiedzi zamieszczane będą na stronie internetowej MZN w miejscu j/n:
http://www.mzn.jastrzebie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/ponizej-30-000-euro/biezace, a także przesłane do Wykonawcy w formie elektronicznej (na adres e-mail).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.