Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3724z ostatnich 7 dni
13067z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: "S&P DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Krawiecka 3/134
50-148 Wrocław
powiat: Wrocław
883990660
arkadiusz@spd.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1146973
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu, którego celem jest stworzenie w pełni funkcjonalnego prototypu rzecznej mobilnej turbiny przepływowej.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybranie wykonawcy na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu, którego celem jest stworzenie w pełni funkcjonalnego prototypu rzecznej mobilnej turbiny przepływowej.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu, którego celem jest stworzenie w pełni funkcjonalnego prototypu rzecznej mobilnej turbiny przepływowej.

CPV: 71248000-8

Dokument nr: 1146973

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 07-11-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 07.11.2018 r.
(7 dni od dnia ogłoszenia) (liczy się data wpływu):
? osobiście: ul. Krawiecka 3/134, 50-148 Wrocław
? pocztą: ul. Krawiecka 3/134, 50-148 Wrocław
? e-mailem na adres: arkadiusz@spd.com.pl
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Brane będą pod uwagę jedynie kompletne oferty tj. oferty wraz z wymaganymi załącznikami, przy czym oferta oraz oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu obligatoryjnie muszą być wypełnione na wzorach stanowiących Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania.
Załączniki dodatkowe, niewymagane przez Zamawiającego niniejszym zapytaniem, nie będą stanowić powodu do odrzucenia oferty, przy czym nie będą one brane pod uwagę.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji usługi zgodnie ze szczegółowym harmonogramem prac ustalanym między Zamawiającym a Wykonawcą:
Etap I zakończy się po dokonaniu odbioru Projektu Koncepcyjnego oraz 3 operatów wodnoprawnych dla modeli mobilnych przepływowych turbin wodnych. Odbiory planowane na grudzień 2018r.
Etap II zakończy się po dokonaniu odbioru Projektu technicznego, badań numerycznych, projektu wykonawczego oraz operatu wodnoprawnego dla prototypu mobilnej przepływowej turbiny wodnej. Odbiór ostatniego elementu planowany jest na maj 2019r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie tj. wykonawca musi udokumentować przeprowadzanie nadzoru nad pełnym procesem inwestycyjnym (koncepcja lokalizacyjna, raport o oddziaływaniu na środowisko i decyzja środowiskowa, operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne, projekt budowlany i pozwolenie na budowę) dla min. 3 małych elektrowni wodnych o mocy łącznej min. 500 kW w okresie ostatnich 10 lat. Kryterium to będzie weryfikowane poprzez złożenie przez Wykonawcę min. 3 referencji dot. zakończonych procesów inwestycyjnych.
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy posiadają odpowiedni potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykonawca powinien dysponować co najmniej 1 osobą z min. 5 letnim doświadczeniem w zakresie nadzoru nad pełnym procesem inwestycyjnym dla min. 3 małych elektrowni wodnych o mocy łącznej min. 500 kW. Kryterium to będzie oceniane na podstawie oświadczenia składanego przez Wykonawcę w tabeli będącej częścią załącznika nr 2.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1. Termin bądź zakres realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
? W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
? Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
? Zawieszenia zleconych badań B+R przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu badań Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia;
? W przypadku, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
? Zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia/zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
3. Inne zmiany:
? W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;
? W przypadku otrzymania decyzji Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;
? Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
? Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zamawiający wymaga jako załącznik złożenie min. 3 referencji dotyczących zakończonych procesów inwestycyjnych dla małych elektrowni wodnych o mocy łącznej min. 500 kW w okresie ostatnich 10 lat.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
Lp. Nazwa Waga kryterium - ilość punktów
1. Cena netto za pełnienie nadzoru Inwestorskiego 100%
Razem 100%
Sposób wyliczania punktów z kryterium cena:
C = (Cmin/Cof) x 100
gdzie:
C - ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty
Cmin - najniższa cena wśród składanych ofert
Cof - cena danej oferty
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
"S&P DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Krawiecka 3/134
50-148 Wrocław
dolnośląskie , Wrocław
Numer telefonu
880650660
NIP
8992714237
Tytuł projektu
Rozwinięcie działalności badawczo - rozwojowej spółki S&P Development w zakresie przepływowych turbin wodnych
Numer projektu
RPDS.01.02.01-02-0013/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Arkadiusz Szkudlarek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
883990660

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.