Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Przedmiot:

Konserwacja i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: 25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ul. Kawaleryjska 70
15-601 Białystok
powiat: Białystok
tel.: 261 398 839
25wog.kancelaria@ron.mil.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dokument nr: 41/ZO/2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.11.2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Kawaleryjskiej 70, 15-601 Białystok, bud. nr 3 (WSzW)
pok. 216

Składanie ofert:
Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii 25 WOG,
ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok lub drogą pocztową na adres siedziby
Zamawiającego w terminie do 08.11.2018r. do godz. 09.00.
UWAGA: Kancelaria (bud. 43) znajduje się na terenie 25 Wojskowego Oddziału
Gospodarczego, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu,
po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas
na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas
jej zarejestrowania w Kancelarii.
2) Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 jest równoznaczne
z nie złożeniem oferty w sposób skuteczny.
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu oferty
przez pocztę polską lub firmę kurierską.
4) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
Do dnia 30.11.2018 r.
Za termin wykonania uznaje się datę
zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie.
realizacji
przedmiotu
umowy

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu
1) Wykonawca musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
Lp. Warunki udziału w postępowaniu
1.
Wykonawca nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania
w zakresie określonym w treści
,,Oświadczenia Wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu i braku podstaw
do wykluczenia", którego wzór stanowi
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
Oświadczenia
i dokumenty dla
potwierdzenia spełnienia
warunków udziału
w postępowaniu
Oświadczenie Wykonawcy
o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu
i braku podstaw do
wykluczenia wg. wzoru,
który stanowi załącznik nr 2
do Ogłoszenia.
Oświadczenie to musi być
przedstawione w formie
oryginału.
str. 1/6Wykonawca musi podsiadać
uprawnienia, wiedzę i doświadczenie
2.
oraz potencjał techniczny i kadrowy
niezbędny do wykonania zamówienia.
2) W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki opisane
w pkt 1 tabeli musi spełniać każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie
o zamówienie.
3) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest
zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych
związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in.
obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe
dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą,
dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie
musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem
osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o
których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca
wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych
interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
wykonawcy
w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do złożenia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia
o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO.
5. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym - Załącznik
nr 1 do ogłoszenia, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej.
2) Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału
lub kserokopii. Kopia dokumentu (każda strona zawierająca informację)
musi być potwierdzona ,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" przez osobę/y
reprezentującą/e firmę. Wszystkie dokumenty i załączniki w tym kserowane
muszą być czytelne.
3) Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1.
2.
FORMULARZ OFERTOWY wypełniony i podpisany wg wzoru
Zamawiającego (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
PEŁNOMOCNICTWO złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
? W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione
str. 2/63.
4.
w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania
oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy
? W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo
podpisane
przez
upoważnionych
przedstawicieli
każdego
z podmiotów
występujących
wspólnie,
do
reprezentowania
w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).
Aktualny na dzień złożenia oferty wpis do ewidencji KRS lub
CEIDG.
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia).
Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w postępowaniu
Zamawiający żąda złożenia do zaproszenia ofertowego:
5.
Oświadczenie
Wykonawcy
o
spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do
Ogłoszenia).
W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie,
wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy podmiot.
4) Ofertę należy składać w jednej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej adnotacją:
Oferta w sprawie zapytania ofertowego nr 41/ZO/2018
na: Konserwacja i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
nie otwierać do dnia 08.11.2018 r. do godz. 10.00
5) Wykonawca przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert może
zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie do Zamawiającego pisemnego
zawiadomienia.
Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w w/w postępowaniu.
str. 3/68. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Opis sposobu obliczania ceny
1) W cenę oferty należy wliczyć:
- wartość usługi określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
- cena podana przez wykonawcę za usługę jest obowiązująca przez cały okres
realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego
wymaganiom i o najniższej cenie.
2) Przy wyliczaniu wartości poszczególnych elementów, należy ograniczyć się do
dwóch miejsc po przecinku, na każdym etapie wyliczenia ceny, stosując ogólnie
przyjęte zasady zaokrągleń. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się
do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza się pomija, zaś
końcówki 0,5 grosza i wyższe, zaokrągla się do 1 grosza. Oferta musi być podana
w PLN cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.
3) Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby
do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów, Zamawiający w celu porównania takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów:
Cena = 100%
11. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
ogłoszenia.
str. 4/612. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą
ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w ogłoszeniu.
2) Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca, który złożył ofertę wspólną,
przedłoży kopię umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie
konsorcjum/spółki cywilnej, podpisaną przez wszystkich partnerów, przy czym
termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż
termin realizacji zamówienia.
3) Zamawiający nie dopuszcza zmian do przygotowanego wzoru umowy, które są
niekorzystne
dla
Zamawiającego,
zmieniłyby
treść
lub
warunki
i kryteria niniejszego postępowania.
4) O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi Wykonawcę
pisemnie (fax, e-mail).
5) Wykonawca (podwykonawca), jeżeli przy realizacji zamówienia będzie posługiwał
się cudzoziemcami, którzy będą wchodzili na teren jednostki wojskowej, musi
uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren
jednostki, zgodnie z zapisami § 54 pkt 1 - 5 (rozdział VI) ,,Instrukcji w sprawie
organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej"
stanowiącej załącznik do Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie
obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2017, poz. 18).Zamawiający nie dopuszcza
zmian do przygotowanego wzoru umowy, które są niekorzystne dla
Zamawiającego, zmieniłyby treść lub warunki wymagania i kryteria niniejszego
postępowania.
13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza
informację o wyborze na stronie internetowej: www.25wog.wp.mil.pl
15. Podwykonawstwo
1) Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
2) Informacje na temat udziału podwykonawców w realizacji zamówienia należy
zamieścić w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
16. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni od terminu jej
złożenia.
1) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
? Beata Brzozowska - w sprawach formalnych, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 13:00, tel.: 261 398 839;
? p. Barbara Chilińska - w sprawach merytorycznych, od poniedziałku do
piątku w godzinach 7:30 do godziny 13:00, tel.: 261 398 690.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.