Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3724z ostatnich 7 dni
13067z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa: Kontener socjalno-biurowy

Przedmiot:

Dostawa: Kontener socjalno-biurowy

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: RAMB Sp. z o.o
Piaski 2
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel. +48 44 737 78 01 fax. +48 44 737 78 02
sebastian.sobczak@ramb.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
o Kontener socjalno-biurowy 5 x 6 m zgodnie z rysunkami i opisem technicznym -1 szt. Możliwość składania ofert częściowych - NIE
Możliwość składania ofert wariantowych - Wyłącznie w zakresie wskazanym poniżej:
Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wykonania w dachu komina wentylacyjnego na rzecz zastosowania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchennym i grawitacyjnej w pomieszczeniu biura. Dopuszcza się również zastosowanie okien o innych wymiarach, aby zachować modularność paneli ścian.
Wraz z dostawą należy dołączyć niezbędne deklaracje właściwości użytkowych oraz atesty stosowne dla materiałów użytych przy budowie kontenera oraz jego wyposażenia w języku polskim.

Dokument nr: L. dz. 354/D/2018/SS

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
o Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres: sebastian.sobczak@ramb.pl do dnia 9.11.2018 r. do godz. 15.00
o Oferta złożona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana,

Miejsce i termin realizacji:
II, TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
o Termin dostawy przedmiotu zamówienia - do 28.02.2019r.
III. MIEJSCE DOSTAWY ZAMÓWIENIA.
o Franco budowa teren KWB Bełchatów - Rogowiec, oddział t-1

Wymagania:
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
Dla swojej ważności oferta powinna zawierać:
o Pieczęć firmową,
o Datę sporządzenia,
o Adres lub siedzibę oferenta, dane osoby do kontaktu w sprawach oferty, numer telefonu, email, numer NIP, REGON,
o Wartość całej oferty PLN wraz z kosztami transportu.
o Wypełnione załączniki (1,2).
o Warunki płatności, przelew min. 30 dni liczony od daty otrzymania faktury VAT,
o Okres związania z ofertą - min. 30 dni (liczony od daty określającej termin złożenia oferty),
o Czytelny podpis osoby reprezentującej Wykonawcę.
VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
o Cena 100% przy spełnieniu pozostałych warunków wynikających z treści Zapytania dotyczących terminu realizacji i jakości wykonania.
o W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
o Po wykonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe lub aukcja elektroniczna. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy. Warunki udziału w aukcji elektronicznej określa Regulamin udziału w aukcji elektronicznej, który można pobrać ze strony internetowej www.ramb.pl
VIII. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy:
o Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://ramb.pl/przetarRi.html i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
o Złożenie oferty stanowi potwierdzenie akceptacji Ogólnych Warunków Zamówienia.
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Komisja przetargowa nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń, upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyn, prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, a także prawo do dalszych negocjacji.
Do Wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza zostanie skierowane zamówienie. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i skierowania zamówienia jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki Zamawiającego.
O wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty strony biorące udział w postępowaniu zostaną poinformowane drogą elektroniczną.
o Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
o Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego zamówienia, w tym również dokumentacja techniczna, treść i warunki umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.
o Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest stronie https://ramb.pl/przetargi.html

Kontakt:
X. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela
o w sprawach ogólnych: p. Sebastian Sobczak w godzinach 700 - 1500 w dni robocze, tel.: 609 493 670, e-mail: sebastian.sobczak@ramb.pl;
o w sprawach technicznych: p. Nina Zeler w godzinach 700 - 1500 w dni robocze, tel. 609 233 370, e-mail: nina.zeler@ramb.pl oraz p. Michał Michalczyk w godzinach 700 - 1500 w dni robocze, tel. 607 235 073, e-mail: michal.michalczyk@ramb.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.