Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej

Przedmiot:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: P.P.H.U. PRO-ONE PIOTR KRZTOŃ
Ul. Stanisława Trembeckiego 11,
35-234 Rzeszów
powiat: Rzeszów
501635540
proone@op.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1147029
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: 170 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla firmy Pro-One
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach 5 obiektów: Chmielnik 277 - moc instalacji: 39,00 kW Zarzecze 23A - moc instalacji: 39,00 kW Rzeszów, al. gen. W. Sikorskiego 433 - moc instalacji: 39,90 kW Krasne 134 - moc instalacji: 39,90 kW Rzeszów, ul. Dębicka 166 - moc instalacji: 19,98 kW.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach 5 obiektów: Chmielnik 277 - moc instalacji: 39,00 kW Zarzecze 23A - moc instalacji: 39,00 kW Rzeszów, al. gen. W. Sikorskiego 433 - moc instalacji: 39,90 kW Krasne 134 - moc instalacji: 39,90 kW Rzeszów, ul. Dębicka 166 - moc instalacji: 19,98 kW.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach 5 obiektów: Chmielnik 277 - moc instalacji: 39,00 kW Zarzecze 23A - moc instalacji: 39,00 kW Rzeszów, al. gen. W. Sikorskiego 433 - moc instalacji: 39,90 kW Krasne 134 - moc instalacji: 39,90 kW Rzeszów, ul. Dębicka 166 - moc instalacji: 19,98 kW.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określa załącznik dokumentacja techniczna. Załącznik dokumentacja techniczna jest załącznikiem poglądowym i mogą wystąpić niewielkie rozbieżności ze stanem rzeczywistym infrastruktury Zamawiającego.

CPV: 09331200-0

Dokument nr: 1147029

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 08-11-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy złożyć do dnia 08.11.2018 do godziny 9:00 osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierską. Za termin dostarczenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby zamawiającego (P.P.H.U. PRO-ONE PIOTR KRZTOŃ, Ul. Stanisława Trembeckiego 11, 35-234 Rzeszów).
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta (Wykonawcę), włożonej do drugiej koperty, bez danych Oferenta (Wykonawcę), czyli bez nazwy i adresu, z dopiskiem ,,Oferta na realizację robót budowlanych w ramach zamówienia pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla firmy Pro-One, nie otwierać do dn. 08.11.2018 roku do godziny 10:00"
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2018 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest niepubliczne.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający pisemnie lub drogą elektroniczną powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i będą zwracane składającemu bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów (oraz Chmielnik, Zarzecze, Krasne)
Harmonogram realizacji zamówienia
Oferty należy złożyć do dnia 08.11.2018 do godziny 9:00
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy ale nie później niż 31.01.2019r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
2. W stosunku do Wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego. Zamawiający będzie weryfikował spełnienie przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie załączonego do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
3. Wszyscy członkowie zarządu, wszystkie pozostałe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy oraz Wykonawca jako podmiot zbiorowy nie są karani za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
Wymagane potwierdzenie: Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wszystkich członków zarządu, osób uprawnionych do reprezentacji, podmiotu zbiorowego)
Wiedza i doświadczenie
4. Wykonawca przedmiotowych robót budowlanych (Oferent) posiada doświadczenie w realizacji robót adekwatnych do przedmiotu zamówienia. Wykonawca spełnia ten wymóg jeśli jego wiedza i doświadczenie obejmują łącznie następujące roboty / uprawnienia:
Realizacja w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej 5 (pięć) robót budowlanych lub dostaw obejmujących swoim zakresem budowę lub dostawę i montaż nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 39 kWp każda i o wartości netto każdej zrealizowanej dostawy na instalację fotowoltaiczną co najmniej 170 000,00 zł. Dodatkowo Oferent powinien wykazać, że przynajmniej 3 spośród ww. instalacji nadachowych pracuje poprawnie od co najmniej 12 miesięcy.
Wymagane potwierdzenie:
Spełnienie warunku udziału w postępowaniu ofertowym weryfikowane będzie na podstawie analizy treści dołączonego do oferty wykazu zrealizowanych robót budowlanych potwierdzającego posiadane doświadczenie, na podstawie przedłożonych kserokopii referencji (lub dokumentów równoważnych) potwierdzających zrealizowanie prac wyszczególnionych w załączonym wykazie określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty. Spośród ww. referencji 3 muszą potwierdzać poprawność działania przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia prawdziwości podanych informacji.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
5. Wykonawca przedmiotowych robót budowlanych (Oferent) dysponuje odpowiednią kadrą, umożliwiającą rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia. Kadra w dyspozycji Wykonawcy musi obejmować co najmniej:
a) Kierownik robót - minimum 5 -letnie doświadczenie w sprawowaniu samodzielnych funkcji w pracach obejmujących budowę lub dostawę i montaż instalacji elektrycznych, osoba zrzeszona w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Wykonawca będzie dysponował Kierownikiem robót w w/w specjalności na podstawie umowy o pracę.
b) Serwisant - minimum 3-letnie doświadczenie w serwisowaniu urządzeń fotowoltaicznych. Osoba posiadająca certyfikat UDT instalatora systemów fotowoltaicznych.
Wymagane potwierdzenie do ppkt. a i b
Zamawiający będzie weryfikował spełnienie przedmiotowego warunku poprzez analizę treści załączonego do oferty wykazu osób (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
1. Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatków do Urzędu Skarbowego. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie:
a. załączonego do oferty aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
b. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Dodatkowe warunki
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów w zakresie osób dokonujących montażu instalacji na obiektach, Oferent musi załączyć do oferty imienną listę osób i podmiotów.
Warunki zmiany umowy
XVIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający dopuszcza zmiany, które dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany, które nie prowadzą do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany, które nie prowadzą do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
19. Obligatoryjne załączniki do oferty:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
b) Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
c) Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
d) Uzupełniony i podpisany wykaz zrealizowanych robót (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
e) Uzupełniony i podpisany wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego);
f) Uzupełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego);
g) Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wszystkich członków zarządu, osób uprawnionych do reprezentacji, podmiotu zbiorowego)
h) Referencje lub inne dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę, doświadczenie oraz niezbędne zasoby, a także potwierdzające odpowiednią sytuację ekonomiczną Wykonawcy, zgodnie z zapisami pkt. VII. - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, wymienione w punktach 3, 4 oraz 5
i) Kosztorys ofertowy wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania. Kosztorys powinien być uzupełniony o wykaz materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia itp. stosowanych przy wykonaniu przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem konkretnego producenta i modelu.
j) Potwierdzenie wniesienia wadium (środki muszą znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 07.11.2018r. do godziny 16:00).
k) Opis metodyki wskazanej w punkcie VI.5

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami:
1 Wysokość proponowanej przez Oferenta (Wykonawcę) ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia 60 pkt. P(K1)=(najniższa cena netto)/(cena netto badanej oferty)×60 pkt
2 Oferowany okres gwarancji * 20 pkt. P(K2) = 0 pkt. lub 10 pkt. lub 20 pkt., gdzie:
P(K2) = 0 pkt.:
Wykonanie robót - 5 lat
Panele - moduły PV - 5 lat
Inwertery - 5 lat
P(K2) = 10 pkt.:
Wykonanie robót - 8 lat
Panele - moduły PV - 8 lat
Inwertery - 8 lat
P(K2) = 20 pkt.:
Wykonanie robót - 10 lat
Panele - moduły PV - 10 lat
Inwertery - 10 lat
3. Oferowany czas reakcji serwisowej** 20 pkt. P(K3)=(najkrótszy czas reakcji serwisowej)/(czas reakcji serwisowej badanej oferty)×20 pkt
Wykluczenia
XIV. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. oraz na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
4. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13 (art. 24 ust. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych - weryfikacja na podstawie oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
5. Wykonawca, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu o których mowa w dziale XII zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
P.P.H.U. PRO-ONE PIOTR KRZTOŃ
Adres
36-001 Trzebownisko
podkarpackie , rzeszowski
Numer telefonu
501635540
NIP
8133376091
Tytuł projektu
Inwestycja w odnawialne źródła energii w działalności firmy P.P.H.U. PRO-ONE Piotr Krztoń
Numer projektu
RPPK.03.01.00-18-0521/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Piotr Krztoń e-mail: proone@op.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.